K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 22.02.2016, zmieniona z powodu:
  ok

  Referat organizacyjny

   

   

  Pracownicy:

   

   

   

  1.

  Anna Świercz

  Sekretarz Gminy 

  2.

  Paulina Bulik

  Inspektor ds. obsługi  Rady Gminy

  3.

  Paulina Truszko

    Podinspektor ds. pozyskiwania środków
  z funduszy zewnętrznych 

  4.

  Kaja Rejek

  Podinspektor ds. promocji gminy 

  5.

  Anna Grycz

  Inspektor ds. administracyjnych

   

   

  Zadania:

  do zakresu działania Referatu należy w sprawach kancelaryjno – sekretarskich:

  1. obsługa techniczna- biurowa narad i spotkań organizowanych przez Wójta,
  2. obsługa sekretariatu Wójta,
  3. nadzór nad kancelarią ogólną i kontrola obiegu dokumentów i pism w Urzędzie,

  w sprawach administracyjno – gospodarczych:

  1. prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych oraz nadzór nad ich przechowywaniem,
  2. zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe i sprzęt,
  3. zarządzanie budynkami administracyjnymi i gospodarowanie lokalami użytkowymi na terenie urzędu,
  4. organizacja obsługi interesantów w zakresie skarg i wniosków,
  5. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym i szkoleniami pracowników urzędu,
  6. zapewnienie warunków bhp i ppoż w Urzędzie,
  7. prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach budynku,
  8. prowadzenie archiwum zakładowego i dokumentacji z poszczególnych referatów,
  9. nadzór nad prawidłowym prowadzeniem przez poszczególne referaty urzędu - rzeczowego wykazu akt,
  10. dokonywania brakowania dokumentacji nie archiwalnej po upływie okresu przechowywania, po uprzednim uzyskaniu stosownego zezwolenia,
  11. archiwizacja dokumentów związanych z wyborami i referendum – zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przekazanie do Państwowego Biura Wyborczego, Archiwum Państwowego, Archiwum Zakładowego.
  12. prowadzenie bieżącego rejestru wydawanych dokumentów z archiwum zakładowego,
  13. wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, Wójta i Rady oraz referendum,
  14. obsługa posiedzeń Rady i jej komisji, opracowywanie materiałów z zebrań, wniosków, opinii,
  15. zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesje i posiedzenia komisji.

  w zakresie działalności gospodarczej:

  1. ewidencja działalności gospodarczej,
  2. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

   

  3. Dokumenty do pobrania

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 22.02.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 22.02.2016
  Dokument oglądany razy: 791
Gmina Malczyce NIP: 9131501629