K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 03.08.2017, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Referat Rolny, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury

   

  Pracownicy:

  1.

  Mirosław Myśliwiec

  Kierownik 

  2.

  Andrzej Dybka

  Podinspektor ds. komunalnych 

  3.

  Renata Ciszewska 

  Inspektor ds. nieruchomości

  4.

  Ewelina Dworzycka 

  Inspektor ds. planowania przestrzennego

  5.

  Aleksander Zając

  Podinspektor ds. inwestycji drogowych 

  6.

  Maria Zięba 

  Inspektor ds. ochrony środowiska 

  7.

  Janina Kociubińska

  Podinspektor ds. ochrony środowiska

   

   

   

   

  Zadania:

  prowadzenie spraw związanych z rolnictwem i ochroną środowiska, a w szczególności:

  1. ochrony gruntów rolnych i leśnych,
  2. przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,
  3. wyłączenia gruntów z produkcji,
  4. rekultywacji nieużytków oraz gruntów zdewastowanych i zdegradowanych,
  5. sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa,
  6. wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów i wymierzanie kar za samowolne ich usuniecie,
  7. nadzór i koordynacja spraw związanych z utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
  8. koordynowanie spraw z zakresu melioracji i eksploatacji urządzeń wodno– melioracyjnych,
  9. prowadzenie nadzoru i kontroli nad właściwym utrzymaniem infrastruktury technicznej.

  Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieniem komunalnym, a w szczególności związanych z:

  1. gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd,
  2. regulowanie stanów prawnych nieruchomości będących własnością Gminy (występowanie z wnioskami o założenie ksiąg wieczystych, o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów, ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych),
  3. przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących podziału nieruchomości,
  4. nabywanie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań gminy,
  5. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
  6. prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
  7. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i przyjmowaniem wniosków osób ubiegających się o przydział mieszkania komunalnego,
  8. prowadzenie operatów nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości,
  9. realizacja spraw powierzonych na mocy porozumienia z organami administracji rządowej,

  Prowadzenie spraw związanych z infrastrukturą:

  1. koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów o znaczeniu lokalnym i zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w tym zakresie,
  2. współdziałanie z geodezją w zakresie programowania i realizacji infrastruktury technicznej zapewniającej przygotowanie terenu dla budownictwa komunalnego,
  3. przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego,
  4. przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
  5. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
  6. kierowanie zamówieniami publicznymi na podstawie  obowiązujących przepisy prawa w tym zakresie,
  7. pozyskiwanie środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 03.08.2017
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 03.08.2017
  Dokument oglądany razy: 1315
Gmina Malczyce NIP: 9131501629