K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 22.02.2016, zmieniona z powodu:
  ok

  Referat rolny, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i infrastruktury

  Pracownicy:

   

  1.

  Mirosław Myśliwiec

  Kierownik 

  2.

  Andrzej Dybka

  Podinspektor ds. rolnictwa

  3.

  Renata Ciszewska

  Inspektor ds. nieruchomości

  4.

  Maria Zięba

  Inspektor ds. ochrony środowiska

  5.

  Janina Kociubińska

  Podinsp. ds. ochrony środowiska

   

   

  Opłata skarbowa: od 1 stycznia 2007r.

  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 205 zł
  Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

         107 zł

  Zezwolenie  na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  107 zł
   zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów  zwolnione 

   

   

  Wniosek o udzielenie zezwolenia na :

  -  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

  - ochrony przed bezdomnymi  zwierzętami,

  - prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

  - prowadzenia grzebowisk i spalarni  zwłok zwierzęcych i ich części

  Wniosek do pobrania - więcej załącznik 

   

   

  Zadania:

  prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i ochroną środowiska, a w szczególności:

  1. ochrony gruntów rolnych i leśnych,
  2. przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,
  3. wyłączenia gruntów z produkcji,
  4. rekultywacji nieużytków oraz gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,
  5. sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa,
  6. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów i wymierzanie kar za samowolne ich usuniecie,
  7. nadzór i koordynacja spraw związanych z utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
  8. koordynowanie spraw z zakresu melioracji i eksploatacji urządzeń wodno– melioracyjnych,
  9. prowadzenie nadzoru i kontroli nad właściwym utrzymaniem infrastruktury technicznej.

  Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieniem komunalnym, a w szczególności związanych z:

  1. gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd,
  2. regulowanie stanów prawnych nieruchomości będących własnością Gminy (występowanie z wnioskami o założenie ksiąg wieczystych, o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów, ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych),
  3. przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących podziału nieruchomości,
  4. nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy,
  5. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
  6. prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
  7. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i przyjmowaniem wniosków osób ubiegających się o przydział mieszkania komunalnego,
  8. prowadzenie operatów nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości,
  9. realizacja spraw powierzonych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej,

  Prowadzenie spraw związanych z infrastrukturą:

  1. koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów o znaczeniu lokalnym i zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w tym zakresie,
  2. współdziałanie z geodezją w zakresie programowania i realizacji infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie terenu dla budownictwa komunalnego,
  3. przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego,
  4. przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
  5. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
  6. kierowanie zamówieniami publicznymi na podstawie  obowiązujących przepisy prawa w tym zakresie,
  7. pozyskiwanie środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

   

   

  5. Gospodarka odpadami

  6. Obwieszczenia , zawiadomienia 2013

  7. Obwieszczenia , zawiadomienia 2014

  8. Obwieszczenia , zawiadomienia 2015

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 22.02.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 22.02.2016
  Dokument oglądany razy: 761
Gmina Malczyce NIP: 9131501629