K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl

  Konkurs ofert na 2015 r.

  Otwarty konkurs ofert na 2015 r.

  WÓJT GMINY MALCZYCE działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz uchwały nr III/8/2011 Rady Gminy Malczyce z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” a także uchwały nr LIV/230/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 października 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  z zakresu:

  1.     upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  2.     realizacja różnych projektów związanych z ochroną dziedzictwa narodowego o charakterze lokalnym,
  3.     organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem zasad  programu profilaktyki  i rozwiązywania problemów  alkoholowych, 
   

  II.  Wysokość środków  przeznaczonych na realizację zadań w 2015 r.:

  1.  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  -  100 000 zł.
  2.  wypoczynek dzieci i młodzieży z uwzględnieniem zasad z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  -  10 000 zł.
  3   kultura i dziedzictwo narodowe o charakterze lokalnym  -  6 000 zł.

  Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych zadań w 2015 r. mogą ulec zmianie   w przypadku gdy zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Malczyce w części przeznaczonej na realizację zadań publicznych lub innych ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu - więcej załącznik


  Wójt Gminy Malczyce zaprasza organizacje orgnanizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej  opiniującej oferty w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Malczyce w 2015 roku - więcej załącznik


  Oferta na realizację zadania publicznego na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie - więcej załącznik
  oferta - więcej załącznik

   

  Rozstrzygnięcie

  otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2015 roku.

  Przyznano dotacje na :

  I. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla: 

  -  Ludowego Klubu Sportowego „ODRA” Malczyce - 47 500  zł   
  -  Ludowego Klubu Kajakowego „STER” Malczyce - 30 000 zł              
  -  Związku Stowarzyszeń Gminne Zrzeszenie LZS-y - 25 550 zł     
  -  Ludowego Zespołu Sportowego TĘCZA” Kwietno - 11 950 zł
  -  Klub Sportowy „KS” Rusko  - 13 250 zł

  II. Realizacja różnych projektów związanych z ochroną dziedzictwa  narodowego o charakterze lokalnym dla:

  - Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i Okolic - 6 000 zł                

  III. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z uwzględnieniem zasad  programu profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych  dla:

  -  Ludowego Klubu  Sportowego „ODRA” Malczyce - 2 500 zł   
  -  Ludowego Klubu Kajakowego „STER” Malczyce - 3 000 zł
  -  Związku Stowarzyszeń Gminne Zrzeszenie LZS-y - 1 500 zł                                                                  
  -  ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec w Środzie Śląskiej - 3 000 zł

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 27.04.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 27.04.2016
  Dokument oglądany razy: 1291
Gmina Malczyce NIP: 9131501629