K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 23.02.2016, zmieniona z powodu:
  ok

  2013

  2013 

  1. Zarządzenie Nr 1/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa za nieobecnego dyrektora Gimnazjum w Malczycach - więcej załącznik


   2. Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. - więcej załącznik


   3. Zarządzenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Malczycach przy ul. Mickiewicza 13 Gmina Malczyce - więcej załącznik


   4. Zarządzenie Nr 4/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie Prowadzenia publikacji i aktualizacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


   5. Zarządzenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za nieobecnego dyrektora Publicznego Przedszkola w Malczycach - więcej załącznik


   6. Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody sprzedaz lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w Malczycach  przy ul. Mylnej Nr 3 gmina Malczyce - więcej załącznik


   7. Zarządzenie Nr 7/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 - więcej załącznik


  8. Zarządzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 marca  2013 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta Nr 8 - więcej załącznik


  9. Zarządzenie Nr 9/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 marca  2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Malczyce - więcej załącznik


  10. Zarządzenie Nr 10/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 marca  2013 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  11. Zarządzenie Nr 11/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 marca  2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok - więcej załącznik

  opisówka - więcej załącznik

  mienie komunalne - więcej załącznik

  mienie komunalne opisówka - więcej załącznik


  12. Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 marca  2013 r. w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w Malczycach przy ulicy Mickiewicza Nr 9 gmina Malczyce - więcej załącznik


   13. Zarządzenie Nr 13/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 r. - więcej załącznik


  14. Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/2011 Wójta Gminy Malczyce z dnia 21 sycznia 2011 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - więcej załącznik


  15. Zarządzenie Nr 15/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 kwietnia 2013 r.  w sprawie zmian budzetu gminy na 2013 rok - więcej załącznik


   16. Zarządzenie Nr 16/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego, nieog lokalu mieszkalnego nr 5 położonego we wsi i gminie Malczyce przy ul. Traugutta 8 - więcej załącznik


   17. Zarządzenie Nr 17/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego, nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Malczycach gmina Malczyce - więcej załącznik


  18. Zarządzenie Nr 18/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - więcej załącznik


   19. Zarządzenie Nr 19/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


   20. Zarządzenie Nr 20/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Malczyce do obsługi systemu CEIDG - więcej załącznik


  21. Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu czynnosci kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Malczyce oraz wskazania koordynaotra czynności kancelaryjnych - więcej załącznik


   22. Zarządzenie Nr 22/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa za nieobecnego dyrektora Gimnazjum w Malczycach - więcej załącznik


   23. Zarządzenie Nr 23/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Malczycach ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - więcej załącznik


   24. Zarządzenie Nr 24/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy Malczyce - więcej załącznik


  25. Zarządzenie Nr 25/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie  ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego, położonego  w Malczycach przy ul. Łąkowej - więcej załącznik


   26. Zarządzenie Nr 26/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie  ogłoszenia rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5, położonego we wsi i gminie Malczyce, przy ul. Traugutta nr 8 - więcej załącznik


   27. Zarządzenie Nr 27/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie  przyznania pamiątkowego medalu - więcej załącznik


  28. Zarządzenie Nr 28/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmiany w  Wieloletniej Prognozie na rok 2013 - więcej informaji w Biurze Rady Gminy


  29. Zarządzenie Nr 29/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013 - więcej informacji w Biurze Rady Gminy


  30. Zarządzenie Nr 30/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy  w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2013 r. "Wyprawka szkolna" - więcej załącznik


  31. Zarządzenie Nr 31/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 - więcej informacji w Biurze Rady Gminy


  32. Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok - więcej załącznik


  33. Zarządzenie Nr 33/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż loklau mieszkalnego nr 6 położonego w Malczyacach przy ul. Traugutta nr 9, Gmina Malczyce - więcej załącznik


  34. Zarządzenie Nr 34/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 września 2013 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscypilnarnego  w Malczycach  ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - więcej załącznik


  35. Zarządzenie Nr 35/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 4 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy  Malczyce oraz wolne stanowisko kierownika jednostki podległej wójtowi gminy Malczyce - więcej załącznik


  36. Zarządzenie Nr 36/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 10 września 2013 r. w  sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.obsługi rady - więcej załącznik


  37. Zarządzenie Nr 37/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 września 2013 r., w  sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok - więcej załącznik


  38. Zarządzenie Nr 38/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 października 2013 r. w  sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 r. - więcej załącznik


  39. Zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Malczyce - więcej informacji w Biurze Rady Gminy


  40. Zarządzenie Nr 40/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 listopada 2013 r. w  sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej - więcej załącznik


  41. Zarządzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 12 listopada  2013 r. w  sprawie projektu budżeu gminy Malczyce na 2014 rok - więcej załącznik

  uchwała do zarządzenie - więcej załącznik

  załacznik nr 1 do zarzadzenia - więcej załącznik

  załacznik nr 2 do zarządzenia - więcej załącznik

  załącznik od nr 3 do 12 zarządzenia + uzasadnienie - więcej załącznik

  Uchwała Nr V/234/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2013 r., w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Malczyce projekcie uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2014 wraz z uzasadnieniem - więcej załącznik

  Uchwała Nr V/236/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2013 r., w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2013 - więcej załącznik

  Uchwała Nr V/240/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2013 r., w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2014 - więcej załącznik


  42. Zarządzenie Nr 42/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 13 listopada 2013 r. w  sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych - więcej załącznik


  43. Zarządzenie Nr 43/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 listopada  2013 r. w  sprawie autopoprawki projektu wieloletniej prognozy finansowej - więcej załącznik 


  44. Zarządzenie Nr 44/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 21 listopada 2013 r. w  sprawie upoważnienia sekretarza gminy do występowania w imieniu gminy - więcej załącznik


  45. Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28 listopada 2013 r. w  sprawie przyznania pamiątkowego medalu - więcej załącznik


  46. Zarządzenie Nr 46/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 28  listopada 2013 r. w  sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urządu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  47. Zarządzenie Nr 47/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2013 r. w  sprawie zmian w budżecie gminy Malczyce - więcej załącznik


  48. Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 29 listopada 2013 r. w  sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2012 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia zakłądowego planu kont dla budżetu Gminy Malczyce oraz Urzędu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  49. Zarządzenie Nr 49/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkurus ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe - więcej załącznik


  50. Zarządzenie Nr 50/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 20 grudnia 2013 r. w  sprawie powołania gminnego urzędnika wyborczego - więcej załącznik


  51. Zarządzenie Nr 51/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 23 grudnia 2013 r. w  sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - więcej załącznik


  52. Zarządzenie Nr 52/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy - więcej załącznik


  53. Zarządzenie Nr 53/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok - więcej załącznik

  54. Zarządzenie Nr 54/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 grudnia  2013 r. w sprawie powołania komisji wyjaśniającej - więcej załącznik


  55. Zarządzenie Nr 55/2013 Wójta Gminy Malczyce z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji likwidacyjnej  w celu likiwdacji składników majątkowcych Gminy Malczyce - więcej załącznik

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 23.02.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 23.02.2016
  Dokument oglądany razy: 810
Gmina Malczyce NIP: 9131501629