K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  2017

  1. Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Malczyce w roku 2017- więcej załącznik


  2. Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.- więcej załącznik


  3. Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malczyce.- więcej załącznik 


  4. Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 rok - więcej załącznik 


  5. Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 rok - więcej załącznik


  6. Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 28 stycznia 2017 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


  7. Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na ralizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku - więcej załącznik


  8. Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załącznik


  9. Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Malczyce - więcej załącznik


  10. Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik


  11. Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


  12. Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Gminy Malczyce, położonych w Malczycach oraz ogoszenia wykazu nieruchomości - więcej załącznik


  13. Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 r. - więcej załącznik


  14. Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


  15. Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia Programu "Kreatwni w Gminie Malczyce" - rok 2017 - więcej załącznik

  Regulamin konkursu - więcej załącznik
  Wniosek do edycji – więcej załącznik
  Sprawozdanie końcowe - więcej załącznik


  16. Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości - więcej załącznik 


  17. Zarządzenie Nr.17/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/18 do przedszkola i do klas pierwszych szkoły podstawowej  prowadzonych przez Gminę Malczyce- więcej załącznik


  18 .Zarządzenie Nr.18/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. - więcej załącznik

  część 1 - więcej załącznik

  część 2 - więcej załącznik


  19. Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Malczyce w roku 2017 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób - więcej załącznik


  20. Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 r. - więcej załącznik


  21. Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własnośc gminy Malczyce - więcej załacznik


  22. Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia III pretargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce położonej w Malczycach - więcej załącznik


  23. Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej wnioski w ramach programu "Kreatywni w Gminie Malczyce" - rok 2017 - więcej załącznik


  24. Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku - więcej załącznik


  25. Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu - więcej załącznik


  26. Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2017 r.  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Malczyce za I kwartał 2017 roku - więcej załącznik


  27. Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 kwietnia 2017 r.  w sprawie powołania Komisji do zbadania i oceny skali zatrucia pszczół w wyniku wykonywania oprysków w miejscowości Rusko - więcej załącznik


  28. Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalnia wzoru wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Malczyce - więcej załacznik


  29. Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 kwietnia 2017 r.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 r. - więcej załącznik


  30. Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 maja 2017 r.  w sprawie wyznaczenia zastępcy przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własnośc gminy Malczyce - więcej załącznik


  31. Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 maja 2017 r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na dwa stanowiska w Referacie Rolnym, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury - więcej załącznik 


  32. Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 maja 2017 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


  33. Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 maja 2017 r.  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i wysokości opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Malczyce w celu wykonania robót remontowo-inwestycyjnych i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - więcej załącznik


  34. Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 maja 2017 r.  w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


  35. Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 maja 2017 r.  w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w Dębicach stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


  36. Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2017 r.  w sprawiepodania do publiznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za 2016 rok - więcej załącznik


  37. Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2017 r.  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej składającej się z dwóch działek: nr 196/7, o pow. 2,8300 ha, nr 246/1 o pow. 0,1800 ha, księga wieczysta WR1S/00007996/4 położonej w miejscowości Malczyce przy ul. Portowej, stanowiącej własność Gminy Malczyce, oraz ogłoszenia wykazu tej nieruchomości - więce załącznik


  38. Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2017 r.  w sprawie  zmiany Załącznika nr 1 do Regulaminu Wyangradzania Pracowników Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  39. Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2017 r.  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  40. Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2017 r.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 r. - więcej załącznik


  40A. Zarządzenie Nr 40/A/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 czerwca 2017 r.  w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości jednostek obsługiwanych w Centrum Usług Wspólnych - więcej załącznik 


  41. Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 czerwca 2017 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Malczycach - więcej załącznik


  42. Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 czerwca 2017 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Malczycach - więcej załącznik


  43. Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 czerwca 2017 r.  w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach - więcej załącznik


  44. Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 czerwca 2017 r.  w sprawie zmiany składu osobowego komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Malczycach - więcej załącznik


  45. Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 21 czerwca 2017 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik 


  46. Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 czerwca 2017 r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds.ewidencji ludności w Referacie Spraw Obywatelskich - więcej załącznik 


  47. Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 czerwca 2017 r.  w sprawie powołania zespołu do oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Malczyce - więcej załącznik


  48. Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2017 r.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 r. - więcej załącznik


  49. Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2017 r.  w sprawie powierzenia Pani Grażynie Jędrzejewskiej-Choma stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Malczycach - więcej załącznik


  50. Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2017 r.  w sprawie powierzenia Pani Marzenie Łaziuk stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Malczycach - więcej załącznik


  51. Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 lipca 2017 r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik 


  52. Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 lipca 2017 r.  w sprawie głoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik 


  53. Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 lipca 2017 r.  w sprawie głoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik 


  54. Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 lipca 2017 r.  w sprawie głoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik 


  55. Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 lipca 2017 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu na wieniec dożynkowy oraz konkursu na stoisko dożynkowe podczas Dożynek Gminnych w Sołectwie Dębice w dniu 3 września 2017 r. - więcej załącznik 


  56. Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 lipca 2017 r. w sparwie powołania zespołu do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Malczyce - więcej załącznik 


  57. Zarządzenie Nr 57/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 lipca 2017 r., w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej  oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli i ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego -więcej złącznik 


  58. Zarządzenie Nr 58/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik 

  załącznik nr 1, 2 - więcej załącznik 


  59. Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik 


  60. Zarządzenie Nr 60/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej - więcej załącznik 


  61. Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomosci wykonania budzetu Gminy Malczyce za II kwartał 2017 roku - więcej załącznik 


  62. Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 r. - więcej załącznik 


  63. Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego zadania pn."Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach wraz z zastosowaniem rozwiązań energooszczędnych" - więcej załacznik  


  64. Zarządzenie Nr 64/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik  


  65. Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie ogloszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Malczyce, położonych przy ul. Ogrodowej w Malczycach - więcej załącznik 


  66. Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Malczyce za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art.9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych - więcej załącznik 


  67. Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania pamiątkowego medalu - więcej załącznik 


  68. Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania pamiątkowego medalu - więcej załącznik 


  69. Zarządzenie Nr 69/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 101/4 o pow. 0,1093 ha stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej przy ul. Środkowej w Malczycach - więcej załącznik 


  70. Zarządzenie Nr 70/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik 


  71. Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Malczyce - więcej załacznik 


  72. Zarządzenie Nr 72/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załacznik 


  73. Zarządzenie Nr 73/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 r. - więcej załacznik 


  74. Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości - grunty Gminy Malczyce oznaczone w ewidencji gruntów nr działki 302 o pow. ogólnej 4,54 ha, w tym wody 3,15 ha, łaki IV o pow. 1,39 ha, położoną w obrębie Chomiąża gmina Malczyce przeznaczone do dzierżawy - więcej załacznik 


  75. Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 września 2017 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy -  więcej załacznik 


  76. Zarządzenie Nr 76/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 września 2017 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej przy ul. Mazurowickiej w Malczycach oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości -  więcej załacznik 


  77. Zarządzenie Nr 77/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 września 2017 r. w sprawie powołani komisji przetargowej - więcej załącznik 

  78. Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na dwa stanowiska w Referacie Finansów i Budżetu - więcej załącznik 


  79. Zarządzenie Nr 79/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Maczyce na 2017 r. - więcej załącznik 


  80. Zarządzenie Nr 80/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik 


  81. Zarządzenie Nr 81/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Gminy Malczyce za III kwartał 2017 roku - więcej załącznik 


  82. Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych rokowań po trzecim ustnym przetargu nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym, dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem usługowo – handlowym, oznaczonym geodezyjnie nr działki 104/2 AM 1, o pow. 0,4939ha położonej we wsi Mazurowice, gmina Malczyce - więcej załącznik 


  83. Zarządzenie Nr 83/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik 


  84. Zarządzenie Nr 84/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Malczyce na 2017r. - więcej załącznik 


  85. Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 października 2017 r. w sprawie powołania zespołu do oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Malczyce - więcej załącznik 


  86. Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia w 2017 roku kontroli warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3 w Klubie Dziecięcym "Szczęśliwe Misie" w Malczycach - więcej załącznik 


  87. Zarządzenie Nr 87/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w budynkach mieszkalnych spowodowanych przez orkan Grzegorz - więcej załącznik 


  88. Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie: ogloszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik 


  89. Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie: ogloszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - więcej załącznik 


  90. Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych - więcej załącznik 


  91. Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadznia naboru w Referacie Rolnym, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury - więcej załącznik 


  92. Zarządzenie Nr 92/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 r. - więcej załącznik 


  93. Zarządzenie Nr 93/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 r. - więcej załącznik


  94. Zarządzenie Nr 94/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie powołania i organizacji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - więcej załącznik 


  95. Zarządzenie Nr 95/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji ds.szacowania strat powstałych w budynkach komunalnych powstałych w wyniku zdarzeń mających charakter klęsk żywiołowych - więcej załącznik 


  96. Zarządzenie Nr 96/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie powołania nowego członka komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Malczyce  - więcej załącznik

  97. Zarządzenie Nr 97/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2018 r. w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  98. Zarządzenie Nr 98/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Malczyce w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 - więcej załącznik 


  99. Zarządzenie Nr 99/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 grudnia 2017 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Malczyce w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2018 - więcej załącznik 


  100. Zarządzenie Nr 100/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 grudnia 2017 r.  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia w 2017 roku - więcej załącznik 


  101Zarządzenie Nr 101/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2017 r.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 r. - więcej załącznik 


  102. Zarządzenie Nr 102/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2017 r.  w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji - więcej załącznik 


   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 21.02.2018
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 21.02.2018
  Dokument oglądany razy: 3361
Gmina Malczyce NIP: 9131501629