K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  2011

  1. Uchwała Nr III/6/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta gminy Malczyce - więcej załącznik


  2. Uchwała Nr III/7/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych Gminy Malczyce prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - więcej załącznik


  3. Uchwała Nr III/8/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Malczyce z Organiacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego" - więcej załącznik

  załącznik - program współpracy - więcej załącznik


  4. Uchwała Nr V/9/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce  - więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały nr V/9/2011 - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały nr V/9/2011 - więcej załącznik

  załącznik nr 3 do uchwały nr V/9/2011 - więcej załącznik


  5. Uchwała Nr V/10/2011 Rady Gminy Malczyce  z dnia 25 stycznia 2011 r. uchwała budżetowa Gminy Malczyce na rok 2011 - więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

  załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

  załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

  załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

  załącznik nr 6 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

  załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

  załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

  załącznik nr 9 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

  załącznik nr 10 do uchwały budżetowej - więcej załącznik


  6. Uchwała Nr V/11/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Malczyce do zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszprzyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


  7. Uchwała Nr V/12/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/87/04 Rady Gminy z dnia 4 czerwca 2004 r., w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla  inkasentów - więcej załącznik


  8. Uchwała Nr V/13/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej  w sołectwie Chełm - więcej załącznik

  załącznik do uchwały - więcej załącznik


  9. Uchwała Nr V/14/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Chomiąża - więcej załącznik

  załącznik do uchwały - więcej załącznik


  10. Uchwała Nr V/15/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Dębice - więcej załącznik

  załącznik do uchwały - więcej załącznik


  11. Uchwała Nr V/16/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kwietno - więcej załącznik

  załącznik do uchwały - więcej załącznik


  12. Uchwała Nr V/17/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Malczyce - więcej załącznik

  załącznik do uchwały - więcej załącznik


  13. Uchwała Nr V/18/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Mazurowice - więcej załącznik

  załącznik do uchwały - więcej załącznik


  14. Uchwała Nr V/19/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Rachów - więcej załącznik

  załącznik do uchwały - więcej załącznik


  15. Uchwała Nr V/20/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Rusko - więcej załącznik

  załącznik do uchwały - więcej załącznik


  16. Uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Wilczków - więcej załącznik

  załącznik do uchwały - więcej załącznik


  17. Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie powolania zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik


  18. Uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Gminy - więcej załącznik


  19. Uchwała Nr VI/24/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


  20. Uchwała Nr VI/25/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - więcej załącznik


  21. Uchwała Nr VI/26/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenie zgody na wyodrębienie funduszu sołeckiego w roku 2012 - więcej załącznik


  22. Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - więcej załącznik


  23. Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2014 - więcej załącznik


  24. Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przeocy w Rodzinie oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania - więcej załącznik


  25. Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. zmieniającą uchwałę XXXIII/153/09 dotyczącą przystąpienia Gminy Malczyce do realizacji Regionalnego Programu "Odnowa Wsi" w województwie dolnośląskim - więcej załącznik


  26. Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


  27. Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2011 - więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały Nr/32/2011 - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały Nr/32/2011 - więcej załącznik

  załącznik nr 3 do uchwały Nr/32/2011 - więcej załącznik


  28. Uchwała Nr VII/33/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Malczyce za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę - więcej załącznik


  29. Uchwała Nr VII/34/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie gminy Malczyce w 2011 roku - więcej załącznik


  30. Uchwała Nr VIII/35/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 maja  2011 r. w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej - więcej załącznik


  31. Uchwała Nr VIII/36/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 maja  2011 r. w sprawie przydzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym  do rejestrów zabytków - więcej załącznik


  32. Uchwała Nr VIII/37/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 maja  2011 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużonego dla Malczyc i Gminy Malczyce dla Aleksandra Kamińskiego -  więcej załącznik


  33. Uchwała Nr VIII/38/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 maja  2011 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużonego dla Malczyc i Gminy Malczyce dla Janiny Sokołowskiej - więcej załącznik


  34. Uchwała Nr VIII/39/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 maja  2011 r. w sprawie pomocy de minimis na nowe inwestycje i zatrudnienie dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Malczyce - więcej załącznik


  35. Uchwała Nr VIII/40/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 maja  2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce - więcej załącznik

  zmiany w studium Malczyce - więcej załącznik

  rysunek nr 1 - więcej załącznik

  rysunek nr 2 - więcej załącznik


  36. Uchwała Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 maja  2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdnania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  w Malczycach za 2010 rok. - więcej załącznik


  37. Uchwała Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 maja  2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej w biurze Rady Gminy


  38. Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 maja  2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na 2011 rok - więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/43/2011 - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/43/2011 - więcej załącznik


  39. Uchwała Nr IX/44/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Malczyce za 2010 rok - więcej załącznik


  40. Uchwała Nr IX/45/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia wójtowi Gminy Malczyce absolutorium z ztytułu wykonania budżetu za 2010 rok- więcej załącznik


  41. Uchwała Nr IX/46/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Malczycach prowadzonym przez Gminę Malczyce - więcej załącznik


  42. Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


  43. Uchwała Nr X/48/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2011 - więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały - więcej załącznik


  44. Uchwała Nr XI/ 49 / 2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej - więcej załącznik

  regulamin działania społecznej komisji mieszkaniowej - więcej załącznik


  45. Uchwała Nr XI/50/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie przydzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - więcej załącznik


  46. Uchwała Nr XI/51/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. opinowania kandydató na ławników sądowych - więcej załącznik


  47. Uchwała Nr XI/52/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy de minimis na nowe inwestycje i zatrudnienie dla przedsiębiorców inwestycyjnych na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


  48. Uchwała Nr XI/53/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej w biurze Rady Gminy


  49. Uchwała Nr XI/54/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2011- więcej załącznik


  50. Uchwała Nr XII/55/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 7 września 2011 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w gminie Malczyce do stanu faktycznego - więcej załącznik


  51. Uchwała Nr XIII/56/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  3 października  2011 r.           w sprawie rozpatrzenia skargi Leokadii Gancarz na działalność wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


  52. Uchwała Nr XIII/57/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  3 października  2011 r.           w sprawie rozpatrzenia skargi Grzegorza Szweda na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Malczycach - więcej załącznik


  53. Uchwała Nr XIII/58/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  3 października  2011 r.            w sprawie zmiany wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości - więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/58/2011 - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/58/2011 - więcej załącznik


  54. Uchwała Nr XIII/59/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  3 października  2011 r.            w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości - więcej załącznik


  55. Uchwała Nr XIV/60/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  18 października  2011 r.          w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


  56. Uchwała Nr XIV/61/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  18 października  2011 r.          w sprawie ustalenia wysokości oplaty za wpis do rejestrów  żłobków i klubów dziecięcych - więcej załącznik


  57. Uchwała Nr XIV/62/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  18 października  2011 r.          w sprawie wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej na kadencję 2012-2015 do orzekania w sprawach rodzinnych - więcej załącznik


  58. Uchwała Nr XV/63/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok - więcej załącznik


  59. Uchwała Nr XV/64/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  29 listopada 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Malczyce - więcej załącznik


  60. Uchwała Nr XV/65/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 - więcej załącznik


  61. Uchwała Nr XV/66/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  29 listopada 2011 r. w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczącego Rady Gminy - więcej załącznik


  62. Uchwała Nr XV/67/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na 2011 r. - więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały nr XV/67/2011 - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały nr XV/67/2011 - więcej załącznik


  63. Uchwała Nr XV/68/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany wieleletniej  prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały nr XV/68/2011 - więcej załącznik


  64. Uchwała Nr XV/69/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  29 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Malczyce do spółki Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna we Wrocławiu - więcej załącznik


  65. Uchwała Nr XV/70/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  29 listopada 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Haliny Zmudczyńskiej na działalność Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


  66. Uchwała Nr XVI/71/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 grudnia  2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości  i podatku rolnego, podatku leśnego - więcej załącznik

  deklaracja podatku od nieruchomości - załącznik nr 1 - więcej załącznik

  informacja podatku od nieruchomości - załącznik nr 2 - więcej załącznik

  deklaracja podatku rolnege - załącznik nr 3 - więcej załącznik

  informacja podatku rolnego - załącznik nr 4 - więcej załącznik

  deklaracja podatku leśnego - załącznik nr 5 - więcej załącznik

  informacja podatku leśnego - załącznik nr 6 - więcej załącznik


  67. Uchwała Nr XVI/72/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  28 grudnia  2011 r. w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie gminy Malczyce w 2012 r. - więcej załącznik


  68. Uchwała Nr XVI/73/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  28 grudnia  2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Malczyce na rok 2011 - więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały - więcej załącznik


  69. Uchwała Nr XVI/74/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  28 grudnia  2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/87/04 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podataku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów - więcej załącznik


  70. Uchwała Nr XVI/75/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia  28 grudnia  2011 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zbadania celowości i zgodności z prawem sfinansowania przez gminę Malczyce odtworzenia nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza i 1 Maja w Malczycach - więcej załącznik

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 08.07.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 08.07.2016
  Dokument oglądany razy: 1515
Gmina Malczyce NIP: 9131501629