K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 13.04.2016, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  2014

  Malczyce, dnia 23 lipiec 2014 r.,ogłoszenie o zamówieniu  Numer sprawy ROŚ-2227.2.07.14 nazwa zadania: Remont boiska wielofunkcyjnego w Malczyach przy ul. Szkolnej 6 - Gmina Malczyce wraz z doposażeniem bazy sportowo - rekreacyjnej w ramach zadania: Malczyce miejscem aktywnej turysyki, sportu i wypoczynku w Krainie Łęgów Odrzańskich - więcej załącznik

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - więcej załącznik

  projekt budowlany załącznik nr 1

  plan zagospodarowania - więcej załącznik

  opis techniczny - więcej załącznik

  przekroje 1 boisko  - więcej załącznik

  przekroje 2 boisko - więcej załącznik

  przekroje 3 boisko - więcej załącznik

  przekroje 4 boisko - więcej załącznik

  przekroje 5 boisko - więcej załącznik

  załącznik nr 1 a - specyfikacja sprzętu sportowego - więcej załącznik

  załącznik nr 2 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

  strony 1-8 - więcej załącznik

  strony 9- 17 - więcej załącznik

  strony 18-25 - więcej załącznik

  strony 26-32 - więcej załącznik

  strony 33-47 - więcej załącznik

  strony 48-54 - więcej załącznik

  załacznik nr 3 - przedmiar robót - więcej załącznik

  załacznik nr 4 - mapy i wizualizacja - więcej załącznik

  załącznik nr 5 - formularz ofertowy - więcej załącznik

  załącznik nr 6 - oświadczenie z art. 22 ust.1 PZP - więcej załącznik

  załacznik nr 7 - oświadczenie z art. 24 ust. 1 PZP - więcej załącznik

  załącznik nr 8 - oświadczenie z art. 26 ust 2d z PZP - więcej załącznik

  załącznik nr 9 - wykaz zrealizowanych robót budowlanych - więcej załącznik

  załącznik nr 10 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia - więcej załącznik

  załącznik nr 11 - oświadczee osoby które będą uczestniczyć  w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - więcej załącznik

  załącznik nr 12 - wzór umowy - więcej załącznik


  Zapytanie ofertowe w sprawie dowozu uczniów na zajęcia dodatkowe. W  związku z realizacją projektu „Pewnym krokiem w lepszą przyszłość” w ramach POKL – Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.- więcej załącznik


  Dyrektor Gimnazjum w Malczycach w ramach realizacji projektu II/9.1.2/B/13 „Pewnym krokiem w lepszą przyszłość” w ramach POKL – Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w związku z realokacją środków na prowadzenie zajęć dodatkowych uczniów. 

  w dniu 23 lipca 2014 r. ogłasza nabór ofert na stanowiska: - więcej załącznik


  Urząd Gminy w Malczycach prosi o przedstawienie oferty na prace projektowe pn. "Budowa chodnika w m. Wilczków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 345" w ramach "Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzikich" - więcej załącznik


  Wójt Gminy Malczyce ogłasza postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego. Numer sprawy ROŚ 5541.47.2014. Nazwa zadania: Przebudowa ulicy Górnej stanowiącej dojazd do strefy aktywności gospodarczej i obiektów szkolnych w Malczycach - więcej załącznik

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - więcej załącznik

  1. Formularz ofertowy - więcej załącznik

  2. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - więcej załącznik

  3. Wykaz osób do kontaktu z zamawiajacym - więcej załącznik

  4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - więcej załącznik

  5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu - więcej załącznik

  6. Wzór umowy - więcej załącznik

  7. Wykaz robót budowlanych - więcej załącznik

  8. Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebności personelu kierowniczego - więcej załącznik

  9. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - więcej załącznik

  przekrój A i B - więcej załącznik

  przekrój C - więcej załącznik

  przekrój D - więcej załącznik

  przekrój E - więcej załącznik

  przekrój F - więcej załącznik

  przekrój G - więcej załącznik

  geologia - więcej załącznik

  etap I - więcej załącznik

  etap II - więcej załącznik

  opis techniczny - więcej załącznik

  PZT I - więcej załącznik

  PZT II - więcej załącznik

  SST Górna - więcej załącznik


  W Ó J T G M I N Y M A L C Z Y C E 55-320 Malczyce, ul. Traugutta 15 , woj. dolnośląskie, ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

  nieruchomości niezabudowanej , położonej we wsi i gminie Malczyce, przy ul. Jana, oznaczonej geodezyjnie : 
  - nr działki 332/4, AM 1, o pow. 0,1226 ha, KW WR1S/29958/6.
  I przetarg odbył się w dniu 8 maja 2014 r.
  Cena wywoławcza nieruchomości zgodnie Zarządzeniem Nr 20/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 czerwca 2014 r. została ustalona na kwotę: 
  43 000 zł.:/ słownie zł: czterdzieści trzy tysiące 00/100/
  WADIUM - 5 000,00 zł. / słownie zł. pięć tysięcy 00/100/
  Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek Vat w wysokości 23%. - więcej załącznik


  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ROŚ. 5541.33.2014 Nazwa zadania: Remont nawierzchni ulic Działkowej i Polnej w Malczycach. - więcej załącznik

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - więcej załącznik

  formularz ofertowy - więcej załącznik

  Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - więcej załącznik

  Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym - więcej załącznik

  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - więcej załącznik

  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - więcej załącznik

  Wzór umowy - więcej załącznik

  Wykaz robót budowlanych  - więcej załącznik

  Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia oraz liczebności personelu kierowniczego - więcej załącznik

  Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - więcej załącznik

  mapa poglądowa - więcej załącznik

  opis techniczny - więcej załącznik

  plan zagospodarowania terenu - więcej załącznik

  przedmiar robót - więcej załącznik

  przekrój a - więcej załącznik

  przekrój b - więcej załącznik

  przekrój c - więcej załącznik

  przekrój d - więcej załącznik

  przekrój e - więcej załącznik

   przekrój f - więcej załącznik

  PZT  ul. Działkowa - więcej załącznik

  SST Działkowa - więcej załącznik

  Pytanie  do przetargu SIWZ - więcej załącznik

   Remont nawierzchni ulic Działkowej i Polnej w Malczycach numer sprawy ROŚ.5541.33.2014  wyjaśnienia do przetargu - więcej załącznik

  Remont nawierzchni ulic Działkowej i Polnej w Malczycach numer sprawy ROŚ.5541.33.2014  wyjaśnienia do przetargu z dnia 23.05.2014 - więcej załącznik


  Malczyce, dnia 2 kwietnia 2014 r. WÓJT GMINY MALCZYCE 55-320 Malczyce, ul. Traugutta 15, woj. dolnośląskie, ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, nieruchomości niezabudowanych, położonych we wsi i gminie MALCZYCE - więcej załącznik

  działka budowlana przy ulicy Jana - więcej załącznik

  działka budowlana przy ulicy Poprzecznej - więcej załącznik

  działka budowlana przy ulicy Środkowej - więcej załącznik


  Wójt Gminy Malczyce ogłasza  przetarg na Odtworzenie cennego lokalnego szlku przyrodniczego przy kanale odrzańskim w Malczycach - więcej załącznik

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - więcej załącznik

  formularz ofertowy - więcej załącznik

  oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - więcej załącznik

  oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - więcej załącznik

  wzór umowy - więcej załącznik

  przedmiar robót - więcej załącznik

  oswiadczenie, ze osoby które będą  uczestniczyc w wykonywaniu  zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - więcej załącznik

  wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia - więcej załącznik

  mapa sytuacyjno poglądowa - miejsce realizacji zadania - więcej załącznik

  Informacja dotycząca grupy kapitałowej - więcej załącznik

  Odpowiedź ba zapytanie do SIWZ. Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Odtworzenie cennego lokalnego szlaku przyrodniczego przy kanale odrzańskim w Malczycach - więcej załącznik


  Ogłoszenie o zamówieniu dotyczącego postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego. Numer sprawy ROŚ 2227.1.02.14. Nazwa zadania: remont budynku świetlicy wiejskiej w Kwietnie przy ul Przelotowej 7 - Gmina Malczyce - więcej załącznik

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - więcej załącznik

  Projekt budowlany: 

  Plan sytuacyjny - więcej załącznik

  Parter inwentaryzacja - więcej załącznik

  Parter projekt - więcej załącznik

  Instalacja wodno - kanalizacyjna- więcej załącznik

  Instalacja CO  - więcej załącznik

  Instalacja rozwinięcie - więcej załącznik

  Przekrój przez kotłownie - więcej załącznik

  zagospodarowanie terenu - więcej załącznik

  decyzja na roboty - więcej załącznik

  schemat - więcej załącznik

  instalacja elektryczna - więcej załącznik

  instalacja odgromowa - więcej załącznik

  tekst projektu - więcej załącznik

  stolarka  - więcej załącznik

  specyfikacja techniczna - więcej załącznik

  przedmiar robót - więcej załącznik

  pozwolenie na roboty - więcej załącznik

  formularz ofertowy wykonawcy - więcej załącznik

  oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - więcej załącznik

  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - więcej załącznik

  oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - więcej załącznik

  wykaz zrealizowanych robót budowlanych - więcej załącznik

  wykaz osób, które będa uczestniczyć w realizacji zamówienia - więcej załącznik

  oświadczenie, ze osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają  wymagane uprawnienia - więcej załącznik

  wzór umowy - więcej załącznik

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 13.04.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 13.04.2016
  Dokument oglądany razy: 877
Gmina Malczyce NIP: 9131501629