K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  Referat Finansów i Budżetu

   

   

  Pracownicy:

  1.

  Marcin Popiuk

  Skarbnik Gminy 

  2.

  Anna Przedwolska

  Główny Księgowy Urzędu

  3.

  Barbara Rak

  Podinspektor ds. księgowości

  4.

  Anna Rutowicz 

  Podinspektor ds. księgowości 

  5.

  Małgorzata Kiełt

  Podinspektor ds. obsługi kasy i windykacji

  6.

  Karolina Zawiślak 

  Podinspektor ds. podatkowych

   

  Centrum Usług Wspólnych

   

  7. 

  Violetta Boczar

   

  Inspektor ds.księgowości

  8.

  Mariola Bolek

  Inspektor ds. księgowości

  9. 

  Zyta Nowicka

  Podinspektor ds. księgowości 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zadania:

  prowadzenie spraw związanych z planowaniem budżetu, kontrolą finansową jednostek i zakładów budżetowych, jak również związanych z wymierzaniem i pobieraniem podatków i opłat, a w szczególności:

  1. wymiar, ewidencja podatku i opłat lokalnych,
  2. pobór i egzekwowanie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych,
  3. przygotowanie projektów decyzji w zakresie odraczanie terminów płatności, rozkładanie na raty i umarzanie zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych,
  4. wydawanie zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach z prowadzenia gospodarstw rolnych do KRUS, ZUS, GOPS oraz innych instytucji na prośbę petenta,
  5. wydawanie zaświadczeń na bony paliwowe,
  6. windykacja należności z tytułu wieczystego użytkowania, zarządu, użytkowania i dzierżawy terenów oraz należności z tytułu sprzedaży nieruchomości,
  7. prowadzenie rachunkowości w zakresie wykonania budżetu gminy:
    a) ewidencja należności podatkowych, opłat i innych dochodów (opłata      
        skarbowa, dowody osobiste, odsetki),
    b) ewidencja wydatków budżetowych.
  8. koordynowanie prac związanych z planowaniem i opracowaniem projektu budżetu gminy: przygotowanie projektu zmian w budżecie,
  9. opracowywanie zbiorczych planów finansowania inwestycji,
  10. opracowywanie zbiorczych planów w zakresie wydatków budżetowych,
  11. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz urzędami skarbowymi w celu zapewnienia sprawnego wykonania budżetu
  12. opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta powodujących skutki finansowe,
  13. gospodarowanie funduszem płac, księgowanie i rozliczanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  14. obsługa kasowa urzędu,
  15. obsługa finansowa zadań wynikających z układu wykonawczego budżetu,
  16. gospodarowanie stanami kont bankowych,
  17. sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonani budżetu w pełnym zakresie szczegółowości lub w zakresie umożliwiającym bieżącą ocenę sytuacji finansowej Gminy oraz przedstawienie Wójtowi stosownych wniosków,
  18. przygotowanie stosownych informacji dotyczących wykonania i zmian budżetu oraz przekazanie ich do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  19. nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych,
  20. analizowanie sprawozdań jednostek organizacyjnych gminy z wykonania budżetu pod względem formalno – prawnym i przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
  21. kontrola jednostek podległych pod względem finansowo – księgowym,
  22. prowadzenie centralnego rejestru umów,
  23. kompletowanie dokumentów rozliczonych dotacji, zatwierdzonych przez referaty merytorycznie,
  24. prowadzenie rejestrów sprzedaży towarów i usług, deklaracji podatkowych VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  25. monitorowanie i kontrola realizacji finansowej planu inwestycyjnego, zgodnie z zatwierdzonym budżetem na dany rok, na podstawie załącznika z wykonania wydatków inwestycyjnych i przedkładanie Skarbnikowi,
  26. współpraca z Urzędem Statystycznym, Urzędem Skarbowym i wszystkimi referatami merytorycznymi Urzędu oraz RIO,
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 04.07.2018
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 04.07.2018
  Dokument oglądany razy: 1935
Gmina Malczyce NIP: 9131501629