K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  Szkoła Podstawowa w Malczycach

   

   

  Szkoła Podstawowa w Malczycach
  ul. Szkolna 6a
  55-320 Malczyce 

  e-mail: sp.malczyce@wp.pl
  tel.fax: 71/317 91 74
                                                          
           
  Dyrektor: Marzena Łaziuk

   

  www.sp.malczyce.edu.pl


  Charakterystyka jednostki

   

  Kiedy została powołana:

  Szkoła Podstawowa w Malczycach przy ul. Szkolnej 6  została utworzona w 1945r. Z dniem 1 września 1999r.  

  Szkołę Podstawową w Malczycach o strukturze organizacyjnej z klasami I–III przekształcono  

  w sześcioletnią szkołę podstawową na mocy Uchwały  Nr VII/ 40/99 Rady Gminy z dnia 15 marca 1999r.

   

  Kto ją powołał:

  Rada Gminy  Malczyce

   

  Jaki jest cel i rodzaj jej działalności:

  Celem szkoły jest harmonijna realizacja zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania oraz umożliwienie wszystkim uczniom wszechstronny rozwój poprzez zdobywanie wiedzy i nabywanie umiejętności prowadzących do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.

   

  Sposób realizacji zadań:

  1.Podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej  i religijnej porzez:

  - eksponowanie elementów kultury narodowej na lekcjach języka polskiego, historii i społeczeństwie,   sztuce i zajęciach edukacyjnych  

  - troskę o piękno i poprawność mowy ojczystej /zwracanie   nie  uwagi na poprawność mowy i pisania na każdej  lekcji/,  

  - stwarzanie warunków do nauczania religii różnych  wyznań 

    2. Udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej:

  - rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów,  współpracę  z Poradnią 
    w Psychologiczno–Pedagogiczną, 

  - prowadzenie zajęć  korekcyjno - kompensacyjnych   w gabinecie terapeutycznym,  

  - tworzenie zespołów wyrównawczych /w miarę potrzeb

  - przeprowadzania rozmów socjoterapeutycznych

  3. Opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi:  

  - organizowanie nauczania indywidualnego zgodnie  

    z aktualnym Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie zasad organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi,kształcenia tych uczniów  w ogólnodostępnych integracyjnych szkołach i placówkach oraz zasad kształcenia specjalnego.  

  4. Opiekę nad uczniami uzdolnionymi i rozwijanie zainteresowań:  

  - realizowanie indywidualnych programów nauczania,  

  - organizowanie zajęć edukacyjnych ukierunkowanych indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów.  

  5.Wspomaganie rodziny w wychowaniu młodego pokolenia:  

  -wychowanie dzieci i młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny,  

  - poszanowanie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia,   sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy, dbanie    o kształcenie u uczniów postaw moralnych zgodnie z ideą demokracji, pokoju i  przyjaźni między ludźmi  

  róznych narodów, ras i światopoglądów.  

  6. Otoczenie odpowiednią opieką uczniów przez szkołę  do potrzeb i własnych możliwości:  

  - prowadzenie zajęć świetlicowych dla uczniów   dojeżdżających, 

  - prowadzenie poradnictwa pedagogicznego,  

  - umożliwianie korzystania z dożywiania w stołówce   szkolnej.

   

  Wewnętrzne akty prawne:

  Statut Szkoły Podstawowej - więcej załącznik

  Wewnątrzszkolny System Oceniania

  Program Wychowawczy

  Program 'Bezpiecznia droga"

  Szkolny Program Profilaktyki

  Regulamin Działania Rady Pedagogocznej

  Regulamin Działania Samorządu Szkolnego

  Regulamin Działania Rady Rodziców

  Regulamin Dowozów Uczniów

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 28.06.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 28.06.2016
  Dokument oglądany razy: 3198
Gmina Malczyce NIP: 9131501629