K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 25.05.2016, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  2010

  1. Uchwała  Nr XLVI/188/2010 z Rady Gminy Malczyce dnia 26 stycznia 2010 r.,  w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 rok - więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Malczyce Nr XLVI/188/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Malczyce Nr XLVI/188/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku - więcej załącznik

  załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Malczyce Nr XLVI/188/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku - więcej załącznik

  załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Malczyce Nr XLVI/188/2010 z dnia 26 stycznia 2010 roku - więcej załącznik


  2. Uchwała Nr XLVI/189/2010  Rady Gminy Malczyce z dnia 26 stycznia 2010 r., w sprawie zmiany uchwały nr XLV/187/09 Rady Gminy  Malczyce  z dnia 29 grudnia 2009 r., w sprawie emisji obligacji Gminy Malczyce w sprawie emisji obligacji Gminy Malczyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - więcej załącznik

  3. Uchwała Nr XLVI/190/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 stycznia 2010 r., w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkoły podstawowej  i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Malczyce więcej załącznik


  4. Uchwała Nr XLVII/191/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 23 lutego 2010 r., w sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego przez Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach na realizację przedsięwzięcia  inwestycyjnego więcej załącznik


  5. Uchwała  Nr XLVII/192/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 23 lutego 2010  r., w sprwie zmian budżetu gminy na 2010 rok więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/192/2010 - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/192/2010 - więcej załącznik


  6. Uchwała Nr XLVII/193/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 23 lutego 2010 r., w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie gminy Malczyce w 2010 roku więcej załącznik


  7. Uchwała Nr XLVIII/194/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 marca 2010 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2010 więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały XLVIII - więcej załącznik

  załącznik nr 3 do uchwały XLVIII - więcej załącznik

  załącznik nr 4 do uchwały XLVIII- więcej załącznik

  załącznik nr 5 do uchwały XLVIII - więcej załącznik


  8. Uchwała Nr XLVIII/195/10 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 marca 2010 r., w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/191/10 Rady Gminy Malczyce z dnia 23 lutego 2010 r., w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego więcej załącznik


  9. Uchwała Nr XLVIII/196/10 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 marca 2010 r., w sprawie utworzenia i przystąpienia gminy Malczyce do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Łęgów Odrzańskich" więcej załącznik


  10. Uchwała Nr XLVIII/197/10 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 marca 2010 r., w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków więcej załącznik

  załącznik do uchwały nr XLVIII/197/10 - więcej załącznik


  11. Uchwała Nr XLVIII/198/10 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 marca 2010 r., w sprawie regulaminu Cmentarza Komunalnego w Malczycach więcej załącznik


  12. Uchwała Nr XLVIII/199/10 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 marca 2010 r., w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Malczycach więcej załącznik

  załącznik do uchwały Nr XLVIII/199/10 - więcej załącznik


  13. Uchwała Nr XLIX/200/10 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 kwietnia 2010 r., w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Malczyce za rok 2009 więcej załącznik


  14. Uchwała Nr XLIX/201/10 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 kwietnia 2010 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach za rok 2009 więcej załącznik


  15. Uchwała Nr XLIX/202/10 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 kwietnia 2010 r., w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej więcej załącznik

  załącznik do uchwały nr XLIX/202/10 - więcej załącznik


  16. Uchwała Nr XLIX/203/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 kwietnia 2010 r., w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania  z placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Malczyce więcej załącznik


  17. Uchwała Nr XLIX/204/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 kwietnia 2010 r., w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Joanny Koban więcej załącznik


  18. Uchwała Nr XLIX/205/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 kwietnia 2010 r., w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Zbigniewa Dudzińskiego więcej załącznik


  19. Uchwała Nr XLIX/206/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 kwietnia 2010 r., w sprawie  rozpatrzenia skargi Zofii Janik  na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malczycach więcej załącznik


  20. Uchwała Nr LI/207/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2010 r., w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości udzielanej przez Wójta Gminy Malczyce pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach więcej załącznik


  21. Uchwała Nr LI/208/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2010 r., w sprawie zmiany uchwały nr XLV Rady Gminy Malczyce z dnia 29 grudnia 2009 r., w sprawie emisji obligacji Gminy Malczyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu więcej załącznik


  22. Uchwała Nr LI/209/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2010 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2010 więcej załącznik


  23. Uchwała Nr LI/210/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2010 r., w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Malczyce do stanu faktycznego  więcej załącznik


  24. Uchwała Nr LI/211/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2010 r., w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego w gminie Malczyce więcej załącznik


  25. Uchwała Nr LI/212/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2010 r., w sprawie rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Traugutta 2,4,6 w Malczycach na działalność Prezesa Zarządu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Malczycach więcej załącznik


  26. Uchwała Nr LIII/213/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 10 sierpnia 2010 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 r., więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały więcej załącznik


  27. Uchwała Nr LIV/214/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 sierpnia 2010 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 r., więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały więcej załącznik


  28. Uchwała Nr LV/215/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 września 2010 r., w sprawie zagwarantowania środków własnych Gminy Malczyce n przebudowę nawierzchni w ciągu ul. Sadowej i Poprzecznej w Malczycach w ramach Naradowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 więcej załącznik


  29. Uchwała Nr LV/216/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 września 2010 r., w sprawie zmiany uchwały nr LI/207/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 czerwca 2010 r., w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości udzielonej przez Wójta Gminy  Malczyce pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach więcej załącznik


  30. Uchwała Nr LV/217/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 września 2010 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na 2010 r. więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały LV/217/2010 więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały LV/217/2010 więcej załącznik


  31. Uchwała  Nr LV/218/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 września 2010 r., w sprawie rozpatrzenia skargi pani Zofii Janik na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malczycach więcej załącznik


  32. Uchwała  Nr LV/219/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 września 2010 r., w sprawie rozpatrzenia skargi pani Aldony Janik na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malczycach więcej załącznik


  33. Uchwała Nr LV/220/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 września 2010 r., w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2010 r. więcej załącznik


  34. Uchwała Nr LV/221/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 września 2010 r., w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną w zakresie prawidłowości wykonania zadania pn. "Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Wilczkowie" więcej załącznik


  35. Uchwała Nr LVI/222/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 11 października 2010 r., w sprawie zmian budżetu Gminy Malczyce na 2010 r., więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały - więcej załącznik

  załacznik nr 3 do uchwały - więcej załącznik

  załącznik nr 4 do uchwały - więcej załącznik


  36. Uchwała Nr LVII/223/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 października 2010 r., w sprawie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce dla działek nr 228, 221/5 i 221/6 w obrębie Chomiąża - więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały nr LVII/223/2010 - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały nr LVII/223/2010 - więcej załącznik

  załącznik nr 3 do uchwały nr LVII/223/2010 - więcej załącznik


  37. Uchwała Nr LVII/224/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 października 2010 r., w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010 więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały nr LVII/224/2010 - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały nr LVII/224/2010 - więcej załącznik

  załącznik nr 3 do uchwały nr LVII/224/2010 - więcej załącznik

  załącznik nr 4 do uchwały nr LVII/224/2010 - więcej załącznik


  38. Uchwała Nr LVII/225/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 października 2010 r., w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego więcej załącznik


  39. Uchwała Nr LVII/226/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 października 2010 r., w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomiści - więcej załącznik


  40. Uchwała Nr LVII/227/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 października 2010 r., w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu więcej załącznik


  41. Uchwała Nr LVII/228/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 października 2010 r., w sprawie rozpatrzenia skargi pani Ewy Pietryka na działalność wójta gminy Malczyce - więcej załącznik


  42. Uchwała Nr LVII/229/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 października 2010 r., w sprawie zmieniającej uchwały Nr XXXIII/153/09 dotyczącej przystąpienia gminy Malczyce do realizacji Regionalnego Programu "Odnowy Wsi" w województwie dolnośląskim więcej załącznik


  43. Uchwała Nr LVII/230/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 października 2010 r., w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Wilczków więcej załącznik

  Plan Odnowy Miejscowości Wilczków - więcej załącznik


  44. Uchwała Nr LVII/231/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 października 2010 r., w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Chomiąża więcej załącznik

  Plan Odnowy Miejscowości Chomiąża - więcej załącznik


  45. Uchwała Nr LVIII/232/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 listopada 2010 r., w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r. więcej załącznik

  załącznik nr1 do uchwały nr  LVIII/232/2010 - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały nr LVIII/232/2010 - więcej załącznik

  załącznik nr 3 do uchwały nr LVIII/232/2010 - więcej załącznik

  załącznik nr 4 do uchwały nr LVIII/232/2010 - więcej załącznik


  46. Uchwała Nr LVIII/233/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 listopada 2010 r., w sprawie określenia sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji więcej załącznik


  47. Uchwała Nr LVIII/234/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 listopada 2010 r., w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Malczyce więcej załącznik

  Plan Odnowy Miejscowości Malczyce więcej załącznik

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 25.05.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 25.05.2016
  Dokument oglądany razy: 689
Gmina Malczyce NIP: 9131501629