K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  Pomoc społeczna

  Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń:

  • pieniężnych

  • niepieniężnych

  Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, pomocy społecznej udziela się  osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

     1.  ubóstwa
     2.  sieroctwa
     3.  bezdomności
     4.  bezrobocia
     5.  niepełnosprawności
     6.  długotrwałej lub ciężkiej choroby
     7.  przemocy w rodzinie
     7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
     8.  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
     9.  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu
          gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
    10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej
          całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
    11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
    12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
    13. alkoholizmu lub narkomanii
    14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
    15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

   Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

    1.  osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634,00zł,
    2.  osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00zł
         zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
    3.  rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na
         osobę w rodzinie

  przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów  wymienionych w w/w art. 7 pkt 2-15.

  Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3-lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

  Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej:

    1.  Zasiłek stały
    2.  Zasiłek okresowy
    3.  Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

  Świadczenia niepieniężne.

    1.  Praca socjalna.
    2.  Schronienie
    3.  Posiłek
    4.  Niezbędne ubranie
    5.  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
    6.  Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.
    7.  Składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
    8.  Sprawienie pogrzebu
    9.  Poradnictwo specjalistyczne

   

   

   

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 06.07.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 06.07.2016
  Dokument oglądany razy: 1504
Gmina Malczyce NIP: 9131501629