K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 16.02.2017, zmieniona z powodu:
  aktualizacja

  2017

   1. Uchwała Nr XXXII/158/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na Uchwałę nr 6/2017 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Malczyce nr XXIX/146/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia zwrotu środków z przyznanej dotacji i spłaty udzielonej pożyczki przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie spółce Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. we Wrocławiu w ramach Projektu pn.: „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” w formie weksla własnego „in blanco”. - więcej załącznik


   2. Uchwała Nr XXXII/159/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmianu uchwały nr LI/218/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie okreslenia wysokości opłat za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Malczycach prowadzonym przez Gminę Malczyce - więcej załącznik


  3. Uchwała Nr XXXII/160/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Gminy Malczyce - więcej załącznik


  4. Uchwała Nr XXXII/161/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie usług opiekuńczych - więcej załącznik


  5. Uchwała Nr XXXII/162/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie - więcej załącznik


  6. Uchwała Nr XXXII/163/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego - przesyłowej linii elektroenergetycznej - więcej załącznik


  7. Uchwała Nr XXXII/164/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/106/2012 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 maja 2012 r. dotycząca zmiany uchwały nr XXXVII/162/09 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce z wyłączniem działek nr 228, 221/5, 221/6 w obrębie Chomiąża - więcej załącznik


  8. Uchwała Nr XXXII/165/2017 Rady Gminy Malczyce z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce w zakresie napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV Czarna-Pasikurowice w obrębach: Kwietno, Rusko, Wilczków ,Rachów i Chomiąża - więcej załącznik

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 16.02.2017
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 16.02.2017
  Dokument oglądany razy: 606
Gmina Malczyce NIP: 9131501629