K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  Ta strona została usunięta dnia: 28.07.2015, z powodu:
  błąd

  Charakterystyka referatu

  REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU

    I. Do zadań Referatu należy prowadzenie spraw związanych z planowaniem budżetu, kontrolą finansową jednostek i zakładów budżetowych, jak również związanych z wymierzaniem i pobieraniem podatków i opłat, a w szczególności:

  1. wymiar, ewidencja podatku i opłat lokalnych,
  2. pobór i egzekwowanie należności z tytułu podatków i opłat lokalnych,
  3. przygotowanie projektów decyzji w zakresie odraczanie terminów płatności, rozkładanie na raty i umarzanie zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych,
  4. wydawanie zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach z prowadzenia gospodarstw rolnych do KRUS, ZUS, GOPS oraz innych instytucji na prośbę petenta,
  5. wydawanie zaświadczeń na bony paliwowe,
  6. windykacja należności z tytułu wieczystego użytkowania, zarządu, użytkowania i dzierżawy terenów oraz należności z tytułu sprzedaży nieruchomości,
  7. prowadzenie rachunkowości w zakresie wykonania budżetu gminy:
  1.  

    

    

    

   1. ewidencja należności podatkowych, opłat i innych dochodów (opłata skarbowa, dowody osobiste, odsetki),
   2. ewidencja wydatków budżetowych.

   

  1. koordynowanie prac związanych z planowaniem i opracowaniem projektu budżetu gminy: przygotowanie projektu zmian w budżecie,
  2. opracowywanie zbiorczych planów finansowania inwestycji,
  3. opracowywanie zbiorczych planów w zakresie wydatków budżetowych,
  4. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz urzędami skarbowymi w celu zapewnienia sprawnego wykonania budżetu
  5. opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Wójta powodujących skutki finansowe,
  6. gospodarowanie funduszem płac, księgowanie i rozliczanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  7. obsługa kasowa urzędu,
  8. obsługa finansowa zadań wynikających z układu wykonawczego budżetu,
  9. gospodarowanie stanami kont bankowych,
  10. sporządzanie miesięcznych sprawozdań z wykonani budżetu w pełnym zakresie szczegółowości lub w zakresie umożliwiającym bieżącą ocenę sytuacji finansowej Gminy oraz przedstawienie Wójtowi stosownych wniosków,
  11. przygotowanie stosownych informacji dotyczących wykonania i zmian budżetu oraz przekazanie ich do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  12. nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek i zakładów budżetowych,
  13. analizowanie sprawozdań jednostek organizacyjnych gminy z wykonania budżetu pod względem formalno – prawnym i przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
  14. kontrola jednostek podległych pod względem finansowo – księgowym,
  15. prowadzenie centralnego rejestru umów,
  16. kompletowanie dokumentów rozliczonych dotacji, zatwierdzonych przez referaty merytorycznie,
  17. prowadzenie rejestrów sprzedaży towarów i usług, deklaracji podatkowych VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  18. monitorowanie i kontrola realizacji finansowej planu inwestycyjnego, zgodnie z zatwierdzonym budżetem na dany rok, na podstawie załącznika z wykonania wydatków inwestycyjnych i przedkładanie Skarbnikowi,
  19. współpraca z Urzędem Statystycznym, Urzędem Skarbowym i wszystkimi referatami merytorycznymi Urzędu oraz RIO,
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Renata Ciszewska
  Publikacja dnia: 28.07.2015
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 28.07.2015
  Dokument oglądany razy: 547
Gmina Malczyce NIP: 9131501629