K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 17.07.2018, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  2018

  1. Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  2. Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik 


  3. Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku - więcej załącznik


  4. Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Gminę Malczyce zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - więcej załącznik 


  5. Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny zlożonych ofert w trybie zapytania ofertowego dla zamówień poniżej 30 000 euro na dostawę wyposażenia dodatkowego: nagłaśniającego i audiowizualnego do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach - więcej załącznik 


  6. Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku - więcej załącznik 


  7. Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  8. Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  9. Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie okreslenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumnetów na rok szkolny 2018/2019 do Publicznego Przedszkola oraz do klas pierwszych Szkoły Podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Malczyce - więcej załącznik 


  10. Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości - więcej załącznik 


  11. Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik 


  12. Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w Dębicach stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  13. Zarządzenie Nr 13/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


  14. Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zasad polityki rachunkowości - więcej załącznik


  15. Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Malczyce - więcej załacznik 


  16 Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Malczyce - więcej załacznik 


  17. Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Malczyce, położonych przy ul.Ogrodowej w Malczycach - więcej załacznik 


  18. Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia ogłoszonych naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załacznik 


  19. Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załacznik 


  20. Zarządzenie Nr 20/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego dla nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Malczyce - więcej załacznik 


  21. Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załacznik 


  22. Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załacznik 


  23. Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załacznik 


  24. Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik 


  25. Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 marca 2018 r.  w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Malczyce - więcej załącznik


  26. Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 marca 2018 r. - w sprawie odwołania i powołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Malczycach ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - więcej załącznik


  27. Zarządzenie Nr 27/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. - więcej załącznik


  28. Zarządzenie Nr 28/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie odstapienia od przetargu i ustalenia czynszu za dzierżawę pomieszczenia gospodarczego - więcej załącznik


  29. Zarządzenie Nr 29/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2018 r.  w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości rolnych będących własnością Gminy Malczyce  - więcej załącznik


  30. Zarządzenie Nr 30/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika SamodzielnegoPublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik


  31. Zarządzenie Nr 31/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzoru umowy o realizację zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Malczyce - więcej załącznik 


  32. Zarządzenie Nr 32/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia programu "Kreatywni w Gminie Malczyce" - rok 2018 - więcej załącznik


  33. Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonaniu budżetu Gminy Malczyce za I kwartał 2018 roku - więcej załącznik 


  34. Zarządzenie Nr 34/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 30/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik 


  35. Zarządzenie Nr 35/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik 


  36. Zarządzenie Nr 36/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik


  37. Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Malczyce - więcej załącznik


  38. Zarządzenie Nr 38/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik


  39. Zarządzenie Nr 39/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieruchomości na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 2 lokali mieszkalnych nr 3 i 4 położone w budynku przy ul.Strzegomskiej 25 w Wilczowie, gmina Malczyce - więcej załącznik 


  40. Zarządzenie Nr 40/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości - więcej załącznik 


  41. Zarządzenie Nr 41/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej wnioski w ramach programu "Kreatywni w Gminie Malczyce" - rok 2018 - więcej załącznik 


  42. Zarządzenie Nr 42/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w Dębicach stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


  43. Zarządzenie Nr 43/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik 


  44. Zarządzenie Nr 44/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik


  45. Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia wskaźników wydzielania kosztów klas gimazjalnych działających w szkole podstawowej - więcej załącznik


  46.  Zarządzenie Nr 46/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  7 czerwca 2018 r. w sprawie powołaniakomisji przetargowej - więcej załącznik


  47.  Zarządzenie Nr 47/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Gminy Malczyce w roku 2018 - więcej załącznik


  48. Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  14 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Pożarnictwa Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  49. Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru w Referacie Rolnym, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury - więcej załącznik


  50. Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Malczyce - więcej załącznik


   

  51. Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  27 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik  


   

  52. Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik 


   

  53. Zarządzenie Nr 53/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  27 czerwca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki na utrzymanie płynności finansowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - więcej załącznik 


   

  54. Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Malczyce z dnia  27 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wieniec dożynkowy oraz konkursu na najładniejsze stoisko dożynkowe podczas Dożynek Gminnych w Sołectwie Chomiąża w dniu 18 sierpnia 2018 r. - więcej załącznik 


   

   


   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 17.07.2018
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 17.07.2018
  Dokument oglądany razy: 1707
Gmina Malczyce NIP: 9131501629