K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 26.02.2016, zmieniona z powodu:
  up

  2013

  1. Uchwała Nr XXX/152/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie powołanie Społecznej Rady Programowej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Malczycach - więcej załącznik


  2. Uchwała Nr XXXI/153/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu  częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospofarowanie odpoadami komunalnymi - więcej załącznik


  3. Uchwała Nr XXXI/154/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług  w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - więcej załącznik


  4. Uchwała Nr XXXI/155/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały  Nr XXII/108/2012 w sprawie postanowienia odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują a powstają odpady - więcej załącznik


  5. Uchwała Nr XXXI/156/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalanie wysokości tej opłaty - więcej załącznik

  Plan Odnowy Miejescowosci Kwietno - więcej informacji w Biurze Rady Gminy

  mapa Kwietno - więcej informacji w Biurze Rady Gminy


  6. Uchwała Nr XXXI/157/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  składowanymi przez właściciela nieruchomości - więcej załącznik

  wzór deklaracji - więcej załącznik


  7. Uchwała Nr XXXII/158/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości ii zagospodarowania tych odpadów - więcej załącznik


  8. Uchwała Nr XXXII/159/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


  9. Uchwała Nr XXXII/160/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


  10. Uchwała Nr XXXII/161/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Planu Odnowy Miejscowości Kwietno - więcej załącznik

  Plan Odnowy Miejscowości Kwietno - więcej załącznik

  Mapa miejscowości Kwietno - więcej informacji w Biurze Rady Gminy

  Mapa Gminy Malczyce - więcej załącznik


  11. Uchwała Nr XXXIII/162/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


  12. Uchwała Nr XXXIII/163/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Malczyce na rok 2013 - więcej załącznik


  13. Uchwała Nr XXXIII/164/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 marca 2013 r., w sprawie wyrażenia zgody na  wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2014  - więcej załącznik


  14. Uchwała Nr XXXIII/165/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


  15. Uchwała Nr XXXIII/166/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzaiałaniu Narkomanii na terenie gminy Malczyce w 2013r. - więcej załącznik


  16. Uchwała Nr XXXIV/167/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  17. Uchwała Nr XXXV/168/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/167/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Malczyce - więcej załącznik


  18. Uchwała Nr XXXV/169/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 maja 2013 r. dotycząca zmiany uchwały Nr XXXI/157/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składowanymi przez właścicieli nieruchomości - więcej załącznik


  19. Uchwała Nr XXXV/170/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Malczyce - więcej załącznik


  20. Uchwała Nr XXXV/171/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2013 - więcej załącznik


  21. Uchwała Nr XXXV/172/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przydzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - więcej załącznik


  22. Uchwała Nr XXXV/173/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty - więcej załącznik


  23. Uchwała Nr XXXVII/174/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2012 - więcej załącznik


  24. Uchwała Nr XXXVII/175/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2012 r. - więcej załącznik


  25. Uchwała Nr XXXVII/176/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik


  26. Uchwała Nr XXXVII/177/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/157/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 lutego 2013 r., w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składowanymi przez właścicieli nieruchomości - więcej załącznik

  załącznik do uchwały deklaracja - więcej załącznik


  27. Uchwała Nr XXXVII/178/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/173/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 17 czerwca 2013 r., w sprawie metody ustalenia opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty - więcej załącznik


  28. Uchwała Nr XXXVII/179/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany zmiany uchwały budżetowej gminy Malczyce za rok 2013 - więcej załącznik


  29. Uchwała Nr XXXVIII/180/2013 Rady Gminy w Malczycach  z dnia 27 sierpnia
  2013 r.
   w sprawie określenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Malczyce - więcej załącznik


  30. Uchwała  Nr XL/181/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 paźdzernika 2013 r. w sprawie zmiany  wieleletniej prognozy finansowej - więcej załącznik


  31. Uchwała  Nr XL/182/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 paźdzernika 2013 r. w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Gminy Malczyce  na rok 2013 - więcej załącznik


  32. Uchwała  Nr XL/183/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 paźdzernika 2013 r. w sprawie zmiany  uchwały Nr XXXIII/166/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 marca
  2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r. - więcej załącznik


  33. Uchwała  Nr XLI/184/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zobowiązania wójta do podjecia działań zmierzajacych do przeprowadzenia kontroli decyzji starosty średzkiego w trybie nadzoru przez Samorządowe Kolegim Odwoławcze we Wrocławiu w celu wyeliminowania ich z obrotu prawnego - więcej załącznik


  34. Uchwała  Nr XLII/185/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 26  listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego na 2014 rok - więcej załącznik


  35. Uchwała Nr XLII/186/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2014 rok - więcej załącznik


  36. Uchwała Nr XLIII/187/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 grudnia 2013 r.  sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Malczyce na 2014 r.- więcej załącznik


  37. Uchwała Nr XLIII/188/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 grudnia 2013 r.  sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2013 - więcej załącznik


  38. Uchwała Nr XLIII/189/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 grudnia 2013 r.  sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznje w Malczycach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu dodatków energetycznych dla wnioskodawców z terenu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  39. Uchwała Nr XLIII/190/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie  zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malczyce przeprowadzenia kontroli opłacania podatku  od nieruchomości  przez przedsiębiorców rozpoczynających na terenie Gminy Malczyce działalność gospodarczą w 2013 roku - więcej załącznik

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 26.02.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 26.02.2016
  Dokument oglądany razy: 876
Gmina Malczyce NIP: 9131501629