K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  Konkurs ofert na 2014 r.

  Konkurs ofert 2014 rok 

  WÓJT GMINY MALCZYCE działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz uchwały nr III/8/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” a także uchwały nr XLII/185/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu:

  1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  2. realizacja różnych projektów związanych z ochroną dziedzictwa narodowego o charakterze lokalnym,
  3. organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem zasad programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

  więcej załącznik

  Uchwała Nr XLII/185/2013  Rady Gminy - więcej załącznik

   

  ZAPROSZENIE  DO  UDZIAŁU  W  PRACACH  KOMISJI KONKURSOWEJ  W  OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT

  W oparciu o art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U.  z  2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLII/185/2013 Rady Gminy Malczyce   z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, Wójt Gminy Malczyce zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ww. ustawy do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Malczyce w 2014 r. - więcej załącznik


  Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2014 roku.

  Przyznano dotacje na :

  I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla: 

      -  Ludowego Klubu Sportowego „ODRA” Malczyce             -  37 500,00 zł

      -  Ludowego Klubu Kajakowego „STER” Malczyce             -  34 000,00 zł           

      -  Związku Stowarzyszeń Gminne Zrzeszenie LZS-y          -  20 500,00 zł

      -  Ludowego Zespołu Sportowego TĘCZA” Kwietno            -   8 000,00 zł.

  II. Realizacja różnych projektów związanych z ochroną dziedzictwa narodowego o charakterze lokalnym dla:

      - Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i Okolic                 –  6 000,00 zł.

  III. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem zasad

        programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  dla:

       -  Ludowego Klubu  Sportowego „ODRA” Malczyce         -    2 500,00 zł.

       -  Ludowego Klubu Kajakowego „STER” Malczyce          -   4 000,00 zł.

       -  Związku Stowarzyszeń Gminne Zrzeszenie LZS-y       -      500,00 zł                                   

       -  ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Środzie Śląskiej   -   3 000,00 zł.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 28.06.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 28.06.2016
  Dokument oglądany razy: 1324
Gmina Malczyce NIP: 9131501629