K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 18.08.2016, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  2016

  1. Zarządzenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Malczyce w roku 2016 z zakresu: kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia - więcej zalącznik


  2. Zarządzenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 r. - więcej zalącznik


  3. Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej zalącznik


  4. Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego, nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Dębice Gmina Malczyce - więcej zalącznik


  5. Zarządzenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Malczyce  z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia regulaminu oraz zasad wydatkowania środków Funduszu Sołeckiego w Gminie Malczyce - więcej zalącznik

  Załączniki w wersji doc.:
  Zał. 2. Uchwała z zebrania wiejskiego - więcej zalącznik
  Zał. 3. Lista obcności - więcej zalącznik
  Zał. 4. Protokół - więcej zalącznik
  Zał. 5. Wniosek - więcej zalącznik
  Zał. 6. Wniosek - zmiana zadania - więcej zalącznik
  Zał. 7. Uchwała - zmiana zadania - więcej zalącznik


  6. Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie: głoszenia wykazu nieruchomości mienia komunlanego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - Lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Wąskiej 1 w Malczycach - więcej załącznik


  7. Zarządzenie Nr 7/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunlanego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy - Lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Mylnej 3 w Malczycach - więcej załącznik


  8. Zarządzenie Nr 8/2016  Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 luty 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do Publicznego Przedszkola w Malczycach - więcej załącznik
  Terminy - więcej załącznik


  9. Zarządzenie Nr 9/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 19 luty 2016 r. w sprawie uzgodnieia procedury rekrutacji na rok szkolny 2016/2017 do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Malczycach - więcej załącznik
  Terminy - więcej załącznik


  10. Zarządzenie Nr 10/2016  Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 luty 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malczycach d prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w ych sprawach decyzji - więcej załącznik


  11. Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 luty 2016 r. w sprawie odwołania Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotej w Malczycach - więcej załącznik 


  12. Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 luty 2016 r. w sprawie planu szkolenia obronnego Gminy Malczyce w 2016 r. - więcej załącznik 
  Plan - więcej załącznik


  13. Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach oraz ogłoszenia wykazu tej nieruchomości - więcej załącznik
  Wykaz str. 1 -  więcej załącznik
  Wykaz str. 2 - więcej załącznik


  14. Zarządzenie Nr 14/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy - więcej załącznik


  15. Zarządzenie Nr 15/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 3 marca 2016 r.  w sprawie odwołania i powołania Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Malczycach ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - więcej załącznik


  16. Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji na potrzeby rozstrzygnięcia konkursu na hasło promocyjne Gminy Malczyce - więcej załącznik


  17. Zarządzenie Nr 17/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 marca 2016 r.  w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r. - więcej załącznik

  Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2015 r.  zał.1 - więcej załącznik

  Informacja o stanie mienia komunalnego za 2015 r. zał.2 - więcej załącznik

  Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ za 2015 r. zał.3 - więcej załącznik

  Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOK za 2015 r. - więcej załącznik

  Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki za 2015 r. - więcej załącznik


  18. Zarządzenie Nr 18/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Programu ,,Kreatywni w Gminie Malczyce" - więcej ząłącznik

  Zał.1 - Regulamin Programu "Kreatywni w Gminie Malczyce" - więcej załącznik


  19. Zarządzenie Nr 19/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik

  Zał. 1 - więcej załącznik
  Zał. 2 - więcej załącznik


  20. Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach oraz ogłoszenie wykazu tej nieruchomości - więcej załącznik


  21.  Zarządzenie Nr 21/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2015 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załącznik


  22. Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego od wynajmowanych pomieszczeń gospodarczych, garaży orazgruntów z nimi związanych - więcej załącznik


  23.Zarządzenie Nr  23/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie odstąpienia od przetargu na dzierżawę gruntu położonego na terenie Gminy Malczyce i ustalenia czynszu dzierżawnego pod wynajem pomieszczeń gospodarczych i garaży - więcej załącznik


  24. ZarządzenieNr 24/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Malczyce w roku 2016 z zakresu: wspierania działalności zmierzającej do poprawy funkcjonowania w społeczności lokalnej osób dotkniętych utratą zdrowia - więcej załącznik

  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - więcej załącznik


  25. Zarządzenie Nr 25/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 kwietnia 2016 r.  w sprawie zmiany regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  26. Zarządzenie Nr 26/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykonania budżetu Gminy Malczyce za I kwartał 2016 r. - więcej załącznik


  27. Zarządzenie Nr 27/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 kwietnia 2016 r.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik


  28. Zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 maja 2016 r.  w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej wnioski w ramach programu "Kreaywni w Gminie Malczyce" - więcej załącznik


  29. Zarządzenie Nr 29/2016  Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - więcej załącznik


  30. Zarządzenie Nr 30/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. księgowości podatkowej - więce załącznik


  31. Zarządzenie Nr 31/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 maja 2016 r.  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Malczycach oraz ogloszenia wykazu tej nieruchomości - więcej załącznik


  32. Zarządzenie Nr 32/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 17 maja 2016 r.  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Rusku oraz ogłoszenia wykazu tej nieruchomości - więcej załącznik


  33. Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za 2015 r. - więcej załącznik


  34. Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik


  35. Zarządzenie Nr 35/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczeia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej stanowiącej własność Gminy Malczyce, położonej w Dębicach oraz ogłoszenia wykazu te nieruchomości - więcej załącznik


  36. Zarządzenie Nr 36/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji i administratora systemu informatycznego w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załącznik


  37. Zarządzenie Nr 37/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załącznik

  Polityka bezpieczeństwa informacji  - więcej załącznik

  Instrukcja zarządzania systemem informatycznym - więcej załącznik


  38. Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2016 r.  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem usługowo - handlowym, położonym przy DK 94 w Maurowicach w miejscowości Mazurowice, stanowiącej własność Gminy Malczyce, oraz ogłoszenia wykazu tej nieruchomości - więcej załącznik


  39. Zarządzenie Nr 39/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik


  40. Zarządzenie Nr 40/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie nabycia do mienia gminnego nieruchmości niezabudowanej położonej we wsi Rachów, gmina Malczyce - więcej załącznik


  41. Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie nabycia do mienia gminnego nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Rachów, gmina Malczyce - więcej załącznik


  42. Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie nabycia do mienia gminnego nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Mazurowice, gmina Malczyce - więcej załącznik


  43. Zarządzenie Nr 43/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie odstąpienia od przetargu i ustalenia czynszu na dzierżawę pomieszczenia gospodarczego - więcej załącznik


  44. Zarządzenie Nr 44/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na najpiekniejszy wieniec dożynkowy oraz konkursu na najładniejsze stoisko dożynkowe podczas Dożynek Gminnych w Rusku w dniu 4 września 2016 r.  - więcej załącznik

  Regulamin konkursu na najpiękniejszy wieniec - więcej załącznik
  Regulamin konkursu na najładniejsze stoisko - więcej załącznik


  45. Zarządzenie Nr 45/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom, w ramach Rządowego programu "Wyprawka szkolna" na rok szkolny 2016/2017 - więcej załącznik


  46. Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 sierpnia 2016 r.  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/2014 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 października 2014 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  47. Zarządzenie Nr 47/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Malczyce za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych  - więcej załącznik


  48. Zarządzenie Nr 48/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych - więcej załącznik


  49. Zarżadzenie Nr 49/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Malczyce oraz wskazania koordynatora czynności kancelaryjnych - więcej załącznik


  50.  Zarządzenie Nr 50/2016 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania i wynajmu hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Malczycach - więcej załącznik 


   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 18.08.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 18.08.2016
  Dokument oglądany razy: 1504
Gmina Malczyce NIP: 9131501629