K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 20.07.2017, zmieniona z powodu:
  Aktualizacja

  2017

  1. Zarządzenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Malczyce w roku 2017- więcej załącznik


  2. Zarządzenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.- więcej załącznik


  3. Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malczyce.- więcej załącznik 


  4. Zarządzenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 rok - więcej załącznik 


  5. Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 rok - więcej załącznik


  6. Zarządzenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 28 stycznia 2017 r. w sprawie aktualizacji inwentaryzacji azbestu na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


  7. Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na ralizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku - więcej załącznik


  8. Zarządzenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załącznik


  9. Zarządzenie Nr 9/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Malczyce - więcej załącznik


  10. Zarządzenie Nr 10/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik


  11. Zarządzenie Nr 11/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


  12. Zarządzenie Nr 12/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Gminy Malczyce, położonych w Malczycach oraz ogoszenia wykazu nieruchomości - więcej załącznik


  13. Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 r. - więcej załącznik


  14. Zarządzenie Nr 14/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


  15. Zarządzenie Nr 15/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia Programu "Kreatwni w Gminie Malczyce" - rok 2017 - więcej załącznik

  Regulamin konkursu - więcej załącznik
  Wniosek do edycji – więcej załącznik
  Sprawozdanie końcowe - więcej załącznik


  16. Zarządzenie Nr 16/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości - więcej załącznik 


  17. Zarządzenie Nr.17/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/18 do przedszkola i do klas pierwszych szkoły podstawowej  prowadzonych przez Gminę Malczyce- więcej załącznik


  18 .Zarządzenie Nr.18/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. - więcej załącznik

  część 1 - więcej załącznik

  część 2 - więcej załącznik


  19. Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Malczyce w roku 2017 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób - więcej załącznik


  20. Zarządzenie Nr 20/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 r. - więcej załącznik


  21. Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia zastępcy przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własnośc gminy Malczyce - więcej załacznik


  22. Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia III pretargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce położonej w Malczycach - więcej załącznik


  23. Zarządzenie Nr 23/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej wnioski w ramach programu "Kreatywni w Gminie Malczyce" - rok 2017 - więcej załącznik


  24. Zarządzenie Nr 24/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku - więcej załącznik


  25. Zarządzenie Nr 25/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu - więcej załącznik


  26. Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2017 r.  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Malczyce za I kwartał 2017 roku - więcej załącznik


  27. Zarządzenie Nr 27/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 kwietnia 2017 r.  w sprawie powołania Komisji do zbadania i oceny skali zatrucia pszczół w wyniku wykonywania oprysków w miejscowości Rusko - więcej załącznik


  28. Zarządzenie Nr 28/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalnia wzoru wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Malczyce - więcej załacznik


  29. Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 kwietnia 2017 r.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 r. - więcej załącznik


  30. Zarządzenie Nr 30/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 maja 2017 r.  w sprawie wyznaczenia zastępcy przewodniczącego komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własnośc gminy Malczyce - więcej załącznik


  31. Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 maja 2017 r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na dwa stanowiska w Referacie Rolnym, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury - więcej załącznik 


  32. Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 maja 2017 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


  33. Zarządzenie Nr 29/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 22 maja 2017 r.  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i wysokości opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Malczyce w celu wykonania robót remontowo-inwestycyjnych i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - więcej załącznik


  34. Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 maja 2017 r.  w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


  35. Zarządzenie Nr 35/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 maja 2017 r.  w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w Dębicach stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


  36. Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2017 r.  w sprawiepodania do publiznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za 2016 rok - więcej załącznik


  37. Zarządzenie Nr 37/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2017 r.  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej składającej się z dwóch działek: nr 196/7, o pow. 2,8300 ha, nr 246/1 o pow. 0,1800 ha, księga wieczysta WR1S/00007996/4 położonej w miejscowości Malczyce przy ul. Portowej, stanowiącej własność Gminy Malczyce, oraz ogłoszenia wykazu tej nieruchomości - więce załącznik


  38. Zarządzenie Nr 38/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2017 r.  w sprawie  zmiany Załącznika nr 1 do Regulaminu Wyangradzania Pracowników Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  39. Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2017 r.  w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  40. Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2017 r.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 r. - więcej załącznik


  41. Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 czerwca 2017 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Malczycach - więcej załącznik


  42. Zarządzenie Nr 42/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 czerwca 2017 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Malczycach - więcej załącznik


   

  43. Zarządzenie Nr 43/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 czerwca 2017 r.  w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach - więcej załącznik


  44. Zarządzenie Nr 44/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 czerwca 2017 r.  w sprawie zmiany składu osobowego komisji konkursowej powołanej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Malczycach - więcej załącznik


  45. Zarządzenie Nr 45/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 21 czerwca 2017 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik 


  46. Zarządzenie Nr 46/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 czerwca 2017 r.  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds.ewidencji ludności w Referacie Spraw Obywatelskich - więcej załącznik 


  47. Zarządzenie Nr 47/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 czerwca 2017 r.  w sprawie powołania zespołu do oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Malczyce - więcej załącznik


  48. Zarządzenie Nr 48/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2017 r.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2017 r. - więcej załącznik


  49. Zarządzenie Nr 49/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2017 r.  w sprawie powierzenia Pani Grażynie Jędrzejewskiej-Choma stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Malczycach - więcej załącznik


  50. Zarządzenie Nr 50/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2017 r.  w sprawie powierzenia Pani Marzenie Łaziuk stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Malczycach - więcej załącznik


  51. Zarządzenie Nr 51/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 lipca 2017 r.  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik 


  52. Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 lipca 2017 r.  w sprawie głoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik 


  53. Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 lipca 2017 r.  w sprawie głoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik 


  54. Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 lipca 2017 r.  w sprawie głoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - więcej załącznik 


  55. Zarządzenie Nr 55/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 lipca 2017 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu na wieniec dożynkowy oraz konkursu na stoisko dożynkowe podczas Dożynek Gminnych w Sołectwie Dębice w dniu 3 września 2017 r. - więcej załącznik 


  56.

  57.

  58. Zarządzenie Nr. 58/2017 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Malczyce. - więcej załącznik 

   
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 20.07.2017
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 20.07.2017
  Dokument oglądany razy: 1344
Gmina Malczyce NIP: 9131501629