K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP Gminy Malczyce
BIP Gminy Malczyce
BIP.gov.pl
  To jest wersja archiwalna z dnia: 21.09.2016, zmieniona z powodu:
  45. Uchwała Nr XXVII/136/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 września 2016 r. - w sprawie zaopiniowania projektu zmiany obszaru i granicaglomeracji Malczyce - więcej załącznik 46. Uchwała Nr XXVII/137/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 września 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik 47. Uchwała Nr XXVII/138/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 września 2016 r. - w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Malczyce - więcej załacznik 48. Uchwała Nr XXVII/139/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 20 września 2016 r. - w sprawie rzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Wilczków - więcej załącznik

  2016

  1. Uchwała Nr XVIII/91/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/82/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. - więcej załącznik


  2. Uchwała Nr XVIII/92/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik


  3. Uchwała Nr XIX/93/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie emisji obligacji - więcej załacznik


  4. Uchwała Nr XIX/94/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na realizację zadania "ścinka poboczy wzdłuż jezdni dróg powiatowych" - więcej załącznik


  5. Uchwała Nr XIX/95/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Średzkiemu na realizację zadania "przebudowa drogi powiatowej nr 2069D na odcinku Szymanów - Zawadka" - więcej załącznik


  6. Uchwała XIX/96/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r.  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik 


  7. Uchwała XIX/97/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik


  8. Uchwała XIX/98/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r.  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na teenie Gminy Malczyce w 2016 r. - więcej załącznik


  9. Uchwała XIX/99/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Malczyce na lata 2016-2022 - więcej załącznik


  10. Uchwała XIX/100/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Nisoemisyjnej dla Gminy Malczyce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2022 - więcej załącznik

  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - więcej załącznik


  11. Uchwała XIX/101/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malczyce w 2016 r. - więcej załącznik


  12. Uchwała Nr  XIX/102/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik


  13. Uchwała Nr XIX/103/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej i gimnazjum, których organem prowadzącym jest Gmina Malczyce, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły - więcej załącznik


  14. Uchwała Nr XIX/104/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia kryteriów i ustalenia liczby punktów oraz wskazania niezbędnych dokumentów, które będą brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Gminę Malczyce - więcej załącznik


  15. Uchwała Nr XXI/105/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o relizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - więcej załącznik


  16. Uchwała Nr XXI/106/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach - więcej załącznik


  17. Uchwała Nr XXI/107/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/90/08 Rady Gminy Malczyce z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Malczyce - więcej załącznik


  18. Uchwała Nr XXI/108/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka POmocy Społecznej w Malczycach - więcej załącznik


  19. Uchwała Nr XXI/109/2016 Rady Gminy Malczyce 29 marca 2016 r. w sprawie zmianu Uchwały Nr XIX/93/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 lutego 2016r roku w sprawie emisji obigacji - więcej załącznik


  20. Uchwała Nr XXI/110/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie utworzenia centrum usług wpólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Malczyce - więcej załącznik


  21. Uchwała Nr XXI/111/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2016 r.  w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Malczyce - więcej załącznik


  22. Uchwała Nr XXI/112/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2016 r.  w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Leokadii Gancarz na działalność Wójta Gminy Malczyce w zakresie braku formalnej odpowiedzi na zapytanie dotyczące publikacji informacji Klubu RAZEM dla Gminy Malczyce na oficjalnym portalu Gminy Malczyce - więcej załącznik


  23. Uchwała Nr XXI/113/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2016 r.  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Malczycach za rok 2015 - więcej załącznik


  23. Uchwała Nr XXI/114/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 29 marca 2016 r.  w sprawie zmainy budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik


  24. Uchwała Nr XXII/115/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 kwietnia 2016 r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminneg Ośrodka Kultury w Malczycach za rok 2015 - więcej załącznik


  25. Uchwała Nr XXII/116/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 kwietnia 2016 r. - w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/82/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Malczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 - więcej załącznik


  26. Uchwała Nr XXII/117/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 kwietnia 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik


  27. Uchwała Nr XXII/118/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 kwietnia 2016 r. - w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Leokadii Gancarz na działalność Wójta Gminy Malczyce - więcej załącznik


  28. Uchwała Nr XXIII/119/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 maja 2016 r. - w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Malczyce na 2016 rok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - więcej załącznik


  29. Uchwała Nr XXIII/120/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 maja 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na rok 2016 - więcej załacznik


  30. Uchwała Nr XXV/121/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2016 r. - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za2015 rok. - więcej załącznik


  31. Uchwała Nr XXV/122/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2016 r. - w sprawie absolutorium - więcej załącznik


  32. Uchwała Nr XXV/123/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2016 r. - w sprawie zmiany Uchwały nr LVII/227/2010 Rady Gminy Malczyce z dnia 26 paździrnika 2010 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. - więcej załącznik


  33. Uchwała Nr XXV/124/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r.  - więcej załącznik


  34. Uchwała Nr XXV/125/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2016 r. - w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - więcej załącznik


  35. Uchwała Nr XXV/126/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2016 r. - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. - więcej załącznik


  36. Uchwała Nr XXV/127/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2016 r. - w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej właścicielom lokali wykupionych od Gminy Malczyce - więcej załącznik


  37. Uchwała Nr XXV/128/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 czerwca 2016 r. - w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/216/2014 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2014-2018 - więcej załącznik


  38. Uchwała Nr XXVI/129/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2016 r. - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malczyce - więcej załącznik


  39. Uchwała Nr XXVI/130/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2016 r. - w sprawie zmiany budżetu Gminy Malczyce na 2016 r. - więcej załącznik


  40. Uchwała Nr XXVI/131/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2016 r. - w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Chóru "Miłości Dwie" - więcej załącznik


  41. Uchwała Nr XXVI/132/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2016 r. - w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Pani Aldony Janik - więcej załącznik


  42. Uchwała Nr XXVI/133/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2016 r. - w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Malczyc i Gminy Malczyce" dla Stowarzyszenia Sympatyków Malczyc i Okolic - więcej załącznik


  43. Uchwała Nr XXVI/134/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2016 r. - w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/78/2015 Rady Gminy Malczyce z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Malczyce na lata 2015-2022. - więcej załącznik


  44. Uchwała Nr XXVI/135/2016 Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2016 r. - w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Malczyce - więcej załącznik

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Kaja Rejek
  Publikacja dnia: 21.09.2016
  Podpisał:
  Dokument z dnia: 21.09.2016
  Dokument oglądany razy: 1391
Gmina Malczyce NIP: 9131501629