K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  Dokumenty

   

   

  1. Decyzje administracyjne prostujące lub uzupełniające akty stanu cywilnego 
  wymagane dokumenty: wniosek, zupełny odpis aktu stanu cywilnego mający być podstawą sprostowania lub uzupełnienia.
  opłata: decyzja - 39 zł 

  DRUK - wniosek prostujący - więcej załącznik 
  DRUK - wniosek uzupełniający - więcej załącznik 


  2. Decyzje administracyjne zezwalające na wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg
  wymagane dokumenty: wniosek, oryginalny zagraniczny akt stanu cywilnego lub jego uwierzytelniona kopia przez organ wydający dokument lub potwierdzona przez konsula, urzędowe tłumaczenie aktu na język polski przez tłumacza przysięgłego języka polskiego, skrócony odpis aktu małżeństwa w przypadku urodzenia dziecka lub skrócone odpisy urodzeń w przypadku małżeństwa.
  opłata: decyzja - 50 zł 

  DRUK - wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego - więcej załącznik 


  3. Rejestracja urodzeń, zgonów, małżeństw

  •  W przypadku zgłoszenia urodzenia:

  wymagane dokumenty: karta zgłoszenia urodzenia (winien dostarczyć szpital), akt małżeństwa rodziców dziecka i ich dowody osobiste, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa należy dostarczyć akt urodzenia matki dziecka i dowód osobisty
  opłata:  nie dotyczy 

  DRUK - sporządzenie aktu urodzenia dziecka - więcej załącznik 
  DRUK - wniosek o przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki - więcej załącznik 
  DRUK - wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa - więcej załącznik 

  • W przypadku zgłoszenia zgonu:

  wymagane dokumenty: karta zgonu wystawiona przez szpital, dowód osobisty zmarłego, dowód osobisty współmałżonka (jeżeli żyje), książeczkę wojskową ( jeżeli posiada)
  opłata:  nie dotyczy  

  DRUK - sporządzenie aktu zgonu - więcej załącznik 

  W przypadku zawarcia małżeństwa
  wymagane dokumenty: dowody osobiste i metryki urodzeń, w przypadku osób rozwiedzionych dodatkowo skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, w przypadku wdowców dodatkowo skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka
  opłata:  nie dotyczy  


  4. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  wymagane dokumenty: dowód osobisty. podanie
  opłata:  skrócony odpis - 22 zł, odpis zupełny - 33 zł

  DRUK - wydanie odpisów i zaświadczeń z aktów stanu cywilnego - więcej załącznik 


  5. Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
  wymagane dokumenty: dowód osobisty. skrócona metryka urodzenia
  opłata:  zapewnienie - nie podlega opłacie, sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł

  * Zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie  małżeństwa  zachowuje ważność przez okres 3 miesięcy.

  DRUK - więcej załącznik 


  6. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarciu małżeństwa za granicą

  wymagane dokumenty: dowód osobisty. krócony odpis aktu urodzenia, lub małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.
  opłata:  podanie - nie podlega opłacie, zaświadczenie - 38 zł


  * Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia   małżeństwa za granicą zachowuje ważność przez okres 3 miesięcy od dnia jego wydania.

  DRUK - wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego - więcej załącznik 
  DRUK - podanie o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą - więcej załącznik 


  7. Decyzja administracyjna o odtworzeniu treści akty stanu cywilnego
  wymagane dokumenty: wniosek
  opłata:  wniosek - nie podlega opłacie, decyzja - 39 zł

  DRUK - wniosek o odtworzenie zagranicznego aktu stanu cywilnego - więcej załącznik 


  8. Zawieranie małżeństwa poza lokalem urzędu
  * zawarcie małżeństwa poza lokalem urzędu może nastąpić jedynie z ważnych powodów np.: obłożna choroba, pobyt w szpitalu, pobyt w zakładzie karnym.

  wymagane dokumenty: podanie, dowody osobiste i metryki urodzeń, w przypadku osób rozwiedzionych dodatkowo skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, w przypadku wdowców dodatkowo skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka, zaświadczenie lekarskie.
  opłata:  sporządzeni protokółu o zawarciu małżeństwa poza lokalem USC 
  - 11 zł, sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł, załączniki - nie podlegają opłacie skarbowej


  9. Zawarcie związku małżeńskiego w USC z cudzoziemcem 
  *
  Kobieta ukończone 18 lat, lub 16 lat - za zgodą sądu,
    Mężczyzna ukończone 18 lat,
  wymagane dokumenty:
  Cudzoziemiec: paszport wydany przez władze państwa, z którego pochodzi, skrócony odpis aktu urodzenia, cudzoziemiec, który ma w Polsce status uchodźcy, powinien okazać Genewski Dokument Podróży (Travel Document), który wystawia Prezes Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców, cudzoziemiec, stale mieszkający w Polsce - kartę stałego pobytu, dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem kraju, dany obywatel może zawrzeć małżeństwo za granicą, jeśeli go nie ma to w takim przypadku obcokrajowiec musi się zwrócić do polskiego sądu rodzinnego o zgodę na zawarcie małżeństwa bez zaświadczenia (dwa/trzy miesiące oczekiwania), do każdego dokumentu w języku obcym trzeba załączyć tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego, pozostałe warunki - jak w przypadku obywateli Polskich.

  DRUK - więcej załącznik 


  10. Wydanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu 
  wymagane dokumenty: podanie, dowody osobiste i metryki urodzeń, w przypadku osób rozwiedzionych dodatkowo skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, w przypadku wdowców dodatkowo skrócony odpis aktu zgonu współmałżonka, 
  opłata:  zezwolenie - 39 zł, sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł

  DRUK - więcej załącznik 


  INNE DRUKI: 

  DRUK - wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa - więcej załącznik 

  DRUK - podanie o zmianę nazwiska, nazwiska rodowege, zmianę imienia - więcej załącznik 

  DRUK - podanie o uznanie wyroku rozwodowego w Polsce - więcej załącznik 

  DRUK - podanie o uznanie wyroku rozwodowego przez organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej - więcej załącznik 

  DRUK - Jubileusz  50-lecia pożycia małżeńskiego - więcej załącznik 
   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 05.03.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 05.03.2016
  Dokument oglądany razy: 2344
Gmina Malczyce NIP: 9131501629