K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  2012

  1.Uchwała Nr XVII/76/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


  2. Uchwała Nr XVII/77/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy  na 2012 r.- więcej załącznik

   Uchwała Nr V/57/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2012 r. - więcej załącznik

  Uchwała Nr V/58/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 lutego 2012 r. - więcej załącznik


  3. Uchwała Nr XVII/78/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 stycznia 2012 r.  w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malczycach - więcej załącznik


  4. Uchwała Nr XVII/79/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały  w sprawie  trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - więcej załącznik


  5. Uchwała Nr XVII/80/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie odwołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady  Gminy Malczyce - więcej załącznik


  6. Uchwała Nr XVII/81/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik


  7. Uchwała Nr XVII/82/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie powołania  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - więcej załącznik


  8. Uchwała Nr XVII/83/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie powołania zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik


  9. Uchwała Nr XVIII/84/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego komisji Rady Gminy Malczyce  - więcej załącznik


  10. Uchwała Nr XVIII/85/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zlecenia komisji Rewizyjnej Rady Gminy zbadania zgodności  z prawem zlecenia sfinansowania przez Gminę Malczyce odtworzenia nawierzchni  jezdni na skrzyżowaniu  ulic Mickiewicza i 1 Maja w Malczycach - więcej załącznik


  11. Uchwała Nr XVIII/86/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/87/04 Rady Gminy  Malczyce z dnia 4 czerwca 2004 r., w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego  w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości  wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów - więcej załącznik


  12. Uchwała Nr XIX/87/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyce w 2012 r. - więcej załącznik

  program opieki nad zwierzętami - więcej załącznik


  13. Uchwała Nr XIX/88/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2012 - więcej załącznik


  14. Uchwała Nr XIX/89/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Gminy  Malczyce - więcej załącznik

  plan pracy Rady Gminy - 


  15. Uchwała Nr XIX/90/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - więcej załącznik


  16. Uchwała Nr XIX/91/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej dla całej miejscowości Mazurowice - Gmina Malczyce - wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej biologicznej oczyszczalni ścieków typu        BOS-500, zlokalizowanej w miejscowości Malczyce przy ul. Sienkiewicza”- więcej załącznik


  17. Uchwała Nr XIX/92/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zbadania zgodności z prawem procedury sprzedaży przez Gminę Malczyce działki nr 433/1, AM KW WR1S/00042088/3 położonej w obrębie Malczyce- więcej załącznik


  18. Uchwała Nr XX/93/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla księdza mitrata Michała Szlagi - więcej załącznik


  19. Uchwała Nr XX/94/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie  nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Wiesławy Koniecznej - więcej załącznik


  20. Uchwała Nr XX/95/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Andrzeja Cieplucha - więcej załącznik


  21. Uchwała Nr XX/96/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Malczyce - więcej załącznik

  statut gminy Malczyce - więcej załącznik


  22. Uchwała Nr XXI/97/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja  2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Chełm - więcej załącznik


  23. Uchwała Nr XXI/98/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja  2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Chomiąża- więcej załącznik


  24. Uchwała Nr XXI/99/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja  2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Dębice - więcej załącznik 


  25. Uchwała Nr XXI/100/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja  2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Kwietno - więcej załącznik


  26. Uchwała Nr XXI/101/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja  2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Malczyce - więcej załącznik


  27. Uchwała Nr XXI/102/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja  2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Mazurowice - więcej załącznik


  28. Uchwała Nr XXI/103/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja  2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Rachów - więcej załącznik


  29. Uchwała Nr XXI/104/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja  2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Rusko - więcej załącznik


  30. Uchwała Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja  2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Wilczków - więcej załącznik


  31. Uchwała Nr XXI/106/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2012 r. dotycząca zmiany uchwały nr XXXVII/164/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce z wyłączeniem działek nr 228, 221/5, 221/6 w obrębie Chomiąża - więcej załącznik


  32. Uchwała Nr XXII/107/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdnia finansowego ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu gminy za rok 2011 - więcej załącznik

  bilans skonsolidowany za 2011 rok - więcej załącznik


  33. Uchwała Nr XXII/108/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na któreych nie zamieszkują mieszkańcy a  powstają odpady komunalne - więcej załącznik


  34. Uchwała Nr XXII/109/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi rodziców dzieci nie przyjętych  do Publicznego Przedszkola w Malczycach na działalność wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


  35. Uchwała Nr XXII/110/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca  2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej  w Malczycach - więcej załącznik


  36. Uchwała Nr XXII/111/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca  2012 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach - więcej załącznik


  37. Uchwała Nr XXII/112/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca  2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  gminy Malczyce - więcej załącznik


  38. Uchwała Nr XXII/113/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca  2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Malczyce na rok 2012 - więcej załącznik

  załącznik nr 1 - więcej załącznik

  załącznik nr 2 - więcej załącznik

  załącznik nr 3 - więcej załącznik

  załącznik nr 4 - więcej załącznik

  załącznik nr 5 - więcej załącznik


  39. Uchwała Nr XXII/114/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca  2012 r. w sprawie woli przyjęcia od powiatu średzkieo zadania publicznego zarządzania drogą powiatową - więcej załącznik


  40. Uchwała Nr XXIII/115/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik

  załącznik nr 1 - wieleloletnia prognoza - więcej załącznik

  zalącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć - więcej załącznik

  zbiorcze przedsięwzięcia - więcej załącznik

  wykaz przedsięwzięć - więcej załącznik

  załącznik nr 3 objaśnienia - więcej załącznik


  41. Uchwała Nr XXIII/116/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2012 - więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały - więcej załącznik

  załącznik nr 3 do uchwały - więcej załącznik

  załącznik nr 4 do uchwały - więcej załącznik


  42. Uchwała Nr XXIII/117/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych publicznego zakłądu opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego - więcej załącznik


  43. Uchwała Nr XXV/118/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 03 września 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Ewy Pietryka na działalność wójt gminy Malczyce dotyczącej  przydziału lokalu - więcej załącznik


  44. Uchwała Nr XXV/119/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 03 września 2012 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik


  45. Uchwała Nr XXV/120/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 03 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Malczyce na rok 2012 - więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały - więcej informacji w Biurze Rady Gminy

  załącznik nr 2 do uchwały - więcej załącznik

  załącznik nr 3 do uchwały - więcej informacji w Biurze Rady Gminy


  46. Uchwała Nr XXVI/121/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września 2012 r. w sprawie opinii o uznaniu lasów za ochronne - więcej załącznik


  47. Uchwała Nr XXVI/122/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września 2012 r. w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów RP o opracowane rządowego programu systematycznego pogłębienia koryta rzeki Odry - więcej załącznik


  48. Uchwała Nr XXVI/123/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/87/2012 z dnia 27 marca 2012 r., w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegaia bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyce w 2012 r. - więcej załącznik


  49. Uchwała Nr XXVI/124/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodak Kultury w Malczycach - więcej załącznik


  50. Uchwała Nr XXVI/125/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/97/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2012 w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Chełm - więcej załącznik


  51. Uchwała Nr XXVI/126/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/98/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Chomiąża - więcej załącznik


  52. Uchwała Nr XXVI/127/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/99/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Dębice - więcej załącznik


  53. Uchwała Nr XXVI/128/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/100/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Kwietno - więcej załącznik


  54. Uchwała Nr XXVI/129/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/101/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Malczyce - więcej załącznik


  55. Uchwała Nr XXVI/130/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/102/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Mazurowice - więcej załącznik


  56. Uchwała Nr XXVI/131/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/103/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Rachów - więcej załącznik


  57. Uchwała Nr XXVI/132/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/104/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Rusko - więcej załącznik


  58. Uchwała Nr XXVI/133/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia statutu sołectwa Wilczków - więcej załącznik


  59. Uchwała Nr XXVII/134/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 30 października  2012 r. w sprawie podziału gminy Malczyce na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - więcej załącznik

  zalacznik do uchwały - podział gminy Malczyce na okręgi wyborcze - więcej załącznik

  załącznik do uzasadnienia uchwały - jednolita norma przedstawicielska - więcej załącznik

  załącznik do uzasdnienia uchwały - granice okręgu wyborczego - więcej załącznik

  gmina Malczyce - okręgi wyborcze - więcej załącznik

  okręgi wyborcze w Malczycach - więcej załącznik


  60. Uchwała Nr XXVII/135/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału gminy Malczyce na stałe obwody głosowania - więcej załącznik

  załacznik do uchwały - podział gminy Malczyce na obwody głosowania - więcej załącznik

  załącznik do uzasadnienia granice obwodów głosowania - więcej załącznik

  mapa gminy Malczyce - podział na obwody głosowania - więcej załącznik


  61. Uchwała Nr XXVII/136/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 30 października  2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce dla działek nr 228, 221/5, 221/6 w obrębie Chomiąża - więcej załącznik

  mapa zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - więcej załącznik


  62. Uchwała Nr XXVII/137/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 października  2012 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości - więcej załącznik


  63. Uchwała Nr XXVII/138/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 października  2012 r. w sprawie uchwalenia  rocnzego programu Współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 - więcej załącznik

  Załącznik do Uchwały Nr XXVII/138/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 października 2012 r. - więcej załącznik


  64. Uchwała Nr XXVII/139/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 30 października  2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Malczyce - więcej załącznik


  65. Uchwała Nr XXVII/140/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 30 października  2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2012 - więcej załącznik


  66. Uchwała Nr XXVII/141/2012  Rady Gminy Malczyce z dnia 30 października  2012 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyce w 2012 roku - więcej załącznik


  67. Uchwała Nr XXVIII/142/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2013 - więcej załącznik


  68. Uchwała Nr XXVIII/143/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku - więcej załącznik


  69. Uchwała Nr XXVIII/144/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejsocowości Kwietno - więcej załącznik

  Plan Odnowy Miejscowości Kwietno - więcej załącznik


  70. Uchwała Nr XXVIII/145/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik


  71. Uchwała Nr XXIX/146/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Malczyce - więcej załącznik

  wieloletnia prognoza finansowa załącznik nr 1  - więcej załącznik

  wykaz przedsięwzięć do WFP - więcej załącznik

  zbiorcze przedsięwzięcia - więcej załącznik


  72. Uchwała Nr XXIX/147/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Malczyce na rok 2013 -  więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały w sprawie przyjecia budżetu gminy Malczyce - więcej załącznik

  załącznik nr 1a do uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy Malczyce - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy Malczyce - więcej załącznik

  załącznik od nr 3 do nr 10  do uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy Malczyce - więcej załącznik

  załącznik nr 11 do uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy Malczyce - więcej załącznik

  załącznik nr 12 do uchwały w sprawie przyjecia budżetu gminy Malczyce - więcej załącznik


  73. Uchwała Nr XXIX/148/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 -2014 - więcej załącznik


  74. Uchwała Nr XXIX/149/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Malczyce na rok 2012 - więcej załącznik


  75. Uchwała Nr XXX/150/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 - więcej załącznik


  76. Uchwała Nr XXX/151/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Malczyce na rok - więcej załącznik

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 25.02.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 25.02.2016
  Dokument oglądany razy: 1552
Gmina Malczyce NIP: 9131501629