K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 17.02.2016, zmieniona z powodu:
  ok

  Referat finansów i budżetu

   

   

  Pracownicy:

   

  L.p. Imię i Nazwisko

   

  stanowisko

   

  1. Marcin Popiuk   Skarbnik Gminy 
  2. Katarzyna Łukomska Główny Księgowy Urzędu
  3. Irena Ciura  Podinspektor ds. księgowości
  4. Krystyna Greszta Podinspektor ds. księgowości podatkowej
  5. Małgorzata Kiełt Podinspektor ds. obsługi kasy i windykacji
  6. Joanna Bednarz Inspektor ds. podatkowych

   

   

  Zadania:

  prowadzenie spraw związanych z planowaniem budżetu, kontrolą finansową jednostek i zakładów budżetowych, jak również związanych z wymierzaniem i pobieraniem podatków i opłat, a w szczególności:

  1. wymiar, ewidencja podatku i opłat lokalnych,
  2. pobór i egzekwowanie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych,
  3. przygotowanie projektów decyzji w zakresie odraczanie terminów płatności, rozkładanie na raty i umarzanie zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych,
  4. wydawanie zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach z prowadzenia gospodarstw rolnych do KRUS, ZUS, GOPS oraz innych instytucji na prośbę petenta,
  5. wydawanie zaświadczeń na bony paliwowe,
  6. windykacja należności z tytułu wieczystego użytkowania, zarządu, użytkowania i dzierżawy terenów oraz należności z tytułu sprzedaży nieruchomości,
  7. prowadzenie rachunkowości w zakresie wykonania budżetu gminy:
    a) ewidencja należności podatkowych, opłat i innych dochodów (opłata      
        skarbowa, dowody osobiste, odsetki),
    b) ewidencja wydatków budżetowych.
  8. koordynowanie prac związanych z planowaniem i opracowaniem projektu budżetu gminy: przygotowanie projektu zmian w budżecie,
  9. opracowywanie zbiorczych planów finansowania inwestycji,
  10. opracowywanie zbiorczych planów w zakresie wydatków budżetowych,
  11. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz urzędami skarbowymi w celu zapewnienia sprawnego wykonania budżetu
  12. opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta powodujących skutki finansowe,
  13. gospodarowanie funduszem płac, księgowanie i rozliczanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  14. obsługa kasowa urzędu,
  15. obsługa finansowa zadań wynikających z układu wykonawczego budżetu,
  16. gospodarowanie stanami kont bankowych,
  17. sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonani budżetu w pełnym zakresie szczegółowości lub w zakresie umożliwiającym bieżącą ocenę sytuacji finansowej Gminy oraz przedstawienie Wójtowi stosownych wniosków,
  18. przygotowanie stosownych informacji dotyczących wykonania i zmian budżetu oraz przekazanie ich do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  19. nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych,
  20. analizowanie sprawozdań jednostek organizacyjnych gminy z wykonania budżetu pod względem formalno – prawnym i przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
  21. kontrola jednostek podległych pod względem finansowo – księgowym,
  22. prowadzenie centralnego rejestru umów,
  23. kompletowanie dokumentów rozliczonych dotacji, zatwierdzonych przez referaty merytorycznie,
  24. prowadzenie rejestrów sprzedaży towarów i usług, deklaracji podatkowych VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  25. monitorowanie i kontrola realizacji finansowej planu inwestycyjnego, zgodnie z zatwierdzonym budżetem na dany rok, na podstawie załącznika z wykonania wydatków inwestycyjnych i przedkładanie Skarbnikowi,
  26. współpraca z Urzędem Statystycznym, Urzędem Skarbowym i wszystkimi referatami merytorycznymi Urzędu oraz RIO,
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 17.02.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 17.02.2016
  Dokument oglądany razy: 693
Gmina Malczyce NIP: 9131501629