K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 31.10.2016, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Referat Organizacyjny

  Pracownicy:

  1.

  Anna Świercz

  Sekretarz 

  2.

  Paulina Bulik

  Inspektor ds. obslugi rady gminy 

  3.

  Joanna Solska

  Podinspektor ds. administracyjnych

  4.

  Kaja Rejek

  Podinspektor ds. promocji gminy 

  5.

  Aneta Gazda

  Podinspektor ds. pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych 

   

   

   

  Zadania:

  do zakresu działania Referatu należy w sprawach kancelaryjno – sekretarskich:

  1. obsługa techniczna- biurowa narad i spotkań organizowanych przez Wójta,
  2. obsługa sekretariatu Wójta,
  3. nadzór nad kancelarią ogólną i kontrola obiegu dokumentów i pism w Urzędzie,

  w sprawach administracyjno – gospodarczych:

  1. prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych oraz nadzór nad ich przechowywaniem,
  2. zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe i sprzęt,
  3. zarządzanie budynkami administracyjnymi i gospodarowanie lokalami użytkowymi na terenie urzędu,
  4. organizacja obsługi interesantów w zakresie skarg i wniosków,
  5. prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem zawodowym i szkoleniami pracowników urzędu,
  6. zapewnienie warunków bhp i ppoż w Urzędzie,
  7. prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach budynku,
  8. prowadzenie archiwum zakładowego i dokumentacji z poszczególnych referatów,
  9. nadzór nad prawidłowym prowadzeniem przez poszczególne referaty urzędu - rzeczowego wykazu akt,
  10. dokonywania brakowania dokumentacji nie archiwalnej po upływie okresu przechowywania, po uprzednim uzyskaniu stosownego zezwolenia,
  11. archiwizacja dokumentów związanych z wyborami i referendum – zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przekazanie do Państwowego Biura Wyborczego, Archiwum Państwowego, Archiwum Zakładowego.
  12. prowadzenie bieżącego rejestru wydawanych dokumentów z archiwum zakładowego,
  13. wykonywanie zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, Wójta i Rady oraz referendum,
  14. obsługa posiedzeń Rady i jej komisji, opracowywanie materiałów z zebrań, wniosków, opinii,
  15. zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesje i posiedzenia komisji.

  w zakresie działalności gospodarczej:

  1. ewidencja działalności gospodarczej,
  2. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 31.10.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 31.10.2016
  Dokument oglądany razy: 1420
Gmina Malczyce NIP: 9131501629