K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  2017

   1. Uchwała Nr XXXII/158/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na Uchwałę nr 6/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Malczyce nr XXIX/146/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia zwrotu środków z przyznanej dotacji i spłaty udzielonej pożyczki przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie spółce Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. we Wrocławiu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” w formie weksla własnego „in blanco”. - więcej załącznik


   2. Uchwała Nr XXXII/159/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmianu uchwały nr LI/218/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie okreslenia wysokości opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Malczycach prowadzonym przez Gminę Malczyce - więcej załącznik


  3. Uchwała Nr XXXII/160/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Malczyce - więcej załącznik


  4. Uchwała Nr XXXII/161/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie usług opiekuńczych - więcej załącznik


  5. Uchwała Nr XXXII/162/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie - więcej załącznik


  6. Uchwała Nr XXXII/163/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego - przesyłowej linii elektroenergetycznej - więcej załącznik


  7. Uchwała Nr XXXII/164/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/106/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2012 r. dotycząca zmiany uchwały nr XXXVII/162/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce z wyłączniem działek nr 228, 221/5, 221/6 w obrębie Chomiąża - więcej załącznik


  8. Uchwała Nr XXXII/165/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce w zakresie napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Czarna-Pasikurowice w obrębach: Kwietno, Rusko, Wilczków ,Rachów i Chomiąża - więcej załącznik


  9. Uchwała Nr XXXIII/166/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/160/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Malczyce - więcej załącznik


  10. Uchwała Nr XXXIII/167/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Malczyce w 2017 roku - więcej załącznik


  11. Uchwała Nr XXXIII/168/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie regulaminu określąjącego wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Malczyce - więcej załącznik


  12. Uchwała Nr XXXIII/169/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe - więcej załącznik


  13. Uchwała Nr XXXIII/170/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendium naukowego i artystycznego uzdolnionym uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Malczyce - więcej załącznik


  14. Uchwała Nr XXXIII/171/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego - więcej załącznik


  15. Uchwała Nr XXXIII/172//2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 r. - więcej załącznik


  16. Uchwała Nr XXXIII/173/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/111/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Malczyce - więcej załącznik


  17. Uchwała Nr XXXIV/174/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyce w 2017 r. - więcej załącznik


  18. Uchwała Nr XXXIV/175/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach za rok 2016 - więcej załącznik


  19. Uchwała XXXIV/176/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie okreśłenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Malczyce - więcej załącznik


  20. Uchwała XXXIV/177/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2017 r.  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego - więcej załącznik


  21. Uchwała XXXIV/178/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Malczyce - więcej załącznik


  22. Uchwała XXXIV/179/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2017 r.  w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Malczyce oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły - więcej załącznik


  23. Uchwała XXXIV/180/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2017 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi Stefana Ślusarskiego na działalność Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


  24. Uchwała XXXV/181/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Malczyce - więcej załacznik


  25. Uchwała XXXV/182/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/178/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Malczyce - więcej załącznik


  26. Uchwała XXXV/183/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok - więcej załącznik


  27. Uchwała XXXV/184/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego  obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli  niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Malczyce - więcej załącznik


  28. Uchwała XXXV/185/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szymanów - więcej załącznik


  29. Uchwała XXXV/186/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Malczyce i nadania jej statutu - więcej załącznik


  30. Uchwała XXXV/187/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego - więcej załącznik


  31. Uchwała XXXV/188/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie rozszerzenia zakresu centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Malczyce poprzez  włączenie jednostek budżetowych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malczycach, Gimnazjum w Malczycach, Szkołę Podstawową w Malczycach i Publiczne Przedszkole w Malczycach - więcej załącznik


  32. Uchwała XXXV/189/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącą własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


  33. Uchwała XXXV/190/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowo – handlowym, stanowiącym własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


  34. Uchwała XXXV/191/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Malczyce na lata 2016-2022 - więcej załącznik


  35. Uchwała XXXV/192/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na terenie Gminy Malczyce - więcej załącznik


  36. Uchwała XXXV/193/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej po byłej szkole podstawowej stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


  37. Uchwała XXXV/194/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających, powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawana napojów alkoholowych na terenie Gminy Malczyce - więcej załącznik


  38. Uchwała XXXV/195/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 kwietnia 2017 r.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 r. - więcej załącznik


  39. Uchwała XXXVI/196/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 maja 2017 r.  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


  40. Uchwała XXXVI/197/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 maja 2017 r.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 r.- więcej załącznik


  41. Uchwała XXXVI/198/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 maja 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samdzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach za rok 2016 - więcej załącznik


  42. Uchwała XXXVI/199/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 maja 2017 r.  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mazurowice - więcej załącznik

  Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego - więcej załącznik 


  43. Uchwała XXXVI/200/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 maja 2017 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu złoża "Chełm" - więcej załącznik


  44. Uchwała XXXVI/201/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 maja 2017 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/154/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Malczyce na 2017 r. - więcej załącznik


  45. Uchwała XXXVIII/202/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 czerwca 2017 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok - więcej załącznik


  46. Uchwała XXXVIII/203/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 czerwca 2017 r.  w sprawie absolutorium - więcej załącznik


  47. Uchwała XXXVIII/204/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 czerwca 2017 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/181/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Malczyce - więcej załącznik


  48. Uchwała XXXVIII/205/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 czerwca 2017 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/183/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok - więcej załącznik


  49. Uchwała XXXVIII/206/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 czerwca 2017 r.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 r.- więcej załącznik


  50. Uchwała XXXIX/207/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 lipca 2017 r w sparwie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla jednostki OSP w Malczycach - więcej załącznik 


  51.Uchwała XXXIX/208/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Malczyce -więcej załącznik 


  52. Uchwała  XXXIX/209/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  53. Uchwała XXXIX/210/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 lipca 2017 r. w sparwie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zgospodarowania tych odpadów- więcej załącznik 


  54.Uchwała XXXIX/211/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  55.Uchwała XXXIX/212/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zmiany budzetu Gminy Malczyce na 2017r. -wiecej załącznik 


  56.Uchwała XXXIX/213/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach - więcej załącznik 


  57.Uchwała XXXIX/214/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Maczyce nr XXXII/161/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie usług opiekuńczych - więcej załącznik 


  58.Uchwała XXXIX/215/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowo-handlowym stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  59.Uchwała XXXIX/216/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej po byłej szkole podstawowej stanowiącej własnośc Gminy Malczyce  - więcej załącznik 


  60.Uchwała XLI/217/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowoej w Malczycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Malczycach - więcej załącznik 


  61.Uchwała XLI/218/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji - więcej załącznik 


  62.Uchwała XLI/219/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Dębice - więcej załącznik 


  63. Uchwała XLII/221/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik 


  64.Uchwała XLII/222/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 - więcej załącznik 


  65.Uchwała XLII/223/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/153/09 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Malczyce do Programu Odnowy Wsi w Województwie Dolnośląskim - więcej załącznik 
  66.Uchwała XLII/224/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nawiązania współpracy Gminy Malczyce ze społecznościami lokalnymi niemieckiej gminy Großharthau - więcej załącznik 
  67.Uchwała XLII/225/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/181/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie określenia zasad ustalania poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Malczyc - więcej załącznik 
  68.Uchwała XLII/226/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kwietno - więcej załącznik 
  69.Uchwała XLII/227/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 r. - więcej załącznik
  70.Uchwała XLIII/228/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik

  71.Uchwała XLIII/229/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik

  Uchwała nr V/286/2017 Składu Orzekającego RIO - więcej załącznik 

  Uchwała nr V/28/2018 Składu Orzekającego RIO - więcej załącznik 

  Uchwała nr  V/29/2018 Składu Orzekającego RIO - więcej załącznik 


  72.Uchwała XLIII/230/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 grudnia 2017 r.  w sprawie uchwalenia pracy Rady Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik
  73.Uchwała XLIII/231/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 grudnia 2017 r.  w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Mazurowice - więcej załącznik
  74.Uchwała XLIII/232/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Malczyce w 2018 roku - więcej załącznik
  75.Uchwała XLIII/233/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej w Malczycach - więcej załącznik
  76.Uchwała XLIII/234/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 rok - więcej załącznik
  77.Uchwała XLIII/235/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 r. - więcej załącznik
  78.Uchwała XLIII/236/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 grudnia 2017 r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/220/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Malczycach - więcej załącznik
  79.Uchwała XLIII/237/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 - więcej załącznik
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 14.02.2018
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 14.02.2018
  Dokument oglądany razy: 2405
Gmina Malczyce NIP: 9131501629