K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 29.05.2018, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  2018

  1. Uchwała Nr XLIV/238/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stefana Ślusarskiego na działalność Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  2. Uchwała Nr XLIV/239/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik 


  3. Uchwała Nr XLIV/240/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Malczyce z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego "Samorządowa Polska" Malczyce sp. z o.o. z siedzibą w Malczycach KRS 0000597982 oraz wystąpienie Gminy Malczyce z Krajowego Funduszu Rozwoju "Samorządowa Polska" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000463168) - więcej załącznik 


  4. Uchwała Nr XLIV/241/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/96/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia statutu Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  5. Uchwała Nr XLIV/242/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli - więcej załącznik 


  6. Uchwała Nr XLIV/243/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowo - handlowym stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  7. Uchwała Nr XLIV/244/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/76/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Klubie Dziecięcym "Szczęśliwe Misie" - więcej załącznik 


  8. Uchwała Nr XLIV/245/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce- więcej załącznik 


  9. Uchwała Nr XLVI/246/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Malczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - więcej załącznik 


  10. Uchwała Nr XLVI/247/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Malczyce na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych - więcej załącznik 


  11. Uchwała Nr XLVI/248/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/184/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierowicze oraz określenia tygodniowego obowiązku wymiary zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Malczyce  - więcej załącznik 


  12. Uchwała Nr XLVI/249/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Malczycach prowadzonym przez Gminę Malczyce - więcej załącznik 


  13. Uchwała Nr XLVI/250/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik


  14. Uchwała Nr XLVI/251/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bedmoności zwierząt na terenie gminy Malczyce w 2018 r. - więcej załącznik 


  15. Uchwała Nr XLVI/252/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  16. Uchwała Nr XLVII/253/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Malczyc i Gminy Malczyce" dla dr Tadeusza Samborskiego - więcej załącznik 


  17. Uchwała Nr XLVII/254/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Malczyce pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza - więcej załącznik 


  18. Uchwała Nr XLVII/255/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2018 r. - więcej załącznik 


  19. Uchwała Nr XLVII/256/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Dolnośląski Projekt rekultywacji Sp. z o.o. - więcej załącznik 
  20. Uchwała Nr XLVII/257/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej po byłej szkole podstawowoej stanowiącej własność Gminy Malczyce - więcej załącznik 
  21. Uchwała Nr XLVII/258/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zminy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce - więcej załącznik 
  załącznik nr 1 - więcej załącznik 
  załącznik nr 2 - więcej załącznik 
  załącznik nr 3 - więcej załącznik 
  załącznik nr 4 - więcej załącznik 
  22. Uchwała Nr XLVII/259/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Malczyce w zakresie napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV - Czarna - Pasikurowice w obrębach: Kwietno, Rusko, Wilczków, Rachów i Chomiąża. - więcej załącznik 
  23. Uchwała Nr XLVIII/260/2018 Rady Gminy Malczyce z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik  
   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 29.05.2018
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 29.05.2018
  Dokument oglądany razy: 982
Gmina Malczyce NIP: 9131501629