K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 24.02.2016, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  2015

  1. Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na uprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa wielofunkcyjnego  boiska  sportowego z zastosowaniem elementów sprzyjających środowisku ekologicznemu - więcej załącznik


  2. Uchwała Nr IV/15/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 - więcej załącznik

  Program- więcej załącznik


  3. Uchwała Nr IV/16/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwie Chełm - więcej załącznik


  4. Uchwała Nr IV/17/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwie Chomiąża - więcej załącznik


  5. Uchwała Nr IV/18/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie  zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwie Dębice - więcej załącznik


  6. Uchwała Nr IV/19/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie  zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwie Kwietno - więcej załącznik


  7. Uchwała Nr IV/20/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia  2015 r. w sprawie  zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwie Malczyce - więcej załącznik


  8. Uchwała Nr IV/21/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie  zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwie Mazurowice - więcej załącznik


  9. Uchwała Nr IV/22/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie  zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwie Rachów - więcej załącznik


  10. Uchwała Nr IV/23/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie  zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwie Rusko - więcej załącznik


  11. Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie  zarządzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich w sołectwie Wilczków - więcej załącznik


  12. Uchwała Nr IV/25/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Malczyce na 2015 rok - więcej załącznik


  13. Uchwała Nr IV/26/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  w Malczycach - więcej załącznik

  Rozstrzygnięcie nadzorcze - więcej załącznik


  14. Uchwała Nr IV/27/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Malczyce na rok 2015 - więcej załącznik


  15. Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 lutego 2015 r. zmieniającą uchwałę Nr XXI/90/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami  stanowiącymi własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


  16. Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie powołania i nadania regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej - więcej załącznik

  Rozstrzygnięcie nadzorcze - więcej załącznik


  17. Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na terenie Gminy Malczyce w 2015 roku - więcej załącznik


  18. Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie przydzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - więcej załącznik


  19. Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Malczyce na 2015 rok - więcej załącznik


  20. Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Malczyce - więcej załącznik


  21. Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Malczyce - więcej załącznik


  22. Uchwała Nr VII/35/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. - więcej załącznik


  23. Uchwała Nr VII/36/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/159/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


  24. Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/158/2013 Rady Gminy Malczyce z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - więcej załącznik


  25. Uchwała Nr VII/38/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Malczyce w 2015r. - więcej załącznik


  26. Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany planu pracy Rady Gminy Malczyce na 2015 r. - więcej załącznik


  27. Uchwałą Nr VIII/40/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 kwiecień 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


  28. Uchwała Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok - więcej załącznik


  29. Uchwała Nr VIII/42/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 kwietnia 2015 r., w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2014 r. - więcej załącznik


  30. Uchwała Nr VIII/43/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawach: Przystąpienia Gminy Malczyce do lokalnego Funduszu Pożyczkowego "Samorządowa Polska" Malczyce sp. z o.o. z siedzibą w Malczyceach oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniowego "Samorządowa Polska" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - więcej załącznik


  31. Uchwała Nr VIII/44/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


  32. Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/75/07 Rady Gmine Malczyce z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - więcej załącznik


  33. Uchwały Nr IX/46/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2015 r. - więcej załącznik


  34. Uchwała Nr IX/47/2015 rady Gminy Malczyce zdnia 26 maja 2015 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - więcej załącznik


  35. Uchwała Nr IX/48/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik


  36. Uchwała Nr IX/49/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Pani Janiny Ciszewskiej - więcej załącznik


  37. Uchwała Nr IX/50/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Pana Ryszarda Skuły - więcej załącznik


  38. Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Pana Kazimierza Szremskiego - więcej załącznik


  39. Uchwała Nr IX/52/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Pana Czesława Dudzińskiego - więcej załącznik


  40. Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Pana Adama Haładusa - więcej załącznik


  41. Uchwała Nr IX/54/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie przyznania dotacji dla jednostek ochotniczych straży pożarnej OSP Malczyce i OSP Rusko na dofinansowanie zakup sprzętu ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - więcej załącznik


  42. Uchwała NrIX/55/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - więcej załącznik


  43. Uchwałą Nr IX/56/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymywania czystośći i porządku na terenie gminy Malczyce - więcej załącznik


  44. Uchwała Nr XI/57/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2014 r - więcej załącznik


  45. Uchwała Nr XI/58/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielnia absolutorium dla Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


  46. Uchwała Nr XI/59/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017 - więcej załącznik


  47. Uchwała Nr XI/60/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  za rok 2014 - więcej załącznik


  48. Uchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Malczycach za rok 2014 - więcej załącznik


  49. Uchwała Nr XI/62/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/55/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - więcej załącznik


  50. Uchwała Nr XI/63/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty - więcej załącznik


  51. Uchwała Nr XI/64/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2015 rok - więcej załącznik

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 24.02.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 24.02.2016
  Dokument oglądany razy: 908
Gmina Malczyce NIP: 9131501629