K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 23.02.2016, zmieniona z powodu:
  ok

  Referat rolny, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i infrastruktury

   

  Pracownicy:

  1.

  Mirosław Myśliwiec

  Kierownik 

  2.

  Andrzej Dybka

  Podinspektor ds. rolnictwa 

  3.

  Renata Ciszewska 

  Inspektor ds. nieruchomości

  4.

  Maria Zięba 

  Inspektor ds. ochrony środowiska 

  5.

  Janina Kociubińska

  Podinspektor ds. ochrony środowiska

   

   

   

   

  Zadania:

  prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i ochroną środowiska, a w szczególności:

  1. ochrony gruntów rolnych i leśnych,
  2. przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,
  3. wyłączenia gruntów z produkcji,
  4. rekultywacji nieużytków oraz gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,
  5. sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa,
  6. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów i wymierzanie kar za samowolne ich usuniecie,
  7. nadzór i koordynacja spraw związanych z utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
  8. koordynowanie spraw z zakresu melioracji i eksploatacji urządzeń wodno– melioracyjnych,
  9. prowadzenie nadzoru i kontroli nad właściwym utrzymaniem infrastruktury technicznej.

  Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieniem komunalnym, a w szczególności związanych z:

  1. gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd,
  2. regulowanie stanów prawnych nieruchomości będących własnością Gminy (występowanie z wnioskami o założenie ksiąg wieczystych, o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów, ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych),
  3. przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących podziału nieruchomości,
  4. nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy,
  5. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
  6. prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
  7. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i przyjmowaniem wniosków osób ubiegających się o przydział mieszkania komunalnego,
  8. prowadzenie operatów nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości,
  9. realizacja spraw powierzonych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej,

  Prowadzenie spraw związanych z infrastrukturą:

  1. koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów o znaczeniu lokalnym i zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w tym zakresie,
  2. współdziałanie z geodezją w zakresie programowania i realizacji infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie terenu dla budownictwa komunalnego,
  3. przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego,
  4. przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
  5. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
  6. kierowanie zamówieniami publicznymi na podstawie  obowiązujących przepisy prawa w tym zakresie,
  7. pozyskiwanie środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 23.02.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 23.02.2016
  Dokument oglądany razy: 775
Gmina Malczyce NIP: 9131501629