K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 31.07.2015, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Kadencja 2014 – 2018

  Uchwały Rady Gminy Malczyce
  Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 listopada   2014 r., w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik
  Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 listopada   2014 r., w sprawie wyboru I przewodniczącego Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik
  Uchwała Nr I/3/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 listopada   2014 r., w sprawie wyboru II przewodniczącego Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik
  Uchwała Nr I/4/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 listopada   2014 r., w sprawie wyboru przewodniczących  stałych komisji Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik
  Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 9 grudnia   2014 r., w sprawie powołania składu osobowego stałych komisji Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik
  Uchwała Nr III/6/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 23 grudnia  2014 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2015 - więcej załącznik

  Uchwała Nr III/7/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 23 grudnia  2014 r., w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malczyce na rok 2015 - więcej załącznik

  załącznik nr 1- 1a - do Uchwały nr III/7/2014 - więcej załącznik

  załącznik nr 2 - do Uchwały nr III/7/2014 - więcej załącznik

  załączniki  nr 3 - do 12 uchwały nr III/7/2014 - więcej załącznik

  Uchwala Nr V/282/2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 12 grudnia 2014 r., w sprawie opinii o przedłożonym przez wójta Gminy Malczyce projekcie uchwały budżetowej Gminy Malczyce  na rok 2015 wraz z uzasadnieniem - więcej załącznik

  Uchwala Nr V/283/2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 12 grudnia 2014 r., w sprawie opinii o możliwości  sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetu Gminy Malczyce  na rok 2015 - więcej załącznik

  Uchwala Nr V/284/2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 12 grudnia 2014 r., w  sprawie opinii o projekcie  uchwały  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Malczyce przedstawionej  wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015 - więcej załącznik

  Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 23 grudnia  2014 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok - więcej załącznik
  Uchwała Nr III/9/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 23 grudnia  2014 r., w sprawie wydaktów, które nie wygasają w roku 2014 - więcej załącznik
  Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 23 grudnia  2014 r., w sprawie zmiany uchwały  w sprawie określania szczegółowych zasad, sposobu, trybu umarzania odraczania spłaty lub rozkłądania na raty należności pieniężnych mających  charakter cywilnoprawnych przypadających Gminie Malczyce oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej  w którym ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazany podmiot uprawniony do udzielania tych ulg - więcej załącznik
  Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 23 grudnia  2014 r., w sprawie wynagrodzenia dla wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik
  Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 23 grudnia  2014 r., w sprawie uzupełnienia składu komisji Rady Gminy Malczyce - więcej załącznik

  Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 23 grudnia  2014 r., w sprawie zmiany uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Malczyce w 2014 roku - więcej załącznik

  Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia  2015 r., w sprawie zaciągnięcia pożyczki na uprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa wielofunkcyjnego  boiska  sportowego z zastosowaniem elementów sprzyjających środowisku ekologicznemu - więcej załącznik

  Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia  2015 r., w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 - więcej załącznik

  Program- więcej załącznik

  Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia  2015 r., w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwie Chełm - więcej załącznik
  Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia  2015 r., w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwie Chomiąża - więcej załącznik
  Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia  2015 r., w sprawie  zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwie Dębice - więcej załącznik
  Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia  2015 r., w sprawie  zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwie Kwietno - więcej załącznik
  Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia  2015 r., w sprawie  zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwie Malczyce - więcej załącznik
  Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia  2015 r., w sprawie  zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwie Mazurowice - więcej załącznik
  Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia  2015 r., w sprawie  zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwie Rachów - więcej załącznik
  Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia  2015 r., w sprawie  zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwie Rusko - więcej załącznik
  Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia  2015 r., w sprawie  zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwie Wilczków - więcej załącznik
  Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia  2015 r., w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Malczyce na 2015 rok - więcej załącznik

  Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia  2015 r., w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  w Malczycach - więcej załącznik

  Rozstrzygnięcie nadzorcze - więcej załącznik

  Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia  2015 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2015 - więcej załącznik
  Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 lutego  2015 r., zmieniającą uchwałę Nr XXI/90/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 marca 2008 r., w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  stanowiącymi własność Gminy Malczyce - więcej załącznik

  Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 lutego  2015 r., w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej - więcej załącznik

  Rozstrzygnięcie nadzorcze - więcej załącznik

  Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 lutego  2015 r., w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie Gminy Malczyce w 2015 roku - więcej załącznik
  Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 lutego  2015 r., w sprawie przydzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - więcej załącznik
  Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 5 marca   2015 r., w sprawie zmiany w budżecie Gminy Malczyce na 2015 rok - więcej załącznik
  Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 5 marca   2015 r., w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Malczyce - więcej załącznik
  Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 5 marca   2015 r., w sprawie powołania Skarbnika Gminy Malczyce - więcej załącznik
  Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2015 r., w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. - więcej załącznik
  Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2015 r., w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/159/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik
  Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2015 r., w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/158/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - więcej załącznik
  Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2015 r., w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności ziwerząt na terenie gminy Malczyce w 2015r. - więcej załącznik
  Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2015 r., w sprawie zmiany planu pracy Rady Gminy Malczyce na 2015 r. - więcej załącznik
  Uchwałą Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 kwiecień 2015r., w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik
  Uchwała Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 kwietnia 2015 r., w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok - więcej załącznik
  Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 kwietnia 2015 r., w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 r. - więcej załącznik
  Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 kwietnia 2015 r., w sprawach: Przystąpienia Gminy Malczyce do lokalnego Funduszu Pożyczkowego "Samorządowa Polska" Malczyce sp. z o.o. z siedzibą w Malczyceach oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniowego "Samorządowa Polska" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - więcej załącznik
  Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 kwietnia 2015 r., w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik
  Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r., w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/75/07 Rady Gmine Malczyce z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - więcej załącznik
  Uchwały Nr IX/46/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r., w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2015 r. - więcej załącznik
  Uchwała Nr IX/47/2015 rady Gminy Malczyce zdnia 26 maja 2015 r., w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - więcej załącznik
  Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r., w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik
  Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r., w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Pani Janiny Ciszewskiej - więcej załącznik
  Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r., w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Pana Ryszarda Skuły - więcej załącznik
  Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r., w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Pana Kazimierza Szremskiego - więcej załącznik
  Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015r., w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Pana Czesława Dudzińskiego - więcej załącznik
  Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r., w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Pana Adama Haładusa - więcej załącznik
  Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r., w sprawie przyznania dotacji dla jednostek ochotniczych straży pożarnej OSP Malczyce i OSP Rusko na dofinansowanie zakup sprzętu ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - więcej załącznik
  Uchwała NrIX/55/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - więcej załącznik
  Uchwałą Nr IX/56/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r., w sprawie regulaminu utrzymywania czystośći i porządku na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik
  Uchwała Nr XI/57/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2015 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2014 r - więcej załącznik
  Uchwała Nr XI/58/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2015 r., w sprawie udzielnia absolutorium dla Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik

  Uchwała Nr XI/59/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2015 r., w sprawie Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017 - więcej załącznik

  Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2015 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  za rok 2014 - więcej załącznik
  Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2015 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach za rok 2014 - więcej załącznik
  Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2015 r., w sprawie zmiany uchwały nr IX/55/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - więcej załącznik
  Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2015 r., w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty - więcej załącznik
  Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2015 r., w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2015 rok - więcej załącznik

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Renata Ciszewska
  Publikacja dnia: 31.07.2015
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 31.07.2015
  Dokument oglądany razy: 825
Gmina Malczyce NIP: 9131501629