K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 05.03.2016, zmieniona z powodu:
  ok

  Dokumenty

   

  1. Zameldowanie na pobyt stały
  wymagane dokumenty: zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego, tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu), w którym następuje realizacja obowiazku meldunkowego, druk: zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego -wypełnia się na miejscu, do wglądu: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, w przypadku cudzoziemców odpowiednio karta pobytu), w przypadku mężczyzn książeczka wojskowa z adnotacją o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu.
  Żołnierze rezerwy posiadający kartę mobilizacyjną są zobowiązani przed zgłoszeniem zameldowania na pobyt stały w Wydziale Spraw Obywatelskich przedłożyć wypełniony i podpisany formularz PU-E-1 właściwemu miejscowo wojskowego komendantowi uzupełnień.

  opłata: nie podlega


  2. Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
  wymagane dokumenty: podanie o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na terenie gminy, do wglądu – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty)
  opłata: wniosek - nie podlega opłacie skarbowej, zaświadczenie - 17 zł, 
  nie pobiera się opłat od zaświadczeń wydawanych do celów nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, zdrowia ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego


  3. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
  wymagane dokumenty:  podanie o wymeldowanie, tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu)
  opłata
  wniosek (podanie) - 5 zł, załącznik- 0,50 zł


  4. Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego 
  wymagane dokumenty: druk: zgłoszenie wymeldowania - wypełnia się na miejscu, do wglądu - dowód potwierdzający tożsamość, książeczka wojskowa.
  opłata: nie podlega


  5. Wydanie dowodu osobistego lub jego utrata

  wymagane dokumenty: wniosek o wydanie dowodu osobistego, dwie aktualne fotografie o wymiarach 35x45 mm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

  Do wniosku dołącza się dokumenty jeżeli nie zostały sporządzone w Urzędzie Stanu Cywilnego w Malczycach: odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński, odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku - w przypadku osób, które zawarły małżeństwo.
  opłata: nie podlega


  6. Wpis do rejestru wyborców
  wymagane dokumenty: wniosek 
  opłata: nie podlega 


  7. Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
  wymagane dokumenty: dowód osobisty 
  opłata: nie podlega 


  8. Informacja o nadaniu numeru PESEL dla noworodka oraz o zmianie w numerze PESEL
  wymagane dokumentywniosek o nadanie,
  zmiana numeru PESEL dotyczy tylko osób ubiegających się o numer PESEL a nie posiadających zameldowania na terenie kraju. W innych przypadkach nie są wymagane żadne dokumenty
  opłata: nie podlega 


  9. Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
  wymagane dokumentywniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych(załącznik), dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osoby (wezwanie sądowe, postanowienie i decyzje innych organów),jeżeli wnioskodawca taki dokument posiada
  opłata
  wniosek- nie podlega opłacie skarbowej, opłata za udostępnienie jednostkowych danych - 31 zł


  10. Rejestracja przedpoborowych 
  wymagane dokumenty: dowód osobisty 
  opłata: nie podlega  


   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 05.03.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 05.03.2016
  Dokument oglądany razy: 954
Gmina Malczyce NIP: 9131501629