K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 20.02.2016, zmieniona z powodu:
  ok

  2015

  2015 

  1. Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania i wynajmu hali sportowo – widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Malczycach -  więcej załącznik 


  2. Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 30  stycznia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Malczyce na 2015 rok - więcej załącznik 


  3. Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 30  stycznia 2015 r. w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości niezabudowanych, położonych we wsi Rachów, gmina Malczyce - więcej załącznik


  4. Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 30  stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach sołtysa i rad sołeckich na terenie Gminy Malczyce, zarządzonych w terminie od 10 lutego 2015 r., do 27 lutego 2015 r - więcej załącznik


  5. Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie regulaminu pracy Urzędzu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  6. Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 17 lutego 2015 r. w  sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014 - więcej załącznik

  sprawozdanie SPZOZ - więcej załącznik

  Informacja o mieniu komunalnym - więcej załącznik

  Sprawozdanie z realizacji GPPRPAiPN za 2014 - więcej załącznik

  sprawozdanie czytelnictwo - więcej załącznik

  opisówka I - więcej załącznik

  opisówka II - więcej załącznik

  opisówka III - więcej załącznik

  opisówka IV - więcej załącznik

  opisówka V - więcej załącznik

  Szczegółowe sprawozdanie znajduje się w Biurze Rady Gminy 


  7. Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie odwołania i powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  w Malczycach ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - więcej załącznik


  8. Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Malczyce  z dnia  23 lutego 2015 r. w sprawie uzgodnienia procedury rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 do Publicznego Przedszkola w Malczycach - więcej załącznik


  9. Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Malczyce  z dnia  23 lutego 2015 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy Malczyce na rok 2015 - więcej załącznik


  10. Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie  zasad przeprowadzenia okresowych ocen pracowników  samorządowych zatrudnionych do Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  11. Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2015 r., w sprawie zmian budżetu Gminy Malczyce na 2015 rok - więcej załącznik


  12. Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. w  sprawie powołania komisji obwodowych dla  przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczy pospolitej na dzień 10 maja 2015 r - więcej załącznik


  13. Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 21 kwietnia 2015 r. w  sprawie powołania koordynatora  gminnego w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczy pospolitej na dzień 10 maja 2015 - więcej załącznik


  14. Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 21 kwietnia 2015 r., w  sprawie powołania operatorów Obwodowych  Komisji Wyborowych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczy pospolitej na dzień 10 maja 2015 - więcej załącznik


  15. Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 kwietnia 2015 r. w  sprawie zmiany budżetu gminy Malczyce na 2015 rok - więcej załącznik


  16. Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 kwietnia 2015 r. w  sprawie podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Gminy Malczyce za I kwartał 2015 - więcej załącznik


  17. Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 25 maja 2015 r. w  sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Malczyce w zamiana za święto  przypadające w innym w dniu niż niedzielę - więcej załącznik


  18. Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 maja  2015 r. w  sprawie podania do publiczmej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2014 rok - więcej załącznik


  19. Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 maja  2015 r. w  sprawie zmiany budżetu gminy Malczyce - więcej załącznik


  20. Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 maja  2015 r. w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż  lokalu mieszkalnego  nr 5, położonego w Malczycach przy ul. Mickiewicza 9 - więcej załącznik


  21. Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Malczycach przy ul. Traugutta nr 9, gmina Malczyce - więcej załącznik


  22. Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


  23. Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie II przetargu, ustnego, nieograniczonego  na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanych, położonych we wsi i gminie Malczyce - więcej załącznik


  24. Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Malczyce dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie określenia ilości i wysokości udziałów obejmowanych przez Gminę Malczyce w kapitale zakładowym Lokalnego Funduszu Pożyczkowego "Samorządowa Polska" Malczyce sp. z o.o. z siedzibą w Malczycach oraz w podwyższonym kapitale Krajowego Funduszu Poręczeniowego "Samorządowa Polska" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - więcej załącznik


  25. Zarządzenie 25/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  26. Zarządzenie 26/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji opisujących spoób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zapewnień oraz kategorii danych objętych ochroną w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załącznik


  27. Zarządzenie 27/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Adminstratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załącznik


  28. Zarządzenie 28/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu do spraw Strategii Rozwoju Gminy Malczyce i Wieloletniego  Programu Inwestycyjnego na lata 2015 - 2022 - więcej załącznik


  29. Zarządzenie 29/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  w drodze przetargu ustengo, nieograniczonego  nieruchomości  niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Malczyce - więcej załącznik


  30. Zarządzenie 30/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Malczyce - więcej załącznik


  31. Zarządzenie 31/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie upoważnienie Sekretarza Gminy do prowadzenia spraw gminy i występowania w jej imieniu - więcej załącznik


  32. Zarządzenie 32/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia  7 sierpnia 2015 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy Malczyce w dniach 11 - 13 sierpnia 2015 r. - więcej załącznik


  33. Zarządzenie 33/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia  7 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r - więcej załącznik


  34. Zarządzenie 34/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia  7 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji ds. referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. - więcej załącznik


  35. Zarządzenie 35/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia  17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r - więcej załącznik


  36. Zarządzenie 36/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia  18 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu skłądania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom w ramach Rządowego Programu "Wyprawka Szkolna na rok 2015" - więcej załącznik


  37. Zarządzenie 37/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia  18 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  38. Zarządzenie 38/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia  25 sierpnia 2015 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Malczyce za I  półrocze 2015, informacji o kształtowaniu się wieloletniej  prgnozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek o których  mowa w art. 9 pkt 1 i 13 ustawy o finansach publicznych - część 1 - więcej załącznik,  część 2 - więcej załącznik


  39. Zarządzenie 39/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia  31  sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  40. Zarządzenie 40/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia  28 września 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego w celu przeprowadzenia wyborów do sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych  na dzień 25 października 2015 r. - więcej załącznik


  41. Zarządzenie 41/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia  28 września2015 r. w sprawie powołania operatorów OKW do przeprowadzenia wyborów do sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych  na dzień 25 października 2015 - więcej załącznik


  42. Zarządzenie 42/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia  30  września 2015 r.  w sprawie ogłoszenia III przetargu, ustnego nieograniczonego  na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej położonej we wsi i gminie Malczyce - więcej załącznik


  43. Zarządzenie 43/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2015 - więcej załącznik


  44. Zarządzenie 44/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia  5 października  2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla  przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 -  więcej załącznik


  45. Zarządzenie 45/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia  5 października  2015 r.  w sprawie powołania zespołu  doradczo - opniodawczego ds. udzielania uczniom stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2015/2016 - więcej załącznik


  46. Zarządzenie 46/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. gospodarki nieruchomościami - więcej załącznik


  47. Zarządzenie 47/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2015 roku w Urzędzie Gminy  Malczyce - więcej załącznik


  48. Zarządzenie 48/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmainy budżetu Gminy Malczyce na 2015 r. - więcej załącznik


  49. Zarządzenie 49/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 6 listopada  2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika klubu dziecięcego - więcej załącznik


  50. Zarządzenie 50/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej - więcej załącznik
   i wieloletniej prognozy finansowej - więcej załącznik


  51. Zarządzenie 51/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4, położonego w Malczycach, przy ul. Mylnej nr 3, gmina Malczyce - więcej załącznik


  52. Zarządzenie 52/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2, położonego we wsi Wilczków przy ul. Długiej 11, gmina Malczyce - więcej załącznik


  53. Zarządzenie 53/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2015 r. - więcej załącznik


  54. Zarządzenie 54/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 grudnia  2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Malczyce - więcej załącznik


  55. Zarządzenie 55/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. promocji gminy - więcej załącznik


  56. Zarządzenie 56/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 grudnia 2015 r.
  w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2015 r. - więcej załącznik


  57. Zarządzenie 57/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 grudnia 2015 r.
  uchylające zarządzenie nr 53/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 listopada 2015 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2015 r. - więcej załącznik


  58. Zarządzenie 58/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2015 r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia  w 2015 r. -  więcej załącznik


  59. Zarządzenie 59/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 grudnia 2015 r.
  w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2015 r. - więcej załącznik


  60. Zarządzenie 60/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds.pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych - więcej załącznik


   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 20.02.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 20.02.2016
  Dokument oglądany razy: 1012
Gmina Malczyce NIP: 9131501629