K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  2015

  Ogłoszenie o zamówieniu dot.: postępowania o udzielniu zamówienia publicznego. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  z terenu gminy Malczyce  na których zamieszkują mieszkańcy - więcej załącznik

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - więcej załącznik

  projekt umowy - więcej załącznik

  ustalenie wartości szacunkowej - więcej załącznik

  formularz ofertowy załącznik nr 1 - więcej załącznik

  zalaczniki od 2 do 7 - więcej załącznik

  wykaz nieruchomości na terenie Gminy Malczyce

  Chełm_Chomiąża - więcej załącznik

  Dębice-Kwietno - więcej załącznik

  Mazurowice - więcej załącznik

  Malczyce - więcej załącznik

  Rachów - Rusko - więcej załącznik

  Szymanów-Wilczków-Zawadka - więcej załącznik

  zestawienie cenowe - więcej załącznik


  Wójt Gminy Malczyce ogłasza I przetarg ustny nieograniczny  na sprzedaz, nieruchomości stanowiacych własność gminy Malczyce - więcej załącznik


  Wójt Gminy Malczyce zaprasza do składania ofert dotyczących prowadzenia poradnictwa psychologicznego w Punkcie konsultacyjnym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - więcej załącznik


  Wójt Gminy Malczyce zaprasza do składania ofert dotyczących prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin z terenu gminy Malczyce - więcej załącznik


  Gmina Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce, zaprasza do złożenia oferty na najem lokali użytkowych o powierzchni: I lokal - 93 m2 , II lokal - 68 m2, pomieszczenie gospodarcze 22 m2 o łącznej powierzchni użytkowej 183 m2 położonych na poziomie 1 w budynku Hali sportowo – widowiskowej w Malczycach przy ul. Szkolnej 6 z przeznaczeniem na działalność sportową lub rekreacyjną - więcej załącznik


  Gmina Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce, zaprasza do złożenia oferty na najem lokali użytkowych o powierzchni: I lokal - 93 m2 , II lokal - 68 m2, pomieszczenie gospodarcze 22 m2 o łącznej powierzchni użytkowej 183 m2 położonych na poziomie 1 w budynku Hali sportowo – widowiskowej w Malczycach przy ul. Szkolnej 6 z przeznaczeniem na działalność sportową lub rekreacyjną - więcej załącznik


  Malczyce, 27.02.2015 

  Malczyce, dnia 2015-03-11 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Malczyce, ul. Traugutta 15 zaprasza do składania ofert na WYKONANIE STRONY INTERNETOWEJ wraz z BIULETYNEM INFORMACJI PUBLICZNEJ - więcej załącznik


  Gmina Malczyce prosi o przedstawienie oferty na dostawę kruszywa na naprawę dróg gminnych - więcej załącznik


  Gmina Malczyce prosi o przedstawienie oferty na naprawę powierzchniową dróg gminnych asfaltowych grysami i emulsją (Pather) - więcej załącznik


  Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia i obsługi techniki estradowej imprezy plenerowej pn. XVII Festyn Gminny w dniu 20 czerwca 2015 roku w Malczycach - więcej załącznik

  strona nr 2 - więcej załącznik

  Zespół Łzy - rider scena - więcej załącznik

  Zespół Łzy - rider światło - więcej załącznik

  Zespół Łzy - rider dżwięk - więcej załącznik

  Oferta Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na: OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ IMPREZY PLENEROWEJ 
  pn. „XVII Festyn Gminny” w dniu 20 czerwca 2015 roku w Malczycach
  od godz. 15.00 – 3.00

  1. Za przyznanie nam wyłączności oferujemy cenę………………zł
  (słownie:………………………………………………………………….)
  2. W przypadku przyznania nam wyłączności zobowiązujemy się do wniesienia całości ceny za wyłączność obsługi gastronomicznej na rachunek bankowy Organizatora konkursu w terminie zgodnym z wyznaczonym w podpisanej umowie.
  3. Integralną częścią oferty są załączniki:
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)

  4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych wszystkimi warunkami w nich zawartymi.
  5. Oświadczamy, że w wypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą przystąpimy do podpisania umowy w miejscu czasie wyznaczonym przez Organizatora konkursu.

  strona nr 1 - więcej załącznik

  strona nr 2 - więcej załącznik

  strona nr 3 - więcej załącznik


  Malczyce, dnia 2015-04-09 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Malczyce, ul. Traugutta 15 zaprasza do składania ofert na skład graficzny i druk folderu dla Gminy Malczyce - więcej załącznik


  Gmina Malczyce prosi o przedstawienie  oferty na poszerzenie drogi gminnej asfaltowej ul. Malczycka w Rusku  na odcinku  60 mb do skrzyżowania z drogą krajową nr 94 - więcej załącznik


  Malczyce, 20 maj 2015 r., Wyjaśneinei SIWZ odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  z terenu gminy Malczyce na których zamieszkują mieszkańcy - więcej załącznik


  Informacja o zmianie treści SIWZ  27 maja ROŚ 6232.25.2.2015 dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów unijnych ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  pod numerem 2015 - 054743 w dniu 29.04.2015 pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Malczyce na których zamieszkują mieszkańcy - więcej załącznik


  Wyjaśnienie treści SIWZ  27 maja ROŚ 6232.25.3.2015 dotyczy przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów unijnych ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  pod numerem 2015 - 054743 w dniu 29.04.2015 pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Malczyce na których zamieszkują mieszkańcy - więcej załącznik


  Malczyce, dnia 11 czerwca 2015 r. WÓJT GMINY MALCZYCE Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, nieruchomości stanowiących własność gminy Malczyce.
  1. Przedmiotem sprzedaży jest działka niezabudowana nr 94/1, AM 1, o pow. 0.1090 ha, położona we wsi i gminie Malczyce, przy ul. Środkowej uwidoczniona w KW WR1S/ 00027007/1. - więcej załącznik


  Zapytanie ofertowe na wykonanie konserwacji boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej,  zlokalizowanego w Malczycach przy  ulicy Dworcowej 4 - więcej załącznik


  Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie i  wykonanie oświetlenia boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, zlokalizowanego  w Malczycach przy ulicy Dworcowej 4 na działce nr 493/4 - więcej załącznik


  Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn: "Dostosowanie częśći istniejącego budynku Przedszkola Publicznego do utworzenia Klubu Dziecięcego w Malczycach przy ul. Klonowej 1" - więcej załącznik

  Zapytanie ofertowe formularz ofertowy wykonawcy - więcej załącznik

  Zakres robót - więcej załącznik

  Rysunek rzutu parteru Przedszkola Publicznego - więcej załącznik


  Zapytanie ofertowe na złożenie oferty na usługi biegłych w zakresie wykonywania badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - więcej załącznik


  Urząd Gminy Malczyce prosi o przedstawienie oferty na prace projektowe na przebudowę ulicy 1-go Maja w Malczycach (droga gmina od skrzyzowania w Malczycach do przejazdu kolejowego) -  więcej załącznik


  Urząd Gminy w Malczycach prosi o przedstawienie oferty na prace projektowe  przebudowy ulicy Strazackiej  w Malczycach - więcej załącznik


  Urząd Gminy w Malczycach prosi o przedstawienie oferty na prace projektowe na przebudowę ulicy Górnej w Mazurowicach  - więcej załącznik


  Urząd Gminy w Malczycach prosi o przedstawienie oferty na prace remontowe  w budynku szatni na boisku sportowym przy ulicy Polnej w Malczycach - więcej załącznik

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 19.01.2017
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 19.01.2017
  Dokument oglądany razy: 2035
Gmina Malczyce NIP: 9131501629