K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 23.06.2016, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  2013

  1.Szkoła Podstawowa w Malczycach ogłasza zapytanie ofertowe  w sprawie zakupu wyposazenia szkolne - więcej załącznik


  2.Przetarg nieograniczony na dostawę opału.

  Ogłoszenie - więcej załącznik

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - więcej załącznik


  3.PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W MALCZYCACH ul. Klonowa 1 55-320 Malczyce ogłasza przetarg na Dostawę oleju napędowego grzewczego - więcej załącznik

  strona tytułowa - więcej załącznik


  4.Malczyce, dnia 27 sierpnia 2013 r., Wójt Gminy Malczyce 55-320 Malczyce, ul. Traugutta 15, woj. dolnośląskie, ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego , stanowiącego własność gminy Malczyce, położonego w Malczycach przy ul. Łąkowej, o pow. 45,22 m2, usytuowany na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 481/4, AM 1, obręb geodezyjny Malczyce, dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr WR1S/00039541/3.
  Przeznaczenie terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce: teren istniejącego zainwestowania. Ustala się utrzymanie istniejącej zabudowy, dopuszcza się lokalizację usług podstawowych. Na rysunku planu teren oznaczony symbolem 51 M - więcej załącznik


  5.Malczyce: Drugi przetarg nieograniczony dla zadania: Wymiana pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego w Malczycach Numer ogłoszenia: 313294 - 2013; data zamieszczenia: 05.08.2013 - więcej załącznik

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - więcej załącznik

  decyzja starosty - więcej załącznik

  decyzja o wpisanie do rejestru zabytków - więcej załącznik

  decyzja konserwatora zabytków - więcej załącznik

  zmiana SIWZ - terminy - więcej załącznik

  ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -  terminu - więcej załącznik

  informacja o zmianie treści  ogłoszenia - więcej załącznik


  6.Ogłoszenie Malczyce: Wymiana pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego w Malczycach Numer ogłoszenia: 282074 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 - więcej załącznik

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - więcej załącznik

  decyzja konserwatora zabytków - więcej załącznik

  decyzja starostwa powiatowego - więcej załącznik

  decyzja o wpisanie do rejestru zabytków - więcej załącznik


  7.Malczyce, 18.07.2013r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: roś- 2227/4/07/13. Nazwa zadania: Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kwietnie przy ul. Przelotowej 7 – Gmina Malczyce - więcej załącznik


  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienie REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  w Kwietnie przy ul. Przelotowej nr 7 - więcej załącznik.

   Specyfikacja techniczna zał nr 2 - więcej załącznik

  przedmiar robót zał nr 3 - więcej załącznik

  decyzja o zatwierdzeniu robót budowlanych  zał nr 4 - więcej załącznik

   formularz ofertowy zał. nr 5 - więcej załącznik

  warunki o spełnieniu zał. nr 6 - więcej załącznik

  brak podstaw do wykluczenia w postępowaniu zał. nr 7 - więcej załącznik

  grupa kapitałowa zał. nr 8 - więcej załącznik

  wykaz robót zał.  nr 9 - więcej załącznik

  wykaz osób zał. nr 10 - więcej załącznik

  potwierdzenie uprawnień zał. nr 11 - więcej załącznik

  wzór umowy zał. nr 12 - więcej załącznik

  plan sytuacyjny - więcej załącznik

  parter inwentaryzacja - więcej załącznik

  parter projekt - więcej załącznik

  instalacja wodno - kanalizacyjna - więcej załącznik

  instalacja CO - więcej załącznik

  instalacja CO rozszerzona - więcej załącznik

  przekrój przez  kotłownię - więcej załącznik

  zagospodarowanie terenu - więcej załącznik

  schemat ideowy - więcej załącznik

  instalacja elektryczna - więcej załącznik

  instalacja odgromowa - więcej załącznik

  tekst projektu - więcej załącznik

  zestawienie stolarki - więcej załącznik


  8.Wójt Gminy Malczyce ogłasza przetarg na: Dostawę wraz z montażem wyposażenia placów zabaw na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik

  spectfikacja istotnych warunków zamówienia - więcej załącznik

  przedmiar robót - więcej załącznik

  załączniki od 1 do 5 - więcej załącznik


  9.Gmina Malczyce ogłasza przetarg na Dostawę wraz z montażem wyposażenia placów zabaw na terenie gminy Malczyce numer ogłoszenia: 206120 - 2013  data zamieszczenia: 28.05.2013 r. - więcej załącznik

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - więcej załącznik

  przedmiar robót - więcej załącznik

  załącznik od  1 do 5 - więcej załącznik


  10.Wyjaśnienia treści SIWZ do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów unijnych ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 136859-2013 w dniu 26.04.2013 r. pn: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Malczyce na których zamieszkują mieszkańcy ROŚ7625.20(3).2013 - więcej załącznik


  11.Wyjaśnienia treści SIWZ do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej progów unijnych  ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 136859-2013 w dniu 26.04.2013 r.  pn: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Malczyce na których zamieszkują mieszkańcy ROŚ7625.20(2).2013 - więcej załącznik 


  12.Malczyce, dnia 16 maja 2013 roku WÓJT GMINY MALCZYCE 55-320 Malczyce, ul. Traugutta 15 , woj. dolnośląskie, ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: nieruchomości niezabudowanej , położonej we wsi i gminie Malczyce, - więcej załącznik

  mapa - więcej załącznik


  13.Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczącego postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego. Numer sprawy 2227/1/04/13 Nazwa zadania: Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Malczycach przy ul. Szkolnej 6 - więcej załącznik


  14.Wyjaśnienie treści SIWZ dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 2227/1/04/13. Nazwa zadania: Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Malczycach przy ul. Szkolnej 6 - więcej załącznik

  decyzja środowiskowa - więcej załącznik

  warunki techniczne - więcej załącznik

  TO 168 005 - więcej załącznik

  TO 168 012 - więcej załącznik


  15.Malczyce, dnia 9 maja 2013 roku WÓJT GMINY MALCZYCE 55-320 Malczyce, ul. Traugutta 15 , woj. dolnośląskie, ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: - LOKALU MIESZKALNEGO numer 5, położonego na I piętrze w budynku mieszkalnym sześcio-lokalowym w Malczycach przy ul. Traugutta numer 8, wraz z udział wynoszący 1 444/10 000 w częściach wspólnych budynku i we własności gruntu działki oznaczonej geodezyjnie numerem 468/1, AM 1, o pow. 0,0846 ha, KW WR1S/00033917/8. - więcej załącznik


  16.Wyjaśnienie do treści SIWZ dotyczącego postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego. Numer sprawy 2227/1/4/13 nazwa zadania: Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Malczycach przy ul. Szkolnej 6 - więcej załącznik


  17.Wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy 2227/2/04/13. Nazwa zadania: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej  w Malczycach przy ul. Szkolnej 6 - więcej załącznik


  18.Przetarg pn: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową hali sportowej wraz z łącznikiem przy szkole podstawowej w Malczycach przy ul. Szkolnej nr 6. - więcej załącznik

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (pdf) - więcej załącznik

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (word) - więcej załącznik


  19.Ogłoszenie o zamówieniu Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej  w Malczycach przy ul. Szkolnej 6 - więcej załącznik

  Malczyce, dnia 26.04.2013 r.,   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego, numer sprawy 2227/1/04/13 Nazwa zadania: Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej  w Malczycach przy ul. Szkolnej 6 - więcej załącznik

  załącznik nr 1 projekt budowlany:

  architektura 1 - więcej załącznik

  architektura 2 - więcej załącznik

  architektura 3 - więcej załącznik

  architektura 4 - więcej załącznik

  architektura 5 - więcej załącznik

  architektura 6 - więcej załącznik

  architektura 7 - więcej załącznik

  architektura 8 - więcej załącznik

  architektura 9 - więcej załącznik

  architektura 10 - więcej załącznik

  architektura 11 - więcej załącznik

  architektura 12 - więcej załącznik

  archiektura 13 - więcej załącznik

  architektura 14 - więcej załącznik

  architektura 15 - więcej załącznik

  opis techniczny architektury - więcej załącznik

  specyfikacja architektura - więcej załącznik

  część elektryczna:

  opis - więcej załącznik

  rys 1 - więcej załącznik

  rys 2 - więcej załącznik

  rys 3 - więcej załącznik

  rys 4 - więcej załącznik

  rys 5 - więcej załącznik

  rys 6 - więcej załącznik

  rys 7 - więcej załącznik

  rys 8 - więcej załącznik

  rys 9 - więcej załącznik

  rys 10 - więcej załącznik

  rys 11 - więcej załącznik

  rys 12 - więcej załącznik

  rys 13 - więcej załącznik

  rys 14 - więcej załącznik

  rys 15 - więcej załącznik

  rys 16 - więcej załącznik

  część sanitarna + kotłownia

  dane techniczne1 - więcej załącznik

  TA1100EL - więcej załącznik

  TA3000HW - więcej załącznik

  TA instalacja  techniczna - więcej załącznik

  TA instalacja eksploatacja - więcej załącznik

  TA dane techniczne 2 - więcej załącznik

  TA  użytkowanie i obsługa - więcej załącznik

  przekrój kotłowni - więcej załącznik

  rzut kotłowni - więcej załącznik

  schemat kotłowni - więcej załącznik

  opis kotłowni - więcej załącznik

  schemat sterowania - więcej załącznik

  wentylacja - więcej załącznik

  opis - więcej załącznik

  zestawienie pomieszczeń - więcej załącznik

  rysunek 1 - więcej załącznik

  rysunek 2 - więcej załącznik

  rysunek 3 - więcej załącznik

  rysunek 4 - więcej załącznik

  rysunek 5 - więcej załącznik

  rysunek 6 - więcej załącznik

  rysunek 7 - więcej załącznik

  rysunek 8 - więcej załącznik

  rysunek 9 - więcej załącznik

  rysunek 10 - więcej załącznik

  konstrukcje:

  konstrukcja hala - więcej załącznik

  konstrukcja - więcej załącznik

  konstrukcjaKD1 - więcej załącznik

  konstrukcja KR 1 - więcej załącznik

  konstrukcja KD2 - więcej załącznik

  konstrukcja KR 2 - więcej załącznik

  konstrukcja KR 3 - więcej załącznik

  konstrukcja KR4 - więcej załącznik

  konstrukcja KR 5 - więcej załącznik

  konstrukcja KR 6 - więcej załącznik

  konstrukcja KR 7 - więcej załącznik

  konstrukcje KR 8 - więcej załącznik

  konstrukcja KS 9 - więcej załącznik

  konstrukcja KS 10 - więcej załącznik

  konstrukcja KR 9 - więcej załącznik

  konstrukcja KR 11 - więcej załącznik

  konstrukcja KR 12 - więcej załącznik

  konstrukcja KR 14 - więcej załącznik

  konstrukcja - więcej załącznik

  załącznik nr do SIWZ

  roboty ziemne - więcej załącznik

  specyfikacja STWIORB - więcej załącznik

  linie kablowe - więcej załącznik

  grunt 1 - więcej załącznik

  grunt 2 - więcej załącznik

  grunt 3 - więcej załącznik

  grunt 4 - więcej załącznik

  grunt 5 - więcej załącznik

  grunt 6 - więcej załącznik

  grunt 7 - więcej załącznik

  grunt 8 - więcej załącznik

  grunt 9 - więcej załącznik

  grunt 10 - więcej załącznik

  grunt 11 - więcej załącznik

  grunt 12 - więcej załącznik

  grunt 13 - więcej załącznik

  grunt 14 - więcej załącznik

  grunt 15 - więcej załącznik

  grunt 16 - więcej załącznik

  grunt 17 - więcej załącznik

  grunt 18 - więcej załącznik

  grunt 19 - więcej załącznik

  przedmiar budowlany - więcej załącznik

  przedmiar elektryczny - więcej załącznik

  przedmiar instalacje - więcej załącznik

  załącznik nr 4 - więcej załącznik

  załącznik nr 5 - więcej załącznik

  załącznik nr 6 - więcej załącznik

  załącznik nr 7 - więcej załącznik

  załącznik nr 8 - więcej załącznik

  załącznik nr 9 - więcej załącznik

  załącznik nr 10 - więcej załącznik

  załącznik nr 11 - więcej załącznik

  załącznik nr 12 - więcej załącznik


  20.Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodrowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Malczyce na których zamieszkują mieszkańcy - więcej załącznik

  suplement do dziennika urzędowego UE - więcej załącznik

  Nazwa zadania: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Malczyce na których zamieszkują mieszkańcy Numer sprawy: ROŚ7625.20.2013. - więcej załącznik

  załącznik nr 1 - więcej załącznik

  załącznik od 2 do 7 - więcej załącznik

  załącznik nr 8 - więcej załącznik

  załącznik nr 9 zestawienie nieruchomości - więcej załącznik

  załącznik nr 10 wzór umowy - więcej załącznik


  21.Malczyce, dnia 7 marca 2013 roku  W Ó J T G M I N Y M A L C Z Y C E 55-320 Malczyce, ul. Traugutta 15 , woj. dolnośląskie, ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: - LOKALU MIESZKALNEGO numer 5, położonego na I piętrze w budynku mieszkalnym sześcio-lokalowym w Malczycach przy ul. Traugutta numer 8, wraz z udział wynoszący 1 444/10 000 w częściach wspólnych budynku i we własności gruntu działki oznaczonej geodezyjnie numerem 468/1, AM 1, o pow. 0,0846 ha, KW WR1S/00033917/8. - więcej załącznik

  mieszkanie zdjęcie - więcej załącznik

  mieszkanie zdjęcie - więcej załącznik

  mieszkanie zdjęcie - więcej załącznik


  22.Zapytanie ofertowe nr 1/2013 ( dotyczy zamówienia artykułów gospodarczych, środków chemicznych)

  I. ZAMAWIAJĄCY Szkoła Podstawowa w Malczycach  ul. Szkolna 6, 55-320 Malczyce NIP: 913-15-00-185, REGON: 000592383

  II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup środków czystości oraz artykułów gospodarczych wg załącznika do ogłoszenia
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
  Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 11 marca 2013 r. - więcej załącznik
   

  specyfikacja środków czystości - więcej załącznik

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 23.06.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 23.06.2016
  Dokument oglądany razy: 626
Gmina Malczyce NIP: 9131501629