K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 28.06.2016, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Szkoła Podstawowa w Malczycach

   

   

  Szkoła Podstawowa w Malczycach
  ul. Szkolna 6a
  55-320 Malczyce 

  e-mail: sp.malczyce@wp.pl
  tel.fax: 71/317 91 74
                                                          
           
  Dyrektor: Marzena Łaziuk

   

  www.sp.malczyce.edu.pl


  Charakterystyka jednostki

   

  Kiedy została powołana:

  Szkoła Podstawowa w Malczycach przy ul. Szkolnej 6  została utworzona w 1945r. Z dniem 1 września 1999r.  

  Szkołę Podstawową w Malczycach o strukturze organizacyjnej z klasami I–III przekształcono  

  w sześcioletnią szkołę podstawową na mocy Uchwały  Nr VII/ 40/99 Rady Gminy z dnia 15 marca 1999r.

   

  Kto ją powołał:

  Rada Gminy  Malczyce

   

  Jaki jest cel i rodzaj jej działalności:

  Celem szkoły jest harmonijna realizacja zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania oraz umożliwienie wszystkim uczniom wszechstronny rozwój poprzez zdobywanie wiedzy i nabywanie umiejętności prowadzących do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.

   

  Sposób realizacji zadań:

  1.Podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej  i religijnej porzez:

  - eksponowanie elementów kultury narodowej na lekcjach języka polskiego, historii i społeczeństwie,   sztuce i zajęciach edukacyjnych  

  - troskę o piękno i poprawność mowy ojczystej /zwracanie   nie  uwagi na poprawność mowy i pisania na każdej  lekcji/,  

  - stwarzanie warunków do nauczania religii różnych  wyznań 

    2. Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej:

  - rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów,  współpracę  z Poradnią 
    w Psychologiczno–Pedagogiczną, 

  - prowadzenie zajęć  korekcyjno - kompensacyjnych   w gabinecie terapeutycznym,  

  - tworzenie zespołów wyrównawczych /w miarę potrzeb

  - przeprowadzania rozmów socjoterapeutycznych

  3. Opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi:  

  - organizowanie nauczania indywidualnego zgodnie  

    z aktualnym Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie zasad organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi,kształcenia tych uczniów  w ogólnodostępnych integracyjnych szkołach i placówkach oraz zasad kształcenia specjalnego.  

  4. Opiekę nad uczniami uzdolnionymi i rozwijanie zainteresowań:  

  - realizowanie indywidualnych programów nauczania,  

  - organizowanie zajęć edukacyjnych ukierunkowanych indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów.  

  5.Wspomaganie rodziny w wychowaniu młodego pokolenia:  

  -wychowanie dzieci i młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny,  

  - poszanowanie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia,   sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy, dbanie    o kształcenie u uczniów postaw moralnych zgodnie z ideą demokracji, pokoju i  przyjaźni między ludźmi  

  róznych narodów, ras i światopoglądów.  

  6. Otoczenie odpowiednią opieką uczniów przez szkołę  do potrzeb i własnych możliwości:  

  - prowadzenie zajęć świetlicowych dla uczniów   dojeżdżających, 

  - prowadzenie poradnictwa pedagogicznego,  

  - umożliwianie korzystania z dożywiania w stołówce   szkolnej.

   

  Liczba oddziałów:

  12

   

  Liczba uczniów:

  274

   

  Liczba nauczycieli:

  32

   

  Wewnętrzne akty prawne:

  Statut Szkoły Podstawowej

  Wewnątrzszkolny System Oceniania

  Program Wychowawczy

  Program 'Bezpiecznia droga"

  Szkolny Program Profilaktyki

  Regulamin Działania Rady Pedagogocznej

  Regulamin Działania Samorządu Szkolnego

  Regulamin Działania Rady Rodziców

  Regulamin Dowozów Uczniów

   

  Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2012/2013:

  Zajęcia  wspomagające rozwój uczniów

  1. Zajęcia wyrównawcze (edukacja wczesnoszkona) - 6 grup

  2. Zajęcia wyrónawcze z matematyki - 3 grupy

  3. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego - 5 grup

  4. Terapia logopedyczna - 6 godzin w tygodniu

  5. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - 4 godz. w tygodniu

  6. Indywidualne zajęcia wspierajace ucznia w nauce

  7. Zajęcia socjoterapeutyczne 

  8. Gimnastyka korekcyjna - 4 grupy

   Koła przedmiotwe i rozwijające zainteresowania uczniów

  1. Koło artystyczne

  2. Koło historyczne - 2 grupy

  3. Koło matematyczne

  4. Koło informatyczne - 2 grupy

  5. Koło j. polskiego 

  6. Koło ortograficzne

  7. Koło j. niemieckiego - 2 grupy

  8. Koło j. angielskiego 

  9. Koło j. hiszpańskiego

  10. Koło techniczne

  11. Koło plastyczne - 2 grupy

  12. Zespół wokalny - (20 uczniów)

  13. Koło przyrodnicze - 2 grupy (34 uczniów)

  14. Koło czytelnicze

  15. Koło wokalne

  16. SKS (sekcja piłkarska)

  17. Zajęcia sportowe

  18. Koło biblioteczne

  19. Szkolne Koło "Caritas"

  20.Koło Liturgiczno - Biblijne

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 28.06.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 28.06.2016
  Dokument oglądany razy: 1355
Gmina Malczyce NIP: 9131501629