K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  2018

  1. Uchwała Nr XLIV/238/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stefana Ślusarskiego na działalność Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  2. Uchwała Nr XLIV/239/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik 


  3. Uchwała Nr XLIV/240/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Malczyce z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego "Samorządowa Polska" Malczyce sp. z o.o. z siedzibą w Malczycach KRS 0000597982 oraz wystąpienie Gminy Malczyce z Krajowego Funduszu Rozwoju "Samorządowa Polska" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000463168) - więcej załącznik 


  4. Uchwała Nr XLIV/241/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/96/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  5. Uchwała Nr XLIV/242/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli - więcej załącznik 


  6. Uchwała Nr XLIV/243/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowo - handlowym stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  7. Uchwała Nr XLIV/244/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/76/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym "Szczęśliwe Misie" - więcej załącznik 


  8. Uchwała Nr XLIV/245/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce- więcej załącznik 


  9. Uchwała Nr XLVI/246/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Malczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - więcej załącznik 


  10. Uchwała Nr XLVI/247/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Malczyce na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - więcej załącznik 


  11. Uchwała Nr XLVI/248/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/184/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierowicze oraz określenia tygodniowego obowiązku wymiary zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Malczyce  - więcej załącznik 


  12. Uchwała Nr XLVI/249/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Malczycach prowadzonym przez Gminę Malczyce - więcej załącznik 


  13. Uchwała Nr XLVI/250/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik


  14. Uchwała Nr XLVI/251/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bedmoności zwierząt na terenie gminy Malczyce w 2018 r. - więcej załącznik 


  15. Uchwała Nr XLVI/252/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  16. Uchwała Nr XLVII/253/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Malczyc i Gminy Malczyce" dla dr Tadeusza Samborskiego - więcej załącznik 


  17. Uchwała Nr XLVII/254/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Malczyce pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza - więcej załącznik 


  18. Uchwała Nr XLVII/255/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik 


  19. Uchwała Nr XLVII/256/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Dolnośląski Projekt rekultywacji Sp. z o.o. - więcej załącznik 
  20. Uchwała Nr XLVII/257/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej po byłej szkole podstawowoej stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik 
  21. Uchwała Nr XLVII/258/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zminy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce - więcej załącznik 
  załącznik nr 1 - więcej załącznik 
  załącznik nr 2 i 3 - więcej załącznik 
  załącznik nr 4 - więcej załącznik 
  22. Uchwała Nr XLVII/259/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Malczyce w zakresie napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV - Czarna - Pasikurowice w obrębach: Kwietno, Rusko, Wilczków, Rachów i Chomiąża. - więcej załącznik 
  23. Uchwała Nr XLVIII/260/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik  

  24. Uchwała Nr XLIX/261/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. - więcej załącznik 


  25. Uchwała Nr XLIX/262/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie absolutorium - więcej załącznik 


  26. Uchwała Nr XLIX/263/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Malczycach imienia Władysława Stanisława Reymonta - więcej załącznik 


  27. Uchwała Nr XLIX/264/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Malczycach - więcej załącznik


  28. Uchwała Nr XLIX/265/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Malczyce nr XXXIII/168/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminię Malczyce - więcej załącznik


  29. Uchwała Nr XLIX/266/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/184/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz okreslenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust.7 pkt.3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  30. Uchwała Nr XLIX/267/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  31. Uchwała Nr XLIX/268/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik 


  32. Uchwała Nr XLIX/269/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/181/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad ustalania, poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Malczyc - więcej załącznik


  33. Uchwała Nr XLIX/270/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Malczyce na 2018 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - więcej załącznik 


  34. Uchwała Nr L/271/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/170/2017 z dnia 27 lutego 2017 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendium naukowego i artystycznego uzdolnionym uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  35. Uchwała Nr L/272/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Malczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych - więcej załącznik 


  36. Uchwała Nr L/273/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu tergowiska w Malczycach - więcej załącznik  


  37. Uchwała Nr L/274/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują rodziny wielodzietne - więcej załącznik 


  38. Uchwała Nr L/275/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach za 2017 rok - więcej załącznik  


  39. Uchwała Nr L/276/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach za 2017 rok - więcej załącznik


  40. Uchwała Nr L/277/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Malczyce gminnego programu dla rodzin wielodzietnych "Malczycka Karta Dużej Rodziny" - więcej załącznik  


  41. Uchwała Nr L/278/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla jednostki OSP w Rusku - więcej załącznik  


  42. Uchwała Nr L/279/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla jednostki OSP w Wilczkowie - więcej załącznik  


  43. Uchwała Nr L/280/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Statutowej - więcej załącznik 


  44. Uchwała Nr L/281/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rusko - więcej załącznik 


  45. Uchwała Nr L/282/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik 


  46. Uchwała Nr L/283/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 21.06.2018
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 21.06.2018
  Dokument oglądany razy: 1714
Gmina Malczyce NIP: 9131501629