K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 16.06.2016, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  2008

  1. Uchwała nr XIX/85/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 stycznia 2008 r., w sprawie regulaminu określajacego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz inych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Malczyce  więcej załącznik


  2. Uchwała nr XIX/86/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 stycznia 2008 r., w sprawie zatwierdzenia wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Malczyce    więcej załącznik


  3. Uchwała nr XX/87/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 7 lutego 2008 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na 2008 rok   więcej załącznik

  załacznik nr 1 do uchwały nr XX/87/08 Rady Gminy - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały nr XX/87/08 Rady Gminy - więcej załącznik

  załącznik nr 3 do uchwały nr XX/87/08 Rady Gminy - więcej załącznik

  załącznik nr 4 do uchwały nr XX/87/08 Rady Gminy - więcej załącznik

  załącznik nr 5 do uchwały nr XX/87/08 Rady Gminy - więcej załącznik

  załącznik nr 6 do uchwały nr XX/87/08 Rady Gminy - więcej załącznik

  załącznik nr 7 do uchwały nr XX/87/08 Rady Gminy - więcej załącznik


  4. Uchwała nr XX/88/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 7 lutego 2008 r., w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  więcej załącznik


  5. Uchwała nr XXI/89/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 marca 2008 r., w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie gminy Malczyce w 2008 roku więcej załącznik              


  6. Uchwała nr XXI/90/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 marca 2008 r., w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomości stanowiącymi własność Gminy Malczyce więcej załącznik


  7. Uchwała nr XXI/91/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 marca 2008 r., w sprawie upoważnienia Dyrektora Gimnazjum w Malczyach i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Malczycach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Malczyce więcej załącznik


  8. Uchwała nr XXI/92/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 marca 2008 r., w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu przez Gminę Malczyce więcej załącznik


  9. Uchwała nr XXI/93/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 marca 2008 r., w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki działającej w szkole, dla któej organem prowadzącym jest Gmina Malczyce  więcej załącznik


  10. Uchwała nr XXI/94/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 marca 2008 r., w sprawie wynagrodzenia pracwoników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malczycach więcej załącznik


  11. Uchwała nr  XXII/95/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 kwietnia 2008 r., w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Malczyce za rok 2007 więcej załącznik


  12. Uchwała nr XXII/96/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 kwietnia 2008 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2008 więcej załącznik
  załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/96/08 więcej załącznik
  załącznik nr 4 do uchwał nr XXII/96/08  więcej załącznik
  załącznik nr 6 do uchwały nr XXII/96/08 więcej załącznik
  załącznik nr 7 do uchwały nr XXII/96/08 więcej załącznik


  13. Uchwała Nr XXII/97/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 kwietnia 2008 r., w sprawie wystawienia weksla "in blanco" i podpisania deklaracji do weksla przez Wójta Gminy Malczyce w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Budowa boiska o sztucznej nawierzchni" więcej załącznik


  14. Uchwała Nr XXII/98/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 kwietnia 2008 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach za rok 2007 więcej załącznik


  15. Uchwała Nr XXIII/99/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 maja 2008 r., w sprawie ustalenia miesięcznej stawki wynagrodzenia dla Wójta Gminy Malczyce więcej załącznik


  16. Uchwała Nr XXIII/100/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 maja 2008 r., w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Malczyce do Lokalnej Grupy Działania pn. Stowarzyszenie "Kraina Łęgów Odrzańskich"  więcej załącznik


  17. Uchwała Nr  XXIII/101/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 maja 2008 r., w sprawie zasad udzielania stypendium uczniom   


  18. Uchwała Nr XXIII/102/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 maja 2008 r., w sprawie nadania  tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska  więcej załącznik


  19. Uchwała Nr XXIII/103/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 maja 2008 r., w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Jana Dmochowskiego więcej załącznik


  20. Uchwała Nr XXIII/104/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 maja 2008 r., w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Natalii Bachrynowskiej więcej załącznik


  21. Uchwała Nr XXIII/105/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 maja 2008 r., w sprawie nadania "Medalu Malczyc i Gminy Malczyce" dla Stefanii Baran więcej załącznik


  22. Uchwała Nr XXIII/106/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 maja 2008 r., w sprawie nadania "Medalu Malczyc i Gminy Malczyce" dla Kazimiery Grabowieckiej więcej załącznik


  23. Uchwała Nr XXIV/107/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 czerwca 2008 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2008   więcej załącznik
  załącznik nr 1 do uchwały XXIV/107/08 więcej załącznik
  załącznik nr 2 do uchwały XXIV/107/08 więcej załącznik
  załącznik nr 3 do uchwały XXIV/107/08 więcej załącznik
  załącznik nr 4 do uchwały XXIV/107/08 więcej załącznik
  załącznik nr 5 do uchwały XXIV/107/08 więcej załącznik
  załącznik nr 6 do uchwały XXIV/107/08 więcej załącznik
  załącznik nr 7 do uchwały XXIV/107/08 więcej załącznik


  24. Uchwała Nr XXIV/108/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 czerwca 2008 r., w sprawie emisji obligacji Gminy Malczyce oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu więcej załącznik


  25. Uchwała Nr XXIV/109/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 czerwca 2008 r., w sprawie wystawienia weksla "in blanco" i podpisania deklaracji do weksla przez Wójta Gminy Malczyce, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Malczycach                                            więcej załącznik


  26. Uchwała Nr XXIV/110/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 czerwca 2008 r., w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki działającej w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Malczyce więcej załącznik


  27. Uchwała Nr XXIV/111/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 czerwca 2008 r., w sprawie opłaty za świadczenia w Publicznym Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Malczyce więcej załącznik


  28. Uchwała Nr XXIV/112/08 Rady Gminy Malczyce  z dnia 24 czerwca 2008 r., w sprawie zmiany uchwały nr XIX/85/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 29.01.2008 r., w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych  przez Gminę Malczyce w 2008 r. więcej załącznik


  29. Uchwała Nr XXIV/113/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 czerwca 2008 r., w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobom Gminy Malczyce więcej załącznik


  30. Uchwała Nr XXIV/114/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 czerwca 2008 r., w sprawie przydzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru  zabytków więcej załącznik


  31. Uchwała Nr XXV/115/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 sierpnia 2008 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na 2008 rok więcej załącznik
  załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/115/08 więcej załącznik
  załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/115/08 więcej załącznik
  załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/115/08 więcej załącznik
  załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/115/08 więcej załącznik
  załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/115/08 więcej załącznik
  załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/115/08 więcej załącznik
  załącznik nr 7 do uchwały nr XXV/115/08 więcej załącznik


  32. Uchwała Nr XXV/116/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 sierpnia 2008 r., w sprawie rodzaju świadczeń przyznanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania więcej załącznik


  33. Uchwała Nr XXV/117/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 sierpnia 2008 r., w sprawie zmiany uchwały  nr XXIV/113/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 czerwca 2008 r., w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Malczyce więcej załącznik


  34. Uchwała Nr XXV/118/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 sierpnia 2008 r., w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/101/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 maja 2008 r., w sprawie zasad udzielenia stypendium uczniom więcej załącznik


  35. Uchwała Nr XXVI/119/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 września 2008 r., w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Malczyce więcej załącznik


  36. Uchwała Nr XXVI/120/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 września 2008 r., w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości więcej załącznik


  37. Uchwała Nr XXVI/121/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 września 2008 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na 2008 rok więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/121/08 - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/121/08 - więcej załącznik

  załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/121/08 - więcej załącznik

  załącznik nr 4 do uchwały nr XXVI/121/08 - więcej załącznik

  załącznik nr 5 do uchwały nr XXVI/121/08 - więcej załącznik

  załącznik nr 6 do uchwały nr XXVI/121/08 - więcej załącznik

  załącznik nr 7 do uchwały nr XXVI/121/08 - więcej załącznik


  38. Uchwała Nr XXVI/122/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 września 2008 r., w sprawie uchylenia uchwały więcej załącznik


  39. Uchwała Nr XXVI/123/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 września 2008 r., wrozpatrzenia skargi Anny Tarnawy na działalnośc Wójta Gminy Malczyce więcej załącznik


  40. Uchwała Nr XXVI/124/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 września 2008 r., w sprawie rozpatrzenia skargi Jana Cudka na działalność Wójta Gminy Malczyce więcej załącznik


  41. Uchwała Nr XXVI/125/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 września 2008 r., w sprawie rozpatrzenia skargi Łukasza Procia na działalność Wójta Gminy Malczyce więcej załącznik


  42. Uchwała Nr XXVII/126/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 października 2008 r., w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Malczyce z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2008 więcej załącznik

  załącznik do uchwały XXVII/126/08 więcej załącznik


  43. Uchwała Nr XXVII/127/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 października 2008 r., w sprawie przeprowadzenia zebrania wiejskiego dla wyboru członków Rady Sołeckiej w Wilczkowie więcej załącznik


  44. Uchwała Nr XXVII/128/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 października 2008 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na 2008 r. więcej załącznik

  załącznik do uchwały  nr XXVII/128/08 więcej załącznik


  45. Uchwała Nr XXVIII/129/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 listopada 2008 r., w sprawie zagwarantowania środków własnych Gminy Malczyce na remont chodnika na ul. 1 Maja w Malczycach w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2009-2011 więcej załącznik


  46. Uchwała Nr XXIX/130/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 listopada 2008 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Malczyce, obejmującej obszary położone w obrębach: Dębice, Wilczków i Mazurowice, stanowiące obecnie działki usług oświaty więcej załącznik


  47. Uchwała Nr XXIX/131/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 listopada 2008 r., w sprawie przyjęcia "Planu Urządzeniowo-Rolnego Gminy Malczyce" więcej załącznik

  Plan urządzeniowo - rolny  więcej załącznik

  Granica rolno-leśna więcej załącznik

  mapa - więcej załącznik


  48. Uchwała Nr XXIX/132/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 listopada 2008 r., w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków więcej załącznik


  49. Uchwała Nr XXIX/133/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 listopada 2008 r., w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2009 rok więcej załącznik


  50. Uchwała Nr XXIX/134/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 listopada 2008 r., w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały XXIX/134/08 więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały XXIX/135/08 więcej załącznik

  załącznik nr 3 do uchwały XXIX/135/08 więcej załącznik

  załącznik nr 4 do uchwały XXIX/135/08 więcej załącznik

  załącznik nr 5 do uchwały XXIX/135/08 więcej załącznik

  załącznik nr 6 do uchwały XXIX/135/08 więcej załącznik

  załącznik nr 7 do uchwały XXIX/135/08 więcej załącznik


  51. Uchwała Nr XXIX/135/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 listopada 2008 r., w sprawie ustalenia górnych stawek opłat z tytułu usuwania komunalnych odpadów stałych i płynnych na terenie gminy Malczyce  więcej załącznik


  52. Uchwała  nr XXX/136/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2008 r., w sprawie budżetu Gminy Malczyce na rok 2009

  uchwła budżetowa - więcej załącznik

  załącznik nr 1 i 1a do uchwały budżetowej - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

  załącznik nr 3 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

  załącznik nr 4 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

  załącznik nr 5 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

  załącznik nr 6 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

  załącznik nr 7 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

  załącznik nr 8 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

  załącznik nr 9 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

  załącznik nr 10 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

  załącznik nr 11 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

  załącznik nr 12 do uchwały budżetowej - więcej załącznik

  załącznik nr 13 do uchwały budżetowej - więcej załącznik


  53. Uchwała nr XXX/137/08 Rady Gminy Malczyce z dnia  30 grudnia 2008 r., w sprawie zmian budżetu Gminy na 2008 r. więcej załącznik

  załącznik nr 1 do uchwały XXX/137/08 - więcej załącznik

  załącznik nr 2 do uchwały XXX/137/08 - więcej załącznik


  54. Uchwała nr XXX/138/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2008 r., w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 więcej załącznik


  55. Uchwała nr XXX/139/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2008 r., w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malczycach do prowadzenia spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionych do alimentów. więcej załącznik


  56. Uchwała Nr XXX/140/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2008 r., w sprawie rozpatrzenia skargi Grażyny Kiećko na działalność Wójta Gminy Malczyce więcej załącznik


  57. Uchwała Nr XXX/141/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2008 r., w sprawiezminy Uchwały Nr XXVIII/100/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 maja 2008 r., w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Malczyce do Lokalnej Grupy Działania pn. Stowarzyszenie "Kraina Łęgów Odrzańskich" więcej załącznik

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 16.06.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 16.06.2016
  Dokument oglądany razy: 730
Gmina Malczyce NIP: 9131501629