K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 14.11.2016, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  Gminny Program Rewitalizacji Gminy Malczyce na lata 2016-2022

                                                   2


  Szanowni Państwo,

  Rozpoczynamy dziś tj. 14 listopada 2016 r., na mocy  ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Malczyce na lata 2016-2022. Konsultacje będą trwały 30 dni, do 13 grudnia 2016 roku.

  Projekt dokumentu GPR wraz z formularzem konsultacyjnym dostępny jest na stronie internetowej gminy www.malczyce.wroc.pl w zakładce Rewitalizacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

  Konsultacje prowadzone są w następujących formach:

  1. papierowej przesyłanej na adres: Urząd Gminy, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce;
  2. elektronicznej przesyłanej na adres e-mail: rewitalizacja@malczyce.wroc.pl (prosimy o wypełnianie dostępnego na stronie gminy formularza);
  3. debaty w dniu 6 grudnia 2016 r. w godz. 18.00 – 19.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malczyce;
  4. zbierania uwag ustnych w dniu 13 grudnia 2016 r. w godz. 18.00 – 19.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malczyce.

   

  Poniżej prezentujemy Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Malczyce na lata 2016-2022
  więcej załącznik
  Formularz konsultacji – więcej załącznik

   


                                                            OGŁOSZENIE

                                      Wójta Gminy Malczyce z dnia 04.11.2016 r.

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, iż Gmina Malczyce przystępuje do kolejnego etapu związanego z tworzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Procedura tworzenia programów zakłada partycypację i udział w tworzeniu dokumentu jak najszerszej rzeszy Interesariuszy. Państwa udział w procesie powstawania tak ważnego dokumentu pozwoli na prawidłowe wytyczenie działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

  Wójt Gminy Malczyce informuje, że w dniu 28 października 2016 roku, na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), Rada Gminy Malczyce podjęła Uchwałę nr XXVIII/140/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Malczyce na lata 2016-2022.

  W związku z powyższym zapraszamy Państwa do udziału w następujących formach konsultacji społecznych mających na celu współtworzenie Programu:

  1. od dnia 3 listopada do dnia 10 listopada 2016 roku zapraszamy do zgłaszania fiszek projektowych, zawierających propozycje działań i projektów rewitalizacyjnych, mogących przyczynić się do wparcia obszarów kryzysowych. Projekty, po konsultacji, zostaną zamieszczone w Dokumencie. Szczegóły związane z procedurą zgłaszania projektów znajdziecie Państwo na stronie www.malczyce.wroc.pl w zakładce Rewitalizacja. Fiszki można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Malczyce, przesłać pocztą na adres UG Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce bądź poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej. Ponadto,  w dniu 8 listopada od godziny 19.00 do 20.00 w sali konferencyjnej UG Malczyce będzie możliwość ustnego omówienia proponowanych inicjatyw z ekspertem;
  2. w dniu 8 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej UG Malczyce odbędzie się spotkanie z Interesariuszami w sprawie projektów dedykowanych kwestiom mieszkaniowym. Spotkanie odbędzie się w godzinach 18.00-19.00. Prosimy o zgłoszenia swojego uczestnictwa w spotkaniu do dnia 8 listopada br. do godz. 16.00 pod nr telefonu 71/317 92 23 wew. 205.

  Jednocześnie informujemy, iż w dniu 14 listopada 2016 roku, na mocy  ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Gmina Malczyce (Wójt Gminy) rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Malczyce na lata 2016-2022. Konsultacje będą trwały od 14 listopada do 13 grudnia 2016 roku.

  Projekt GPR wraz z formularzem konsultacyjnym dostępny będzie na stronie internetowej gminy www.malczyce.wroc.pl w zakładce Rewitalizacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

  Konsultacje odbędą się w następujących formach:

  1. papierowej przesyłanej na adres: Urząd Gminy, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce;
  2. elektronicznej przesyłanej na adres e-mail: rewitalizacja@malczyce.wroc.pl (prosimy o wypełnianie dostępnego na stronie gminy formularza);
  3. debaty w dniu 6 grudnia 2016 r. w godz. 18.00 - 19.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malczyce;
  4. zbierania uwag ustnych w dniu 13 grudnia 2016 r. w godz. 18.00 - 19.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malczyce.

   


                                        

  REGULAMIN KONKURSU - więcej załącznik


  Zapraszamy Państwa do zgłaszania fiszek projektowych, zawierających propozycje działań i projektów rewitalizacyjnych, mogących przyczynić się do wparcia obszarów kryzysowych na terenie Gminy Malczyce. Projekty, po konsultacji, zostaną zamieszczone w Dokumencie. Fiszki projektowe można składać w terminie od dnia 3 listopada do dnia 10 listopada 2016 roku:

  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Malczyce;
  • pocztą na adres UG Malczyce, ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce;
  • bądź poprzez formularz zgłoszeniowy

   

  Ponadto,  w dniu 8 listopada br. od godziny 19.00 do 20.00 w sali konferencyjnej UG Malczyce będzie możliwość ustnego omówienia proponowanych inicjatyw z ekspertem.

   

   Wójt Gminy Malczyce

   

     Piotr Frankowski


  Informujemy, iż Gmina Malczyce przystępuje do kolejnego etapu związanego z tworzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Procedura tworzenia Programów zakłada partycypację i udział w tworzeniu dokumentu jak najszerszej rzeszy Interesariuszy. Państwa udział w procesie powstawania  tak ważnego dokumentu pozwoli na prawidłowe wytyczenie działań mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

  Wójt Gminy Malczyce informuje, iż w dniu 28 października 2016 roku, na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), Gmina Malczyce przyjęła Uchwałę nr XXVIII/140/2016 Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Malczyce na lata 2016-2022.

  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia GPR Gminy Malczyce -więcej załącznik


  Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Malczyce - więcej załącznik


  Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Malczyce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Malczyce  -  więcej załącznik


  KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

  Szanowni Państwo,
  Uprzejmie informujemy że na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), Gmina Malczyce w dniach od 25.07.2016 r. do 23.08.2016 r. rozpoczyna konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Malczyce w sprawie wyznaczenia 
  obszaru rewitalizacji oraz obszaru zdegradowanego.
  Bardzo serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem Uchwały oraz do czynnego udziału w konsultacjach.
  Jednocześnie przypominamy że:
  Konsultacje odbędą się w następujących formach:
  a) papierowej przesyłanej na adres: Urząd Gminy, ul.Traugutta 15, 55-320 Malczyce 
  b) elektronicznej przesyłanej na adres e-mail: rewitalizacja@malczyce.wroc.pl
  c) debaty oraz uwag ustnych - 26 lipca 2016 r. w godz. 16.00 - 19.00,  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malczyce 
  d) spacer studyjny - 16 sierpnia 2016 r. zbiórka o godz. 17.15, pod Urzędem Gminy.
   

  Projekt Uchwały - więcej załącznik
  załącznik nr 1 - Mapy
  mapa 1 
  mapa 2 
  mapa 3
  załącznik nr 2 - diagnoza

  Formularz konsultacyjny.doc. - więcej załącznik
   

   Wójt Gminy Malczyce

     Piotr Frankowski

   

  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Malczyce z dnia 15.07.2016 r.

  Informuję, że zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r.
  o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), Gmina Malczyce w dniach od 25.07.2016 r. do 23.08.2016 r. rozpoczyna konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Malczyce w sprawie wyznaczenia
  „Obszaru rewitalizacji” oraz „Obszaru zdegradowanego”.

  Konsultacje odbędą się w następujących formach:

  1. papierowej przesyłanej na adres: Urząd Gminy, ul.Traugutta 15, 55-320 Malczyce
  2. elektronicznej przesyłanej na adres e-mail: rewitalizacja@malczyce.wroc.pl
  3. debaty oraz uwag ustnych26 lipca 2016 r. w godz. 16.00 – 19.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Malczyce
  4. spacer studyjny – 16 sierpnia 2016 r. zbiórka o godz. 17.15, pod Urzędem Gminy.

  Szczegółowe informacje zostaną umieszczone
  na stronie internetowej Gminy www.malczyce.wroc.pl w zakładce Rewitalizacja.

  Gmina Malczyce  przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.Dokument ten odgrywać będzie szczególną rolę w  okresie programowania UE. Pozwoli bowiem określić priorytetowe działania zmierzające do poprawy warunków życia na terenach wymagających szczególnego wsparcia.

  Rewitalizacja jest procesem mającym na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Jest to proces prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Obszar zdegradowany to przestrzeń, w której koncentrują się zjawiska negatywne (społeczne, gospodarcze, przestrzenne) oraz problemy, które wpływają na pogorszenie jakości życia mieszkańców. Obszar rewitalizacji to obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego będzie prowadzona rewitalizacja.

  Zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, instytucje i podmioty gospodarcze do udziału w konsultacjach!

   Wójt Gminy Malczyce

     Piotr Frankowski


  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020

   

  Raport podsumowujący przebieg konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Malczyce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Malczyce - więcej załącznik

   
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 14.11.2016
  Podpisał: Kaja Rejek
  Dokument z dnia: 14.11.2016
  Dokument oglądany razy: 1187
Gmina Malczyce NIP: 9131501629