K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 26.02.2016, zmieniona z powodu:
  up

  2014

  1. Uchwała Nr XLIII/191/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie przyjecia wieloletniej prognozy finansowej - więcej załącznik


  2. Uchwała Nr XLIII/192/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2014 - /pliki/192.pdfwięcej załącznik

  załącznik 1 - 1a - więcej załącznik

  załącznik nr 2 - więcej załącznik

  załącznik nr 3-12 - więcej załącznik


  3. Uchwała Nr XLIV/193/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany statutu  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malczycach - więcej załącznik


  4. Uchwała Nr XLIV/194/2014 z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy  w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 - więcej załącznik


  5. Uchwala Nr XLIV/195/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 28 stycznia 2014 r.  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 - więcej załącznik


  6. Uchwala Nr XLV/196/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie  ścieków - więcej załącznik


  7. Uchwala Nr XLV/197/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii na terenie gminy Malczyce w 2014 roku. - więcej załącznik


  8. Uchwala Nr XLVII/198/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 25 marca  2014 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  9. Uchwala Nr XLVII/199/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego - więcej załącznik


  10. Uchwala Nr XLVII/200/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - więcej załącznik


  11. Uchwala Nr XLVII/201/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2014 - więcej załącznik


  12. Uchwala Nr XLVII/202/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyce w 2014 roku - więcej załącznik


  13. Uchwala Nr XLVIII/203/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2014 - więcej załącznik


  14. Uchwala Nr XLVIII/204/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury wodnokanalizacyjnej w Gminie Malczyce - więcej załącznik


  15. Uchwała Nr XLVIII/205/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Malczyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. - więcej załącznik


  16. Uchwała Nr XLVIII/206/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Remont budynku świetlicy wiejskiej - więcej załącznik


  17. Uchwała Nr XLVIII/207/2014 Rady Gminy w  Malczycach z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Środzie Śląskiej w sprawie podziału Powiatu Średzkeigo na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym - więcej załącznik


  18. Uchwała Nr L/208/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej  Gminy Malczyce na rok 2014 - więcej załącznik


  19. Uchwała Nr L/209/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/205/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Malczyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - więcej załącznik


  20. Uchwała Nr L/210/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie nadania tytułu  "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Ludowego Klubu Kajakowego "Ster" Malczyce - więcej załącznik


  21. Uchwała Nr L/211/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie nadania tytułu  "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Pana Józefa Urbana - więcej załącznik


  22. Uchwała Nr L/212/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie nadania tytułu  "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Pani Emilii Bajda - więcej załącznik


  23. Uchwała Nr L/213/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie nadania tytułu  "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Ludowego Klubu Sportowego "Odra" Malczyce - więcej załącznik


  24. Uchwała Nr L/214/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie nadania tytułu  "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chomiąży - więcej załącznik


  25. Uchwała Nr LI/215/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z wykonaniem budżetu Gminy Malczyce za 2013 rok - więcej załącznik


  26. Uchwała Nr LI/216/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2014-2018 - więcej załącznik


  27. Uchwała Nr LI/217/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatiwerdzenia  Programu opieki nad zwierzętami bęzdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyce w 2014 r. - więcej załącznik


  28. Uchwała Nr LI/218/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Malczycach prowadzonym w Gminie Malczyce - więcej załącznik


  29. Uchwała Nr LI/219/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach za 2013 rok - więcej załącznik


  30. Uchwała Nr LI/220/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ w Malczycach za 2013 rok - więcej załącznik


  31. Uchwała Nr LI/221/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przydzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - więcej załącznik


  32. Uchwała Nr LI/222/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej - więcej załącznik


  33. Uchwała Nr LII/223/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 sierpnia  2014 r. w sprawie zmiany  w Statucie Gminy - więcej załącznik


  34. Uchwała Nr LII/224/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 sierpnia  2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2014 - więcej załącznik


  35. Uchwała Nr LIII/225/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września  2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2014 - więcej załącznik


  36. Uchwała Nr LIII/226/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 września  2014 r. w sprawie poparcia protestu budowy ekranów  akustycznych  w ciągu drogi krajowej Nr 94 w miejscowościach Rusko, Mazurowice i Rusko - więcej załącznik


  37. Uchwała Nr LIV/227/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 października  2014 r. w sprawie pomocy rzeczowej dla województwa dolnośląskiego - więcej załącznik


  38. Uchwała Nr LIV/228/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 października  2014 r. w sprawie określenia szczegółowych  zasad, sposobu i trybu umorzenia odroczenia spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych  mających  charakter cywilnoprawny przypadajacych Gminie Malczyce oraz jej jednostkom podleglym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej  w przypadkach , w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg - więcej załącznik


  39. Uchwała Nr LIV/229/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 października  2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Malczyce a Gminą Miejską Legnica w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii  dla uczniów w pozaszkolnym punkcie  katechetycznym kościoła Zieloświatkowego zbór "Anastasis" w Legnicy - więcej załącznik


  40. Uchwała Nr LIV/230/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 października  2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego  programu współpracy  Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok - więcej załącznik

  rozstrzygnięcie nadzorcze - więcej załącznik


  41. Uchwała Nr LIV/231/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 października  2014 r. w sprawie obniżenia skupu żyta  przyjmowanej  za podstawę do obniżenia podatku rolnego na 2014 r. - więcej załącznik


  42. Uchwała Nr LIV/232/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 października  2014 r. w sprawie ustanowienia  herbu, flagi, baneru, pieczęci, łańcuchów władzy i sztandaru Gminy Malczyce - więcej załącznik

  symbole - więcej załącznik

  regulamin używania symboli - więcej załącznik

  uzasadnienie historyczno - heraldyczne - więcej załącznik


  43. Uchwała Nr LV/233/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 12 listopada  2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


  44. Uchwała Nr LV/234/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 12 listopada  2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2014 - więcej załącznik

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 26.02.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 26.02.2016
  Dokument oglądany razy: 1473
Gmina Malczyce NIP: 9131501629