K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

    Pomoc społeczna

    Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń:

    • pieniężnych

    • niepieniężnych

    Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, pomocy społecznej udziela się  osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

       1.  ubóstwa
       2.  sieroctwa
       3.  bezdomności
       4.  bezrobocia
       5.  niepełnosprawności
       6.  długotrwałej lub ciężkiej choroby
       7.  przemocy w rodzinie
       7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
       8.  potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
       9.  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu
            gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
      10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej
            całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
      11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy
      12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
      13. alkoholizmu lub narkomanii
      14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
      15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

     Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

      1.  osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634,00zł,
      2.  osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00zł
           zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
      3.  rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na
           osobę w rodzinie

    przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów  wymienionych w w/w art. 7 pkt 2-15.

    Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3-lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

    Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej:

      1.  Zasiłek stały
      2.  Zasiłek okresowy
      3.  Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

    Świadczenia niepieniężne.

      1.  Praca socjalna.
      2.  Schronienie
      3.  Posiłek
      4.  Niezbędne ubranie
      5.  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
      6.  Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.
      7.  Składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
      8.  Sprawienie pogrzebu
      9.  Poradnictwo specjalistyczne

     

     

     

     

     

     
    ⇑ do góry strony ⇑
    Opublikował: Kaja Rejek
    Publikacja dnia: 06.07.2016
    Podpisał:
    Dokument z dnia: 06.07.2016
    Dokument oglądany razy: 1636
Gmina Malczyce NIP: 9131501629