K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 03.08.2015, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Konkurs ofert

  Otwarty konkurs ofert na 2015 rok

  WÓJT GMINY MALCZYCE działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz uchwały nr III/8/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” a także uchwały nr LIV/230/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 października 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  z zakresu:

  1.     upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

  2.     realizacja różnych projektów związanych z ochroną dziedzictwa narodowego o charakterze lokalnym,
  3.     organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem zasad  programu profilaktyki  i rozwiązywania problemów  alkoholowych, 

   

  II.  Wysokość środków  przeznaczonych na realizację zadań w 2015 r.:

  1.  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  -  100 000 zł.

  2.  wypoczynek dzieci i młodzieży z uwzględnieniem zasad z programu profilaktyki

       i rozwiązywania problemów alkoholowych  -  10 000 zł.

  3   kultura i dziedzictwo narodowe o charakterze lokalnym  -  6 000 zł.

  Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych zadań w 2015 r. mogą ulec zmianie   w przypadku gdy zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Malczyce w części przeznaczonej na realizację zadań publicznych lub innych ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu - więcej załącznik

  Wójt Gminy Malczyce zaprasza organizacje orgnanizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej  opiniującej oferty w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Malczyce w 2015 roku - więcej załącznik

   Oferta na realizację zadania publicznego na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie - więcej załącznik

  oferta - więcej załącznik

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Renata Ciszewska
  Publikacja dnia: 03.08.2015
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 03.08.2015
  Dokument oglądany razy: 884
Gmina Malczyce NIP: 9131501629